Nasi partnerzy

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu

Od 1 lutego 2022 współpracujemy z 14 Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu. Nasz Instytut objął patronatem klasę 1 A – realizującej program artystyczno-reporterski.

W ramach patronatu nasz Instytut oferuje wsparcie merytoryczne w zakresie poszerzenia kompetencji uczennic i uczniów w obszarze gromadzenia materiału na potrzeby działalności reporterskiej i dziennikarskiej. Pracowniczki i pracownicy IAiE przekazują wiedzę i umiejętności dot. prowadzenia antropologicznych badań terenowych, planowania procesu badawczego, wykonywania kwerend archiwalnych i prasowych, sposobów gromadzenia informacji i prowadzenia wywiadów (kwestionariuszowych i biograficznych), rejestrowania wydarzeń (audio, fotografia), pisania tekstów popularyzujących oraz zapoznają uczniów i uczennice z zagadnieniami etyki prowadzenia badań.

Podczas spotkań planujemy:

Umowa została zawarta do 30 czerwca 2025 roku. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są  dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (IAiE) oraz mgr Marta Świtała (14 LO).


II Liceum Ogólnokształcące w Koninie

15 czerwca 2016 roku Instytut Etnologii podpisał umowę partnerską z II L.O. im. K. K. Baczyńskiego w Koninie o otwarciu antropologicznej klasy patronackiej. W ramach tej umowy pracownicy Instytutu prowadzą z młodzieżą różnorakie zajęcia: wykłady, warsztaty czy spotkania dyskusyjne. Spotkania te odbywają się cztery-pięć razy w roku szkolnym zarówno na terenie Instytutu jak i w Koninie. Wówczas to pracownicy Instytutu przekazują wiedzę dotyczącą samej antropologii jak i opisują swoje badawcze doświadczenia. W 2017 roku 2 LO w Koninie otworzyło drugą klasę, dzięki czemu ok 63 uczniów jest pod opieką naszego Instytutu.

Z ramienia II L.O. w Koninie nadzór nad klasami sprawuje Pani vice dyrektor mgr Aleksandra Kudła, natomiast ze strony Instytutu prace koordynuje dr hab. prof. UAM Katarzyna Marciniak.

http://www.drugieliceum.lm.pl/128/wspolpraca_z_uczelniami_wyzszymi


Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (CeBaM)

CeBaM UAM jest ośrodkiem badawczym działającym od 2009 roku. Powołano je, aby zintegrować poczynania badawcze wypełniające lukę w wiedzy na temat imigracji i emigracji, w szczególności dotyczących Polski zachodniej. W interdyscyplinarnym Centrum prym wiodą antropolodzy społeczni i kulturowi, co rzutuje na charakter badań, często jakościowych, oddolnych i zaangażowanych. CeBaM UAM prowadzi działania naukowe, praktyczne i edukacyjne.

Projekty badawcze i praktyczne

Kontakt

http://cebam.amu.edu.pl/
e-mail: cebam@amu.edu.pl
Dyrektorka: prof. UAM dr hab. Izabella Main
Adres: CeBaM UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7


Centrum Kultury Zamek w Poznaniu

Współpraca z kluczową publiczną instytucją kultury miasta Poznania jest wielopoziomowa, angażując zarówno studentów oraz doktorantów, jak i pracowników IEiAK UAM. Obejmuje ona działania o charakterze eksperckim, badawczym, wystawienniczym, edukacyjnym, stażowym i wolontariaty. Jej najważniejsze przejawy to:


Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Początki współpracy z Instytutem im. Oskara Kolberga w Poznaniu związane są z powołaniem w latach 60. XX wieku redakcji ,,Dzieł wszystkich” Oskara Kolberga (DWOK),  która działała początkowo we Wrocławiu. W roku 1962 przeniesiona została do Poznania, kiedy redaktorem naczelnym DWOK został prof. Józef Burszta. Wśród pracowników i pracowniczek IOK byli także nasi absolwenci (dr Ewa Antyborzec, mgr Iwona Chmielewska, dr Łukasz Smoluch, mgr Izabela Kotlarska), którzy opracowali spuściznę Kolbergowską celem jej jak najszerszego udostępnienia i upowszechnienia. Nasza współpraca dotyczy organizowania zajęć dla studentów etnologii, a także wspólnych przedsięwzięć jak organizacja spotkań naukowych, konferencji, prowadzenia działalności wydawniczej. W Instytucie im. Oskara Kolberga w Poznaniu nasi studenci wielokrotnie odbywali praktyki, staże i wolontariaty, mając możliwość zapoznania się z pracą etnologa – archiwisty.


Migrant Info Point

Punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców w Poznaniu powstał w odpowiedzi na wyniki badań dotyczących integracji osób przybywających do naszego miasta. Antropologiczne badania prowadzone były od 2008 roku przez Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu. Zebrane informacje pokazały, że cudzoziemcy znajdują się w trudniejszej sytuacji niż większość członków  społeczeństwa lokalnego, mają nierówne szanse m.in. na rynku pracy w porównaniu z Polakami i ograniczone możliwości zmiany swojej sytuacji.

Głównym celem MIP jest ułatwienie cudzoziemcom mieszkającym w Poznaniu funkcjonowania w przestrzeni formalnoprawnej, związanej z legalizacją pobytu, rynkiem pracy, a także różnorodnymi aspektami życia codziennego. MIP jest dla cudzoziemców miejscem, do którego wracają z kolejnymi trudnościami, sprawami swoich bliskich, przyjaciół, znajomych mieszkających w Polsce lub planujących migrację. Od marca 2015 roku przyszło do nas ponad 1300 osób, wiele z nich zwracało się o wsparcie wielokrotnie.

Nasze biuro jest czynne 3 razy w tygodniu, pracuje w nim 3 pracowników udzielających ogólnych informacji i 2 prawników pomagających raz w tygodniu w trudniejszych sprawach. Ponadto współpracujemy z doradcami zawodowymi, lektorami uczącymi języka polskiego, osobami wspierającymi integrację cudzoziemców i licznymi wolontariuszami. Staramy się także dbać o integrację na poziomie społecznym, stąd oprócz kursów zapraszamy do współpracy w organizacji inicjatyw, gdzie zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy mogą wykazać się swoimi umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem.

Obecnie nie wyobrażamy sobie Poznania bez Migrant Info Point – miejsca, do którego może przyjść cudzoziemiec i w swoim języku, BEZPŁATNIE* uzyskać informacje na temat kroków, które musi podjąć, żeby żyć i pracować zgodnie z prawem. Chcielibyśmy, żeby cudzoziemcy mieli możliwość rozwijać się zawodowo, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, mogli realizować swoje plany i marzenia czując się dobrze i bezpiecznie w naszym mieście.

Kontakt

Migrant Info Point
Św. Marcin 78, pokój 421
61- 809 Poznań
+ 48 503 979 758
E-mail: office@migrant.poznan.pl
*Migrant Info Point współfinansowany jest przez Urząd Miasta Poznania


Muzeum Etnograficzne w Poznaniu Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Muzeum Etnograficzne Oddział MNP w obecnej lokalizacji przy ul. Grobla w Poznaniu rozpoczęło działalność w 1987 roku. Pracownikami Muzeum byli i są nasi absolwenci, m.in. kierowniczka Oddziału mgr Aneta Skibińska. W ramach współpracy z naszym Instytutem podejmowane są liczne inicjatywy w zakresie wspólnie prowadzonych badań (m.in. przestrzeń kultowa w Wielkopolsce, dziedzictwo kulturowe Puszczy Pyzdrskiej) oraz działań upowszechniających uzyskane wyniki (wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty). Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży, mając możliwość zdobycia doświadczenia w zawodzie etnologa – muzealnika.


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

W listopadzie 2010 roku nasz Instytut podpisał umowę o współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, która dotyczy realizowania etnograficznych badań terenowych, wzajemnego wspierania się w ramach działalności promocyjnej oraz wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez uczestnictwo studentów w zajęciach z zakresu edukacji muzealnej., Dwa razy do roku jest możliwość odbycia praktyk podczas lekcji prowadzonych dla dzieci, związanych z tradycjami zimowymi (bożonarodzeniowymi) i wiosennymi (wielkanocnymi). Nasi studenci, doktoranci i pracownicy stale współpracują z Muzeum w zakresie dokumentowania przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (m.in. w ramach projektu Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej).


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Oddział PTL w Poznaniu związany jest z naszym Instytutem od roku 1945, kiedy to został reaktywowany przez prof. Eugeniusza Frankowskiego.  We współpracy z Instytutem kilkukrotnie organizowano coroczne Walne Zgromadzenia Delegatów (ostatnie w 2012 roku). Większość pracowniczek i pracowników Instytutu należy do PTL, dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska pełni funkcję Perezeski Zarządu Głównego a dr Mikołaj Smykowski sekretarza oddziału poznańskiego. Studenci i doktoranci etnologii stale współpracują z PTL O/Poznań, odbywając staże i wolontariaty (w zakresie prac archiwizacyjnych i bibliograficznych) oraz biorąc aktywny udział w spotkaniach naukowych i organizowanych wydarzeniach. Od 2013 roku aktywnie włączani są także w proces konsultacji społecznych z zakresu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego m.in. wniosek dot. tradycji weselnych z Szamotuł i okolic, tradycji dudziarskich, tradycji kulturowych Biskupizny, Bambrów Poznańskich, „żandarów” z Ławicy.


Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Współpraca z Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej rozpoczęła się w roku 2016 i jest związana z prowadzeniem uzupełniających badań etnograficznych na obszarze dawnego województwa kaliskiego. Badania te stanowić będą podstawę przygotowywanej etnograficznej wystawy stałej. Nasi studenci w ramach praktyk brali udział w dokumentowaniu obrzędów religijnych (Niedziela Palmowa, Boże Ciało i Święto Matki Boskiej Zielnej) oraz brali udział w badaniach terenowych realizowanych w dwóch oddziałach MOZK – w Russowie i na Zawodziu, które dotyczyły współpracy muzeum ze społecznością lokalną. Kolejną formą nadal rozwijanej współpracy jest wolontariat doktorancki, m.in. w ramach organizowania przez MOZK konferencji o wzornictwie regionalnym.


Wikimedia Polska

W marcu 2015 roku nasz Instytut podjął współpracę ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, której celem jest rozwój i poszerzanie wysokiej jakości polskich, otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji utworów zależnych.

Nasza współpraca związana jest z umieszczeniem plików komputerowych zawierających zeskanowany obraz zasobów z kolekcji Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty dostępnych na licencjach CC BY oraz CC BY-SA oraz tych oznaczonych jako domena publiczna w projektach Wikimedia, w szczególności Wikimedia Commons, i następnie szerokiego ich wykorzystania w Wikipedii, Wikiźródłach, w dalszej perspektywie również w otwartych podręcznikach i innych otwartych materiałach edukacyjnych.

Dzięki współpracy zdjęcia z naszego Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty są legalnie udostępniane w Internecie i są wykorzystywane m.in. jako ilustracje do artykułów znajdujących się w zasobach Wikipedii (np. hasło „badania terenowe”).

Strona projektu: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_J%C3%B3zef_Burszta_Digital_Archives


Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim

Instytucja kultury posiadająca dwa budynki z salami widowiskowymi, Amfiteatr na 4600 osób, dwa kluby osiedlowe, pracownię artystyczną oraz galerię. Wysokiej klasy nagłośnienie i oświetlenie estradowe pozwala sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających artystów. Centrum współpracuje z szerokim gronem sprawdzonych partnerów (plastycy, firmy ochroniarskie, eventowe, reklamowe, cateringowe i agencje artystyczne) oraz z instytucjami z kraju i z zagranicy. Ważnym programem są spotkania w cyklu „Antropologiczne poznawanie świata”.

Kontakt:

dyrektor Hanna Dębska, hanna.debska@mckgorzow.pl


Teatr Polski w Poznaniu

Instytucja działa w najdłużej i nieprzerwanie funkcjonującym budynku teatralnym w Polsce. Jest jedną z najważniejszych krajowych scen teatralnych, prowadzi także istotną aktywność animacyjną i społeczną. Teatr Polski w 2016 roku gościł obrady Nadzwyczajnego Zjazdu Antropologów Polskich. Pracownicy IAiE zasiadają w Radzie Teatru, pełnią funkcje kuratorskie i eksperckie.

https://teatr-polski.pl/


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli

Jest to samorządowa instytucja kultury, działająca od 1965 roku. W realizacji działań edukacyjnych, kulturalnych, animacyjnych i rozrywkowych Ośrodek Kultury współdziała z lokalnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami. Studenci, doktoranci i pracownicy IAiE angażują się w działalność animacyjną i edukacyjną.

Kontakt:

dyrektor Mariusz Ossowski: m-gok@wp.pl