Program studiów w IAiE UAM

Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii i antropologii kulturowej jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

Program studiów etnologicznych i antropologicznych opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

ECTS

Program studiów oparty jest na systemie punktowym obowiązującym na większości wiodących uczelni europejskich. Tzw. Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System, w skrócie – ECTS) jest niezbędnym elementem tworzenia „Europy bez granic” w sferze kształcenia akademickiego. ECTS ujednolica zasady odbywania i zaliczania studiów w uczelniach całej Europy, a tym samym umożliwia szacowanie i uznawanie postępów studenta w nauce osiąganych w trakcie studiów w uniwersytetach w różnych krajach. Punkty zdobywane podczas studiowania etnologii na UAM są honorowane na innych uczelniach w całej Europie; i na odwrót – nasza uczelnia uznaje punkty za zajęcia zaliczone przez studentów etnologii UAM na uczelniach zagranicznych.

Współpraca międzynarodowa

IAiE jest aktywnym uczestnikiem europejskich programów edukacyjnych i dysponuje funduszami na delegowanie najlepszych studentów do odbywania okresowych studiów zagranicznych w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Austrii, Szwecji, Finlandii, Turcji, Czechach, Słowacji, Słowenii). W latach 1996-2018 na półroczne (semestralne) studia etnologiczne w ramach programów TEMPUS, SOCRATES-ERASMUS oraz LLP-ERASMUS wyjechało ponad stu studentów, a kilkudziesięciu kolejnych uczestniczyło w międzynarodowych szkołach letnich.

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia/antropologia kulturowa dają absolwentom ogólne wykształcenie humanistyczne oraz podstawową wiedzę na temat zjawisk kulturowych, organizacji i funkcjonowania kultury, znaczenia jej poszczególnych elementów i historycznej zmienności form oraz etnokulturowej różnorodności świata.

Studia przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych, oświatowych, turystycznych, mediach i muzeach oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing), i gdzie potrzebna jest umiejętność kontaktu z innymi ludźmi (samorządy lokalne, pogranicza kulturowe, praca z uchodźcami, imigrantami). Jednak w związku z tym, że zdecydowana większość instytucji zatrudniających etnologów/antropologów w Polsce (podobnie jak w krajach Unii Europejskiej i poza jej granicami) wymaga wykształcenia na poziomie magisterskim, absolwent studiów licencjackich z etnologii/antropologii kulturowej powinien traktować to wykształcenie albo jako pierwszy stopień wyższej edukacji, albo jako studia uzupełniające wykształcenie zdobyte na innym kierunku studiów magisterskich.

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku etnologia/antropologia kulturowa dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów. Absolwent tych studiów nabywa wysokich kompetencji w zakresie nauk humanistycznych i pokrewnych, dysponuje pogłębioną znajomością etnologii/antropologii kulturowej, w tym dobrą orientacją na temat teorii kultury, głównych nurtów antropologicznej analizy oraz antropologicznych interpretacji współczesnych procesów i form społeczno-kulturowej rzeczywistości.

Studia drugiego stopnia z zakresu etnologii/antropologii kulturowej przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations). Absolwenci przygotowani są do pracy w tych instytucjach i urzędach,  gdzie niezbędne jest łączenie umiejętności kontaktu z ludźmi z kompetencjami specjalisty do spraw społecznych i kulturowych (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.) oraz tam, gdzie wykorzystana być może analityczna umiejętność interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz. Wyróżniający się absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i/lub kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).