Plany zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Badania terenowe I GR I: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

GR II: dr M. Smykowski, dr Z. Szmyt

Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Współczesna myśl antropologiczna dr M. Filip Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Metodologia nauk społecznych dr P. Fabiś Wykład on-line
16:00-17:30 Podstawy warsztatu naukowego II GR II: dr P. Fabiś Ćwiczenia on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:45 Bloki językowe
15:00-16:30 Studia regionalne II*: Edukacja regionalna prof. A. W. Brzezińska Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Podstawy socjologii prof. A. Lis Wykład on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Studia regionalne II*: Afryka prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00-14:00 Wychowanie fizyczne*
15:00-16:30 Studia regionalne II*: Antropologia społeczno-kulturowa Europy dr H. Wadle Konwersatorium on-line

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji


Studia I stopnia II rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia etniczności dr M. Filip Wykład on-line
10:45-12:15 Badania terenowe II GR I: prof. A. Stanisz, dr H. Wadle

GR II: prof. A. Pomieciński, dr P. Fabiś

Ćwiczenia on-line
12:30-14:00 Badania terenowe I (zaległe za 2019/2020) GR I: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

GR II: prof. A. Lis, dr H. Wadle

Ćwiczenia on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne I*: Afryka – tradycja i wyzwania przyszłości prof. W. Dohnal Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Kolokwia antropologiczne I: Filozoficzne teorie cywilizacji dr T. Raburski Konwersatorium on-line
16:00-19:00 Antropologia wizualna* dr J. Lorenz Konwersatorium on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia migracji prof. N. Bloch Wykład on-line
10:45-12:15 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład on-line
12:30-19:15 Bloki językowe

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia polityczna prof. W. Dohnal Wykład on-line
10:45-12:15 Proseminarium dr M. Kowalska Konwersatorium on-line
12:30-14:00 Podstawy filozofii prof. M. Bobako Wykład on-line

 

* Kolokwia antropologiczne I: student/studentka dokonuje wyboru jednej z dwóch propozycji.

*  Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

* Antropologia wizualna: zajęcia z dr. Janem Lorenzem odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od 1 tygodnia semestru II – 2 marca b. r. (kolejne w 3 tydzień semestru, 5 tydzień semestru, itd.).


Studia I stopnia III rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład on-line
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne III*: Antropologia historii dr M. Filip Konwersatorium on-line
17:00-18:30 Kolokwia antropologiczne III*: Widowiska prof. A. Pomieciński Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe (uczestnictwo dobrowolne) on-line otwarte dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
13:15-14:45 Seminarium licencjackie GR I:  prof. K. Marciniak

GR II:  prof. A. Stanisz

on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Kolokwia antropologiczne III*: Utopie i dystopie jako narracja etno-antropologii dr M. Kowalska Konwersatorium on-line

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 


Studia II stopnia I rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Warsztaty pisarskie prof. W. Kuligowski Ćwiczenia on-line
10:45-12:15 Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład on-line
12:30-14:00 Monografie KRYTYCZNE STUDIA NAD DZIEDZICTWEM*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe on-line dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
14:15-15:45 Monografie ANTROPOCEN*: Medical Anthropology in Global Perspective prof. I. Main Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: N. Bloch, W. Kuligowski, I. Main, A. Stanisz on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Monografie ANTROPOLOGIE PODMIOTOWOŚCI*: Antropologia ekonomiczna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 Bloki językowe on-line
12:30-14:00 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: K. Marciniak, R. Vorbrich on-line

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.

UWAGA 2: Przedmioty „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia  są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH  i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia, których obowiązuje „stary program”. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia.

UWAGA 3: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki, zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

* Seminaria magisterskie: student/studentka może uzgodnić termin realizacji seminarium w porozumieniu z promotorem/promotorką.

 


Studia II stopnia II rok (semestr letni 2020/2021)

Sylabusy – semestr letni 2020/2021 do ściągnięcia TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Zajęcia fakultatywne: Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład on-line
12:30-14:00 AWZK*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium on-line
14:15-15:45 Analiza społeczna dr P. Fabiś Konwersatorium on-line

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe on-line dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników* on-line
12:30-14:00 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład on-line
14:15-15:45 AWZK: Medical Anthropology in Global Perspective prof. I. Main Konwersatorium on-line
16:45-18:15 Seminaria magisterskie* Zespół pracowników samodzielnych IAiE: M. Buchowski, W. Dohnal,  A. Chwieduk on-line

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Zajęcia fakultatywne: Wieloetniczna Indonezja – jedność w różnorodności? mgr M. Piosik Konwersatorium on-line
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Zespół pracowników samodzielnych IAiE: A. Lis, J. Schmidt on-line
12:30-14:00 AWZK: Antropologia ekonomiczna prof. R. Vorbrich Konwersatorium on-line

 

UWAGA 1: W semestrze zimowym student/ka dokonuje wyboru dwóch (z trzech zajęć) w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) , jednych (z dwóch) zajęć fakultatywnych.

UWAGA 2: W semestrze letnim student/ka jest zobowiązany/a do rozliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje prof. A. Chwieduk.

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.
* ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia, których obowiązuje nowy program. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia.
* Seminaria magisterskie: student/studentka może uzgodnić termin realizacji seminarium w porozumieniu z promotorem/promotorką.