Plany zajęć

Studia I stopnia I rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr zimowy 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Badania Terenowe G.1: prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt

G.2: dr M. Filip, dr Ł. Kaczmarek

Ćwiczenia G.1: 2.20

G.2: 2.19

10:45-12:15 Podstawy warsztatu naukowego G.1: prof. W. Dohnal, prof. A. Pomieciński

G.2: mgr A. Brzyszcz

Ćwiczenia G.1: 2.4

G.2: Sala im. J. Burszty

12:30-14:00 Współczesna myśl antropologiczna GR 1: dr M. Filip, dr J. Lorenz Konwersatorium sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Współczesna myśl antropologiczna GR 2: dr M. Filip, dr J. Lorenz Konwersatorium sala im. J. Burszty

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-14:45 BLOKI JĘZYKOWE Ćwiczenia
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
14:15-15:45 Współczesna myśl antropologiczna prof. W. Dohnal Wykład Sala im. J. Burszty

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Podstawy socjologii prof. P. Fabiś Wykład Sala im. J. Burszty
10:45-12:15 Studia regionalne II*: Zmiana kulturowa w teorii i praktyce. Casus Afryki prof. R. Vorbrich Konwersatorium Sala im. J. Burszty
12:30-14:00 Metodologia nauk społecznych z elementami logiki prof. P. Fabiś Wykład Sala im. J. Burszty
14:15-15:45 Studia Regionalne II*: Edukacja regionalna prof. A. Brzezińska Konwersatorium 2.3

 

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE  Ćwiczenia
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 

*Przedmiot „Wychowanie fizyczne”: kontakt do Studium Wychowania Fizycznego UAM: http://swfis.amu.edu.pl/ oraz http://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Studia regionalne II*: Poznańska cytadela jako miejsce pamięci  prof. B. Korzeniewski  Konwersatorium Sala im. J. Burszty

 

*Studia regionalne II: student dokonuje wyboru 2 zajęć z 3 propozycji.


Studia I stopnia II rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia polityczna Prof. W. Dohnal Wykład im. J. Burszty
12.30-14.00 Badania terenowe II GR. 1: prof. A. Pomieciński, prof. J. Schmidt, prof. K. Marciniak

GR. 2: dr H. Wadle, dr M. Smykowski

Ćwiczenia GR. 1: 2.19

GR. 2: 2.20

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników
12:30-14:00 Antropologia ekonomiczna dr M. Kowalska Wykład 2.4
14:15-15:45 Kolokwia antropologiczne I: Judaizm dr J. Lorenz Konwersatorium 2.4
16:00-19:00 Antropologia wizualna* dr J. Lorenz Konwersatorium 2.46 / sala im. J. Burszty (2.122)

 

*Antropologia wizualna: zajęcia z dr. Janem Lorenzem odbywają się co dwa tygodnie, począwszy od 1 tygodnia semestru II – 1 marca b. r. (kolejne – w 3 tydzień semestru, 5 tydzień semestru, itd.).

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Antropologia migracji Prof. N. Bloch Wykład 2.4
10:45-12:15 Proseminarium Prof. P. Fabiś Konwersatorium 2.4
12:30-19:15 BLOKI JĘZYKOWE* Ćwiczenia

 

* Do egzaminu z języka obcego student/ka podchodzi w wybranym przez siebie momencie w toku trzech lat studiów. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Podstawy filozofii prof. B. Korzeniewski Wykład im. J. Burszty
10:45-12:15 Antropologia medyczna Prof. I. Main Wykład 2.20
12:30-14:00 Animizm i szamanizm

w Azji Wewnętrznej

Prof. Z. Szmyt Konwersatorium im. J. Burszty
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 


Studia I stopnia III rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10.45-12.15 Antropologia krytyczna i eksperymentalna prof. W. Kuligowski Wykład 2.21
14.15-15.45 Kolokwia Antropologiczne III*: Widowiska prof. A. Pomieciński Konwersatorium 2.4

 

*Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-15:45 BLOKI JĘZYKOWE  Ćwiczenia
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:45-14:15 Kolokwia Antropologiczne III*: Antropologia sztuki prof. K. Marciniak  Seminarium 2.21

 

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidulanych.

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:00-11:30 Kolokwia Antropologiczne III*: Pamięć zbiorowa w dyskursie publicznym prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:30-14:00 Seminarium dyplomowe licencjackie dr M. Kowalska Seminarium 2.3

 

* Kolokwia antropologiczne III: student/studentka dokonuje wyboru dwóch z trzech propozycji zajęć.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:45-12:15 Seminarium dyplomowe licencjackie Prof. Z. Szmyt Seminarium 2.3
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 


Studia II stopnia I rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

UWAGA 1: Od tego roku akademickiego wchodzi nowy program studiów II stopnia, nagrodzony w konkursie na wyłonienie modernizowanych kierunków studiów II stopnia w ramach projektu Uniwersytet jutra II.
UWAGA 2: Przedmioty „MONOGRAFIE” dla I roku II stopnia są jednocześnie proponowane jako zajęcia w puli ANTROPOLOGIE WYBRANYCH ZAJWISK KULTUROWYCH i ZAJĘCIA FAKULTATYWNE dla studentów 2 roku II stopnia, których obowiązuje „stary program”. Oznacza to, że ten sam przedmiot mogą studiować jednocześnie studenci 1 i 2 roku II stopnia. UWAGA 3: Na 1 roku II stopnia student/ka jest zobowiązany/a zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo, w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia jednego przedmiotu o wymiarze 30 h realizowanego w j. angielskim (np. w ramach specjalności CREOLE, osobna tabela). O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie upewnić się u lektorki, zanim rozpoczną się zajęcia; zob. też http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/lektoraty/zasady-uczszczania-na-lektoraty-w-szkole-jzykowej-uam

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-10:30 Warsztaty pisarskie I prof. W. Kuligowski Ćwiczenia 2.4
10:45-12:15 Epistemologie w antropologii prof. A. Chwieduk Wykład 2.20
14:15-15:45 Monografie KRYTYCZNE STUDIA NAD DZIEDZICTWEM*: Trudne dziedzictwo dr M. Smykowski Konwersatorium 2.19

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:00-11:00 Seminarium naukowe Seminarium
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12.30-14.00 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Uniwersytet w dobie neoliberalizmu prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.19
14.15-15.45 Seminaria dyplomowe magisterskie* Zespół pracowników i pracowniczek samodzielnych IAiE: N. Bloch, W. Kuligowski, I. Main, A. Stanisz, A. Chwieduk, W. Dohnal, A. Brzezińska, J. Schmidt, A. Pomieciński Seminarium Pokoje pracowników i pracowniczek

 

*Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.
* Seminaria magisterskie: student/studentka może – w porozumieniu z promotorem/promotorką – indywidualnie uzgodnić termin realizacji seminarium.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45-14:45 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm  Prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.4

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

 

Czwartek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
10:30-12:00 BLOKI JĘZYKOWE  Ćwiczenia
12.30-14.00 Monografie ANTROPOCEN*: Medical Anthropology in Global Perspective Prof. I. Main  Konwersatorium 2.20
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego

 

* Przedmioty „Monografie”: student/studentka wybiera w każdym semestrze 3 zajęcia z liczby zaproponowanych bloków tematycznych, a w toku 4 semestrów – 12 zajęć (z puli możliwych 33. przewidzianych ogólnie w całym programie, zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022.

 


Studia II stopnia II rok (semestr letni 2021/2022)

Sylabusy – semestr letni 2021/2022 do pobrania TUTAJ

PLAN DO POBRANIA

 

Poniedziałek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:30-14:00 Warsztaty pisarskie II prof. W. Kuligowski Ćwiczenia 2.3

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

 

Wtorek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Seminarium naukowe Seminarium dla wszystkich zainteresowanych
11:00-12:30 Dyżur instytutowy dla pracowników*
12:30-14:00 Monografie Antropologia Podmiotowości*: Pamięć polska, niemiecka i żydowska w XX wieku prof. B. Korzeniewski Konwersatorium sala im. J. Burszty

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

* Dyżur Instytutowy dotyczy pracowników. Sprawy studenckie są załatwiane w ramach pracowniczych dyżurów indywidualnych.

 

Środa

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:30-11:00 Monografie Antropologia Twórczość*: Antropologia UFO Prof. A. Stanisz, mgr M. Sita Konwersatorium  2.20
10:45-12:15 Seminaria magisterskie Seminarium Pokoje pracowników i pracowniczek
11:15-12:45 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI: Antropologia prawicy Dr M. Filip Konwersatorium 2.100
12:45-14:15 Monografie ANTROPOLOGIA PODMIOTOWOŚCI*: Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm Prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.4
14:30-16:00 Monografie Antropologia kultury*: Semiologia Kultury Prof. P. Fabiś Konwersatorium 2.4

 

* Uwaga, w semestrze letnim student wybiera 3 spośród 5 przedstawionych propozycji wykładów monograficznych.

 

Piątek

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
14:15-15:45 Zebranie Koła Naukowego