AKTUALNIE REALIZOWANE GRANTY BADAWCZE

Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców (2018-2020), zespołowy projekt badawczy UJ i UAM współfinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja celowa) oraz UJ i UAM, koordynator: prof. UAM Jacek Schmidt, główny wykonawca: prof. UAM Agnieszka Chwieduk

Energetyzując świat: STS i antropologia ku społecznym studiom nad nowymi energiami [Powering the world: STS and anthropology towards social studies on new energies] (2018-2021), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierowniczka grantu: dr Aleksandra Lis, wykonawca: dr Agata Hummel [link]

Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020, koordynatorka w ramach UAM oraz wykonawczyni: dr Izabella Main [link]

Subsurface Evaluation of CCS and Unconventional Risks (SECURe) (2018-2021), grant Horyzont 2020, kierowniczka grantu: dr Aleksandra Lis

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG) (2017-2021), grant Norwegian Research Council, wykonawczyni: dr Izabella Main [link]

Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016 (2018-2020), grant Narodowego Centrum Narodowego w ramach programu BEETHOVEEN, główna wykonawczyni: dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

Metisées z Senegalu jako przykład społeczeństwa transrasowego i transkulturowego (2017-2020), grant w w ramach programu Erasmus plus, kierownik prof. Ryszard Vorbrich, wykonawca dr hab. prof. UAM Adam Pomieciński

Concepciones populares de la justicia social ante la crisis y las políticas de austeridad [Popularne koncepcje sprawiedliwości w obliczu kryzysu i polityki oszczędności] (2016-2019), grant Ministerstwa Gospodarki Rządu Hiszpanii, wykonawczyni: dr Agata Hummel [link]

Społeczno-kulturowe wymiary chorób rzadkich na przykładzie niedoboru LCHAD. Studium porównawcze Polski i Finlandii (2016-2019), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik: dr Małgorzata Rajtar [link]

Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii (2016-2019), grant Narodowego Centrum Nauko w ramach programu FUGA: dr Natalia Bloch [link]

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA, kierowniczka grantu: dr Izabella Main [link]

Inicjatywy nowo-wiejskie w Katalonii a rozwój zrównoważony – perspektywa antropologiczna (2017-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA, kierowniczka grantu: dr Agata Hummel

Inicjatywy transformacyjne w andyjskich społecznościach wiejskich. Narracje i strategie zmiany społecznej z perspektywy antropologicznej (2017-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA, kierowniczka grantu: dr Agata Hummel

Konstruowanie wizerunku uchodźców w polskim dyskursie publicznym (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki,  wykonawca: dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski [link]

Socio-spatial transformations in German-Polish „interstices”. Practices of debordering and rebordering (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki, ekspert: dr hab. Prof. UAM Waldemar Kuligowski [link]

„Tradycja” z tubylczego punktu widzenia. Współczesność a przeszłość w dyskursie i praktykach Indian Moré z Amazonii boliwijskiej (2016-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik grantu: mgr Paweł Chyc

Dziecko z ADHD – etnografia zaburzenia z wykorzystaniem perspektywy childhood studies, (2015-2018), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu FUGA, kierownik grantu: dr Anna Witeska-Młynarczyk [link]

Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej (2015-2018), grant Narodowego Centrum Nauki, kierownik prof. Aleksander Posern-Zieliński, wykonawca dr Łukasz Kaczmarek [link]

ARCHIWALNE GRANTY BADAWCZE

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

M4ShaleGas Measuring, Monitoring, Mitigating and Managing the environmental impact of shale gas (2015-2018), grant Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w ramach Research and Innovation Framework Programme, kierownik krajowy: dr Aleksandra Lis [link]

Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), grant Komisji Europejskiej, H2020-EU.3.6 (REFLECTIVE-9-2014 – Social Platform on Reflective Societies), wykonawca: prof. Michał Buchowski [link]

Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning (2014-2015), grant Unii Europejskiej w ramach Program Leonardo da Vinci, Grundtvig and Dissemination, koordynator krajowy: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak [link]

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015), Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności, kierownik: mgr Karolina Sydow, wykonawcy: dr Natalia Bloch, dr Izabella Main, mgr Agata Kochaniewicz [link]

Football Research in an Enlarged Europe: Identity dynamics, perception patterns and cultural change in Europe’s most prominent form of popular culture (FREE) (2012-2015), 7 Program Ramowy Komisji Europejskiej, koordynator krajowy: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Małgorzata Kowalska, mgr Kamila Grześkowiak, Bartosz Wiśniewski [link]

Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE) (2010-2013), grant m.in. European Social Fund (ESF), kierownik krajowy: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Natalia Bloch, dr Agnieszka Chwieduk, dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania (2010-2012), Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning nr LLP ERA_IP_16/2009, koordynator UAM: dr Natalia Bloch

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (2010), grant Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI), kierownik: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawca: dr Natalia Bloch [link]

Kinship and Social Security (2004-2007), grant Komisji Europejskiej w ramach 6th Framework Programme, koordynator krajowy: prof. dr hab. Michał Buchowski, wykonawczyni: mgr Agata Stanisz [link]

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Ku wspólnej europejskiej polityce energetycznej. Debaty o bezpieczeństwie energetycznym w Polsce i w Niemczech (2014-2016), grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN/DPWS), kierownik krajowy: dr Aleksandra Lis [link]

Druga wojna światowa w obrazach kultury w Polsce i w Niemczech 70 lat później (1945-2015) (2014-2015), grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, kierownik krajowy: dr hab. Bartosz Korzeniewski [link]

Spatialization and Racialization go Social Exclusion. The social and cultural formation of „Gypsy ghettoes” in Romania in a European context (SPAREX) (2012-2015), grant Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, wykonawca: prof. Michał Buchowski [link]

Social and Cultural Change in Contemporary Central Europe (2014), grant International Visegrad Fund, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

Wanderungsverhalten Hochqualifizierter in Europa am Bespiel Polen und Deutschland (2012), grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, koordynator krajowy: dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt

Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia (2011-2012), grant Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki, kierownik: dr Izabella Main [link]

Anthropology of European Postsocialism: Modes of Inventionand Representation (2010), grant Collegium Budapest – Instutute for Advanced Study, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

Über Grenzen hinweg? Deutsche und polnische Jugendliche in Europa (Ponad granicami? Młodzi Niemcy i Polacy w Europie) (2010), grant Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, koordynator: dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), grant International Visegrad Fund, kierownik: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Agnieszka Chwieduk, mgr Mariusz Filip, mgr Katarzyna Chlewińska

International Networks and Migration (2004-2006), partner: Europäische Uniwersität – Viadrina, koordynatorzy: prof. Michał Buchowski, dr Jacek Schmidt

Post-Colony and Post-Socialism Context In Social Scientific Writing and Teaching (2003-2006), partner: Open Society Institute Budapest, koordynator krajowy: prof. Michał Buchowski [link]

KRAJOWE PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE

Ruchome modernizacje. Wpływ autostrady A2 na lokalne krajobrazy kulturowe (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus, kierownik: dr hab. Waldemar Kuligowski, główna wykonawczyni: dr Agata Stanisz [link]

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), grant NCBR, kierownik:  dr hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), kierownik: prof. Michał Buchowski, wykonawcy: dr Agnieszka Chwieduk, dr Izabella Main, dr hab. Jacek Schmidt, dr Agata Stanisz, dr Natalia Bloch [link]

Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej (2009-2011), dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę. Kontynuacja 2009 (2009), grant Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP, kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich [link]

Montre-moi ton monde – montre-moi ton école. Pokaż mi swój świat – pokaż mi swoją szkołę (2008), grant Departament Współpracy Rozwojowej MSZ RP, kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki (2005-2008), kierownik: dr Tarzycjusz Buliński, wykonawca: dr Mariusz Kairski

Water and Reforestation Project for Sahel (Kamerun) (2001-2007), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii Wenezuelskiej (2000-2003), kierownik: dr Mariusz Kairski, wykonawca: dr Tarzycjusz Buliński

GRANTY SAMODZIELNE KRAJOWE

Gaz z łupków nowym wyzwaniem dla Europy: rola wiedzy eksperckiej w procesach integracji europejskiej (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu SONATA, kierownik: dr Aleksandra Lis [link]

Rośliny użyteczne medycznie oraz dzikie rośliny jadalne w kulturze Metysów z prowincji Misiones w Argentynie (2014-2017), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Monika Kujawska, opiekun dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka [link]

Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) (2014-2016), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Aleksandra Paprot, opiekun: dr. hab. prof. UAM Jacek Schmidt [link]

Kulturowa i społeczna rola lasu. Badania z zastosowaniem perspektywy antropologicznej (2013-2015), Grant Diamentowy MNiSzW, kierownik: mgr Agata Agnieszka Konczal

Ćwiczenia sprawczości w obliczu przeciwności losu. Doświadczenia życia codziennego dzieci ulicy w Dar es Salaam (2013-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Lucyna Tumanowicz [link]

Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii (2012-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS, kierownik: dr Natalia Bloch

Pomoc w slumsach Afryki – lokalne i zachodnie strategie działań w Kiberze i Korogocho (antropologiczne studium przypadku rodzin i stowarzyszeń) (2012-2015), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Magdalena K. Chułek [link]

Kreowanie hegemonii poprzez zawłaszczanie znaczeń. Dyskurs władzy w Myanmarze (2011-2014), grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM, kierownik: mgr Mariusz Kania [link]

Zdrowie, choroba i leczenie we współczesnym Kirgistanie. Koncepcje zdrowia i choroby oraz strategie zdrowotne Kirgizów w warunkach miejskiego pluralizmu medycznego (2011-2014), kierownik: dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka

Bierny beneficjent versus lokalny partner projektów rozwojowych. Konceptualizacja i strategie adaptacyjne w zakresie współpracy rozwojowej wśród afrykańskich społeczności lokalnych. (Studium porównawcze) (2010-2013), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Początki polskiej etnologii i antropologii kulturowej. Od końca XVIII wieku do roku 1919 (2006-2008), kierownik: prof. Zbigniew Jasiewicz

Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich (2004-2007), kierownik: prof. Aleksander Posern-Zieliński

Społeczeństwo postplemienne w Afryce. Stare i nowe elity w Kamerunie a budowa społeczeństwa narodowego i obywatelskiego (2002-2005), kierownik: dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich

Emigranci z Polski lat 80. w Niemczech. Problemy tożsamości w nowym otoczeniu społecznym i kulturowym (2000-2002), kierownik: dr Jacek Schmidt

Przestrzeń kulturowa Wielkopolski (2000-2002), dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM

GRANTY PROMOTORSKIE

Zbiory etnograficzne kultury ukraińskiej w Polsce. Charakterystyka i recepcja (2010-2014), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Arkadiusz Jełowicki (wykonawca) [link]

Działalność organizacji pozarządowych o charakterze feministycznym w Delhi – studium antropologiczne (2010-2012), prof. Michał Buchowski (kierownik), mgr Anna Romanowicz (wykonawca) [link]

Wymiary wielojęzyczności w Europie na przykładzie regionów Katalonii i Ticino (2010-2012), dr hab. prof. UAM Grzegorz Pełczyński (kierownik), mgr Katarzyna Linda (wykonawca) [link]

Projekty rozwojowe w tubylczej społeczności Meksyku i ich społeczno-kulturowe konsekwencje. Mikrokredyty z perspektywy antropologii (2010-2012), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Agata Hummel (wykonawca)

Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej (2010-2012), dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (kierownik), mgr Monika Kujawska (wykonawca) [link]

Pluralizm medyczny w społecznościach tubylczych Meksyku. Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet u Indian Purhépecha (2009-2011), dr hab. prof. UAM Danuta Penkala-Gawęcka (kierownik), mgr Anna Wądołowska (wykonawca) [link]

„Ukraińska” mniejszość w rumuńskim Maramureszu i problemy jej tożsamości (2009-2011), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Tomasz Kosiek (wykonawca) [link]

Kulturowe następstwa migracji. Na przykładzie diaspory buriackiej w Moskwie i Buriatów repatriujących się z Chin (2009-2011), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Zbigniew Szmyt (wykonawca)

Między wykopaliskami rabunkowymi a archeologicznymi. Społeczno-kulturowa funkcja materialnego dziedzictwa przeszłości w dolinie Nilu (na przykładzie plamienia Manasir z północnego Sudanu) (2008-2011), dr hab. prof. UAM Ryszard Vorbrich (kierownik), mgr Piotr Maliński (wykonawca)

Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach (2007-2009), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Natalia Bloch (wykonawca) [link]

Oskara Kolberga monografia regionalna. Założenia i realizacje (2007-2008), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Ewa Antyborzec (wykonawca)

Bogini Mari w wierzeniach, tradycjach i życiu Basków (2006-2008), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Katarzyna Mirgos (wykonawca)

Zróżnicowanie regionalne polskiej sztuki ludowej. Na podstawie badań w Wielkopolsce, Ziemi Łowickiej i Ziemi Krakowskiej (2005-2007), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Justyna Słomska (wykonawca)

Współczesne problemy wyznaniowe na Łemkowszczyźnie (2005-2006), dr hab. Andrzej Brencz, prof. UAM (kierownik), mgr Andrzej Stachowiak (wykonawca) [link]

Kult świętych w Uzbekistanie i południowym Kazachstanie (2004-2006), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Paweł Jessa (wykonawca)

Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej) (2004-2006), prof. Anna Szyfer (kierownik), mgr Anna Weronika Brzezińska (wykonawca)

Wielokulturowość w dziełach Mikołaja Konstantynowicza Rericha (1874-1947) (2003-2008), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Małgorzata Gdok-Klafkowska (wykonawca)

Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi (2003-2006), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Łukasz Kaczmarek (wykonawca)

Tożsamość kulturowa Łemków w zachodniej Polsce i Ukrainie. Studium porównawcze (2002-2004), prof. Zbigniew Jasiewicz (kierownik), mgr Mirosław Pecuch (wykonawca)

Śmierć w społeczności pierwotnej. Studium tanatologiczne na przykładzie Indian karaibskich (2000-2002), prof. Aleksander Posern-Zieliński (kierownik), mgr Alicja Pasek (wykonawca)

INNE

100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty (2014), grant MKiDN w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa, kierownik: dr Agata Stanisz, główna wykonawczyni: dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014), kierowniczki i wykonawczynie: dr Agata Stanisz, dr Anna Weronika Brzezińska [link]

Określenie potencjału edukacyjnego instytucji upowszechniania kultury województwa wielkopolskiego w zakresie oferty dla dzieci i młodzieży (na przykładzie muzeów etnograficznych i regionalnych oraz skansenów) (2010), inst. finansująca: Narodowe Centrum Kultury, program „Obserwatorium Kultury 2010”, wykonawczynie: dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Katarzyna Linda, mgr Małgorzata Wosińska

Muzea w Wielkopolsce: badania ankietowe wśród uczestników imprez plenerowych (2007), grant Urzędu Marszałkowskiego Poznań, koordynatorzy: dr Anna Weronika Brzezińska, dr Jacek Schmidt

Instytucje kultury województwa wielkopolskiego (2006-2007),  grant Urzędu Marszałkowskiego Poznań, koordynatorzy: dr Wojciech Dohnal, dr Jacek Schmidt

Etnologia francuska i polska wobec problemów świata współczesnego (2006), grant Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, koordynatorzy: dr hab. prof. UAM Grzegorz Pełczyński, dr Adam Pomieciński