31 stycznia 2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Michaliny Janaszak

31 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Przewodniczący komisji doktorskiej powołany Uchwałą Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii uprzejmie zawiadamia, że dnia 1 lutego 2022, godz. 11.00, sala im. Józefa Burszty, Col. Historicum Novum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Michaliny Janaszak.

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Link do wydarzenia: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGI3Y2Q4OGUtNmEzMC00NzkwLWFiODItNjhlNmEyNmVmODMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225bee60f0-1f47-4c9d-b82c-23b09569ed4f%22%7d

Tytuł rozprawy doktorskiej: Autodefinicja profesji muzealnika w perspektywie partycypacji społecznej. Antropologiczne studium przypadku wybranych muzeów wielkopolskich

Promotorka w przewodzie doktorskim: prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Recenzenci rozprawy doktorskiej:

  • Dr hab. Prof. ASP Dorota Folga-Januszewska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  • Dr hab. Prof. UMCS Grzegorz Studnicki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Dr hab. Prof. UJ Stanisława Trebunia-Staszel, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Obrona zostanie przeprowadzona w trybie hybrydowym i odbędzie się w języku polskim.

Przewodniczący komisji doktorskiej: dr hab. prof. UAM Wojciech Dohnal

Rozprawa doktorska dostępna jest w Repozytorium AMUR w Bibliotece Głównej UAM (ul. Ratajczaka 38/4040; www.repozytorium.amu.edu.pl)