Program studiów w IAiE UAM

Opis ogólny

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii oraz antropologii kulturowej i społecznej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych przestrzennie i czasowo formach, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka. Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z zaawansowaną wiedzą przekazać podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę otwartości i szacunku wobec odmiennych kultur, religii i społeczeństw. Program obejmuje także praktyczną naukę szeregu umiejętności niezbędnych dla przeprowadzenia badań jakościowych, jak i innowacyjne metody z zakresu fieldrecordingu oraz technik pisarskich i filmowych.

ECTS

Program studiów oparty jest na systemie punktowym obowiązującym na większości wiodących uczelni europejskich. Tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, w skrócie – ECTS) jest niezbędnym elementem tworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia akademickiego. ECTS ujednolica zasady odbywania i zaliczania studiów w uczelniach całej Europy, a tym samym umożliwia szacowanie i uznawanie postępów studenta w nauce osiąganych w trakcie studiów w uniwersytetach w różnych krajach. Punkty zdobywane podczas studiowania etnologii na UAM są honorowane na innych uczelniach w całej Europie; i na odwrót – nasza uczelnia uznaje punkty za zajęcia zaliczone przez studentów etnologii UAM na uczelniach zagranicznych.

Współpraca międzynarodowa

IAiE jest aktywnym uczestnikiem europejskich programów edukacyjnych i dysponuje funduszami na delegowanie najlepszych studentów do odbywania okresowych studiów zagranicznych w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Słowenii). W latach 1996-2018 na półroczne (semestralne) studia etnologiczne w ramach programów TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS oraz LLP-ERASMUS wyjechało ponad stu studentów, a kilkudziesięciu kolejnych uczestniczyło w międzynarodowych szkołach letnich.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia oraz antropologia kulturowa i społeczna dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz podstawową wiedzę na temat zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata.

Studia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych i mediach, a także wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing), i gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami). Uczymy prowadzenia badań jakościowych w różnych środowiskach, w tym zróżnicowanych kulturowo i społecznie, przekazujemy wiedzę z zakresu nowoczesnych technik rejestrowania danych  (metody audiowizualne) a także z praktycznych umiejętności upowszechniania wiedzy etnologicznej i antropologicznej (reportaż, film, podcasty).  W trakcie studiów organizowane są wyjazdy na badania terenowe, podczas których jest możliwość nauczenia się realizowania projektu badawczego, gromadzenia danych i rejestrowania badanych zjawisk oraz opracowywania materiału.

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku etnologia oraz antropologia kulturowa i społeczna dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów. Absolwent tych studiów nabywa wysokich kompetencji w zakresie nauk humanistycznych i pokrewnych, dysponuje pogłębioną znajomością etnologii oraz antropologii kulturowej i społecznej, w tym dobrą orientacją na temat teorii kultury, głównych nurtów antropologicznej analizy oraz antropologicznych interpretacji współczesnych procesów i form społeczno-kulturowej rzeczywistości.

Studia drugiego stopnia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kultury, oświatowych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations). Absolwenci przygotowani są do pracy w tych instytucjach i urzędach,  gdzie niezbędne jest łączenie umiejętności kontaktu z ludźmi z kompetencjami specjalisty do spraw społecznych i kulturowych (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.) oraz tam, gdzie wykorzystana może być analityczna umiejętność interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz. Wyróżniający się absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i/lub kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich). Z naszymi absolwentkami i absolwentami utrzymujemy stały kontakt, wspieramy ich w podejmowanych działaniach oraz organizujemy cykliczne spotkania, podczas których wymieniamy doświadczenia.