O studiach

Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu prowadzi studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie).

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (licencjatem). W ich trakcie student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii/antropologii kulturowej.

Studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Ich celem jest poszerzenie wiedzy ogólnohumanistycznej absolwenta oraz nabycie przez niego kompetencji z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki antropologii kulturowej, teorii kultury oraz analizy i interpretacji antropologicznej. Warunkiem uzyskania stopnia magistra jest napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Regulamin studiów UAM w Poznaniu [TUTAJ]