30 lipca 2018

Witamy nowe Doktorantki

30 lipca 2018 | Anna Weronika Brzezińska

Z radością witamy w naszym gronie 4 Doktorantki, które w październiku 2018 roku podejmą studia w ramach Wydziałowego Studium Doktoranckiego. Ich projekty spotkały się z dużym zainteresowaniem członkiń i członków komisji rekrutacyjnej. Poniżej prezentujemy tematy badawcze naszych Doktorantek oraz krótkie opisy projektów.

Ewelina Ebertowska, Diaspora polska w Armenii – studium tożsamości etniczno-narodowe, opiekun naukowy: dr hab. Prof. UAM Adam Pomieciński

Tematyka planowanej pracy skupia się na kwestii tożsamości etniczno-narodowej i jej różnego postrzegania przez osoby tworzące polską diasporę w Armenii. Głównym celem będzie ukazanie procesu budowania własnego wizerunku i samoidentyfikacji, jako mniejszości etniczno-narodowej w kontekście społecznym, kulturowym i politycznym.

Karolina Echaust, Bartnictwo w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, opiekunka naukowa: dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

Celem pracy będzie zbadanie współczesnych tradycji bartniczych rozumianych jako zestaw praktyk, wiedzy, zwyczajów i umiejętności istniejących w interakcji z człowiekiem i środowiskiem naturalnym. Badania będą prowadzone wśród  organizacji bartniczych działających na terenie Polski, Białorusi i Litwy oraz odtwarzających pszczelarstwo leśne w wybranych ekosystemach.

Alexandra Staniewska, Antropologia ekshumacji. Przypadek ofiar hiszpańskiej wojny domowej, opiekun naukowy: dr hab. Prof. UAM Wojciech Dohnal

Celem planowanej pracy jest dokonanie opisu i analizy tak zwanego procesu odzyskiwania pamięci historycznej w Hiszpanii na przykładzie ekshumacji ofiar wojny domowej (1936-1939), które trwają od początku XXI wieku. Pozwoli to na scharakteryzowanie uprawianej do dzisiaj przez Hiszpanię nekropolityki.

Elżbieta StańczykTransnacjonalizm afrykański na przykładzie grupy Baye Fall z Senegalu, opiekuni naukowi: Prof. zw. dr hab. Ryszard Vorbrich, Prof. Mustapha Sall (Université Cheikh Anta Diop de Dakar)

Praca dotyczyć będzie organizacji społeczno-kulturowej Baye Fall/Baaye Faal, która powstała w środowisku Muridów w Senegalu pod koniec XIX wieku. Celem badań będzie  prześledzenie i zbadanie procesu zmian kulturowych i tożsamościowych jakie następują wśród członków diaspory Baye Fall w Europie (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska).