Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest najstarszą etnologiczną placówką uniwersytecką w Polsce. Ośrodek powstał w maju 1919 roku wraz z Uniwersytetem Poznańskim. Obecnie Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM jest jedną z czołowych placówek w kraju w zakresie nauk etnologicznych, i to zarówno ze względu na liczebność i kwalifikacje kadry, jak i na jakość i skalę prowadzonych badań oraz nowatorstwo wdrażanych metod kształcenia.

Instytut łączy umiejętnie dwa główne nurty studiów:

etnologię zorientowaną na studia etnohistoryczne, regionalne i folklorystyczne

 

antropologię kulturową, w ramach której szczególną uwagę zwraca się na badanie ważnych aspektów współczesności, takich jak np. etniczność, transformacje wartości i wzorów życia, ekologia kulturowa, manifestacje kultury popularnej, w Polsce, krajach regionu środkowoeuropejskiego i na obszarach pozaeuropejskich.

Poświęca się także sporo uwagi na refleksję nad współczesną kondycją dyscypliny, teorią i metodologią studiów dotyczących kultury. W ten sposób Instytut stara się w miarę harmonijnie łączyć stale modernizowany nurt dotychczasowych badań nad kulturą ludową z nowymi podejściami antropologii kulturowej dostarczającej innych narzędzi interpretacji zjawisk współczesnej kultury i życia społecznego.

Wyrazem przodującej pozycji Instytutu jest m.in. to, że Wydział Historyczny, w skład którego wchodzi ta placówka, ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie etnologii.

 

 

Pracownicy Instytutu pełnią także odpowiedzialne funkcje w życiu naukowym kraju: kierują Komitetem Nauk Etnologicznych PAN, zasiadają w Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego, redagują ważne periodyki i serie etnologiczne, uczestniczą we władzach wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych, są członkami rad naukowych ośrodków badawczych i muzeów, w tym Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i innych.

 

 

Pracownicy Instytutu zapraszani są na międzynarodowe konferencje i wykłady na zagranicznych uczelniach (m.in. Yale, Cambridge, Paryż, Berlin), wygrywają prestiżowe konkursy stypendialne polskie i zagraniczne, kierują ważnymi projektami badawczymi. Wdrożony przez pracowników Instytutu nowatorski program studiów trzystopniowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich) z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, zyskał powszechne uznanie.

 

 

Wykładowcy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu prowadzili i prowadzą również zajęcia dydaktyczne dla studentów innych kierunków studiów uniwersyteckich, w szczególności dla studentów kulturoznawstwa, archeologii, psychologii, socjologii, slawistyki, polonistyki i turkologii.

Więcej na temat historii Instytutu: 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne