Zasady odrabiania nieobecności przez studentów na zajęciach dydaktycznych realizowanych przez pracowników IAiE UAM w Poznaniu

  1. Obowiązuje regularne uczestnictwo w zajęciach.
  2. Wyjątek stanowią osoby, które uzyskały prawo do indywidualnej organizacji studiów (względnie indywidualnego toku nauczania); powinny one wynegocjować z prowadzącymi tryb uczestnictwa w zajęciach i warunki zaliczenia.
  3. Każde opuszczone zajęcia, usprawiedliwione bądź nie, muszą zostać 'odrobione’, co oznacza, iż student/studentka musi opanować wiedzę, która przekazywana była na zajęciach.
  4. Student/studentka może mieć maksymalnie 1 zajęcia nieusprawiedliwione, które powinien/powinna odrobić wg zasad ustalonych przez prowadzącego.
  5. Osoby, które opuściły zajęcia z powodów zdrowotnych (co jest potwierdzone zwolnieniem lekarskim przedstawionym na następnych zajęciach), wypadków losowych, biorące udział w fakultetach wyjazdowych w ramach projektów oraz w laboratorium metodycznym, są zobligowane do uzupełnienia materiału we własnym zakresie.
  6. Formę odrabiania zajęć podaje prowadzący (na pierwszym spotkaniu).