Współpraca z IAiE UAM w Poznaniu

W czerwcu 2013 roku powołany został przy IAiE UAM Zespół Partnerów Strategicznych. Obecny skład Zespołu tworzą: Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu; Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta Poznania; Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu; Instytut im. Oskara Kolberga; Muzeum Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie; Teatr Polski w Poznaniu; Wroniecki Ośrodek Kultury; Stowarzyszenie Wikimedia Polska; Stowarzyszenie Czasu Kultury.

Zespół Partnerów Strategicznych powstał jako platforma współpracy z instytucjami, firmami i innymi podmiotami tworzącymi otoczenie gospodarcze oraz społeczne Instytutu. Głównym celem działalności Zespołu jest inicjowanie oraz uporządkowanie możliwych form współdziałania, takich jak staże, wolontariaty, praktyki, ekspertyzy, badania, wykłady itp. W konsekwencji, kluczowym zadaniem powołanego Zespołu stało się przygotowywanie takich możliwości, udostępnianie informacji, koordynacja wspólnych działań, a także wypracowywanie ich nowych form. Kolejny cel pracy Zespołu polega na konsultowaniu programów nauczania na studiach licencjackich i magisterskich, pod kątem włączenia w nie treści pozwalających na realizację wspólnie ustalonych zadań.

Zakres działań Zespołu mieści się w polach naukowych i społecznych. Kluczowe wśród nich są:

–  wykorzystanie i promowanie potencjału naukowego IAiE UAM (w postaci badań jakościowych, ekspertyz, doradztwa, wykładów, warsztatów itp.)

– wykorzystanie i promowanie potencjału kulturowego IAiE UAM (zogniskowanego na wartościach, takich jak tolerancja, wielokulturowość, krytyka kulturowa).

W wyniku wspólnych ustaleń z podmiotami tworzącymi Zespół, dotąd udało się zrealizować następujące przedsięwzięcia:

– staże i praktyki zawodowe w Muzeum Etnograficznym, z możliwością zdobycia etatu

przez najbardziej zaangażowaną osobę (studenci)

– praktyki zawodowe w redakcji kwartalnika „Czas Kultury” (studenci, doktoranci)

– szkolenia przygotowane przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miasta, dotyczące m.in. skutecznego aplikowania o tzw. małe granty (studenci, doktoranci)

– ekspertyzy i działania edukacyjno-animacyjne dla Centrum Kultury „Zamek”, związane z długoletnim

planem rewitalizacji ulicy Święty Marcin (studenci, doktoranci, pracownicy)

– stażowy udział w festiwalu Ethnoport Poznań, organizowanym corocznie przez Centrum Kultury „Zamek” (studenci, doktoranci)

– tworzenie programu edukacyjnego festiwalu Ethnoport Poznań (pracownicy)

– tworzenie programu edukacyjnego dla Teatru Polskiego w Poznaniu (pracownicy).

Działanie Zespół Partnerów Strategicznych IAiE UAM przynosi wymierne korzyści. Studenci, zaangażowani w staże, praktyki i badania jakościowe,  zdobywają cenne doświadczenie praktyczne i zawodowe. Doktoranci wzbogacają swoje naukowe CV, biorąc udział w przedsięwzięciach o charakterze badawczym, animacyjnym i popularyzatorskim. Pracownicy natomiast mają okazję wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w przestrzeni publicznej, działając na rzecz instytucji z otoczenia społecznego.

Korzyści dla naszych Partnerów polegają z kolei na możliwości korzystania z potencjału naukowego i badawczego IAiE UAM. Wspólne działania mają ponadto charakter społeczny i zorientowany na wartości korespondujące z wiedza antropologiczną, co w spluralizowanym świecie współczesnym wydaje się niezwykle ważne.

Prof. Alisse Waterston z najlepszymi wolontariuszkami i wolontariuszami świata podczas kongresu IUAES 2019.