Grupa badawcza „Antropologia medyczna” (GBAM)

W Instytucie Antropologii i Etnologii UAM działa Grupa badawcza „Antropologia medyczna” (GBAM), powołana 1 lutego 2017 roku decyzją Dyrektora Instytutu. Jej powstanie sformalizowało nawiązaną już wcześniej współpracę osób zajmujących się badaniami z zakresu antropologii medycznej. Powołanie Grupy podkreśliło znaczenie antropologii medycznej jako ważnego kierunku działalności badawczej i dydaktycznej w ramach polskiej antropologii oraz przyczyniło się do lepszej wymiany myśli naukowej i koordynacji prac prowadzonych w Instytucie. GBAM organizuje regularnie seminaria, w których uczestniczą zarówno antropolodzy medyczni, jak i przedstawiciele innych nauk zajmujących się zdrowiem, chorobą i medycyną. Innym zrealizowanym projektem była publikacja numeru specjalnego czasopisma „Ethnologia Polona” (vol. 40: 2019), poświęconego antropologii medycznej (https://rcin.org.pl/publication/116685).

Kierowniczka Grupy:

Dr hab. prof. UAM Izabella Main – zajmuje się studiami nad zdrowiem i migracjami w kontekście europejskim: dostępem do leczenia oraz zmianą przekonań i praktyk związanych ze zdrowiem, chorobą i leczeniem. Obecnie realizuje projekty badawcze Narodowego Centrum Nauki i Norweskiej Rady Badawczej dotyczące migracji kobiet między Polską i Norwegią oraz sytuacji polskich pielęgniarek w Norwegii. Opublikowała książkę pt. Lepsze światy medyczne. Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej (2018).

Członkinie Grupy:

Dr Zofia Boni – w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki prowadzi badania etnograficzne dotyczące społecznych aspektów dziecięcej otyłości w Polsce. Poza antropologią medyczną, jej zainteresowania dotyczą przede wszystkim antropologii jedzenia, antropologii dzieciństwa oraz tzw. critical nutrition studies.

Dr hab. prof. UAM Agnieszka Chwieduk – interesuje się antropologią psychiatryczną oraz problematyką etniczną i tożsamościową. Prowadzi badania w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Zajmuje się zagadnieniami traumy związanej z kontaktem międzykulturowym oraz systemem opieki psychologicznej i psychiatrycznej w tych ośrodkach.

Współpracowniczki:

Dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka– inicjatorka i pierwsza kierowniczka GBAM. Bada relacje między biomedycyną i medycyną komplementarną, postrzeganie zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne w warunkach pluralizmu medycznego w Azji Środkowej, szczególnie w Kazachstanie i Kirgistanie. Badania w Kirgistanie prowadziła w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zajmuje się także zagadnieniami teorii i metodologii antropologii medycznej oraz jej aspektem stosowanym.

Dr hab. prof. IFiS PAN Małgorzata Rajtar – profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Prowadzi badania w zakresie antropologii medycznej (biomedycyna, medycyna i religia, choroby rzadkie, biotożsamość, etyka) jako kierowniczka dwóch grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach których zajmuje się chorobami rzadkimi w regionie Morza Bałtyckiego. Od 2019 r. kieruje Ośrodkiem Badań Społecznych nad Chorobami Rzadkimi (Rare Disease Social Research Center) przy IFiS PAN. Była też główną wykonawczynią w grancie dotyczącym zespołu Turnera, kierowanym przez dr hab. Magdalenę Radkowską-Walkowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk – interesuje się antropologią psychiatrii dzieci i młodzieży. Zredagowała antologię Antropologia psychiatrii dzieci i młodzieży. Teksty wybrane (2018) i opublikowała książkę Dziecięce doświadczenia ADHD. Etnografia spornej jednostki diagnostycznej (2019). Jest wykonawczynią w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Adopcja jako proces, doświadczenie i instytucja. Perspektywa antropologiczna” (projektem kieruje dr Ewa Maciejewska-Mroczek z Uniwersytetu Warszawskiego).