14 kwietnia 2021

Konkurs na stanowisko adiunkta

14 kwietnia 2021 | Karolina Dziubata

PROREKTOR KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK HUMANISTYCZNYCH UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa

 1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_6_WAiK_1_2021
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
 3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
 4. Przewidywany czas zatrudnienia: od 1 października 2021 r.

I Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii lub zagranicznego odpowiednika w postaci antropologii społecznej lub kulturowej – ewentualnie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa lub socjologii (lub odpowiednika zagranicznego, np. cultural studies), o ile kandydat/kandydatka ukończył/a studia magisterskie w zakresie etnologii (lub zagranicznego odpowiednika)
 2. Doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych
 3. Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej
 4. Osiągnięcia udokumentowane publikacjami naukowymi – w liczbie proporcjonalnej do stopnia zaawansowania kariery naukowej
 5. Udokumentowany udział w życiu naukowym, np. wygłaszane referaty, staże zagraniczne – w proporcji do stopnia zaawansowania kariery
 6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 7. Bardzo dobra znajomość języków kongresowych, zwłaszcza angielskiego
 8. Uwaga: obszar terytorialny i zakres tematyczny aktualnych i planowanych badań – DOWOLNY!

II Wymagane dokumenty :

 1. Zgłoszenie kandydata do konkursu
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji
 3. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM)
 4. List motywacyjny
 5. Curriculum Vitae zawierające również wykaz publikacji
 6. Kopia dokumentu zaświadczającego uzyskanie stopnia doktora
 7. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 8. 1 przykładowa publikacja naukowa  (o objętości nie większej niż ca 1 arkusz wydawniczy)
 9. Listy rekomendacyjne od 2 osób znających dorobek naukowy kandydata/kandydatki

III Procedura

 1. Komisja konkursowa zapozna się z sylwetkami i pracami kandydatów/kandydatek
 2. Ze wszystkimi kandydatami/kandydatkami przeprowadzone zostaną zdalne rozmowy kwalifikacyjne

IV Dokumenty w formie elektronicznej (skany i pliki PDF) należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie do 21 maja 2021podając numer referencyjny konkursu (konkurs_6_WAiK_1_2021)

Adres: joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.