20 marca 2020

Aktualne wytyczne dot. uczestnictwa w zajęciach

20 marca 2020 | Anna Weronika Brzezińska

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

W nawiązaniu do dzisiejszego komunikatu p. Prorektor UAM. Beaty Mikołajczyk, który zapewne już do Was dotarł (dostępny TUTAJ) zwracam Waszą uwagę na zawarte w nim bardzo ważne kwestie związane z dydaktyką, w „okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych ze względu na zagrożenie zarażenia wirusem SARS-CoV-2COVID-19”.  

Przede wszystkim należy skontaktować się niezwłocznie z prowadzącymi.

  1. Obowiązuje Was „przesłanie deklaracji możliwości lub braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej (np. przesłanie maila do nauczyciela akademickiego w terminie przez niego wyznaczonym)” Co to oznacza w Waszej sytuacji?  
  • Jeśli jeszcze nie złożyliście deklaracji, musicie to natychmiast to uczynić. W tym celu wykorzystajcie poniższy tekst deklaracji.  

„Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) deklaruję, że mam możliwości techniczne do udziału w zajęciach prowadzonych w formie zdalnejw ramach przedmiotu …………….  z wykorzystaniem narzędzia ……………………….”. Osoby, które już skontaktowały się mailowo z prowadzącymi i wyraziły zgodę na zdalne nauczanie, nie muszą ponownie składać deklaracji.. 

  • Jeśli z przyczyn technicznych nie możecie wziąć udziału w zdalnym nauczaniu, musicie to zadeklarować prowadzącym. W tym celu wykorzystajcie poniższy tekst deklaracji: Ja,  ……………………  (imię i nazwisko), studentka / student ………………….. (kierunek / rok studiów / tryb studiów) wobec braku możliwości technicznych nie deklaruję udziału w zajęciach w formie zdalnej z przedmiotu  ………………….”
  • Osoby. które już skontaktowały  się z prowadzącymi, ale obecnie nie mogą spełnić warunków zdalnego nauczania, winny teraz złożyć deklaracje jak w pkt. 3.
  • Ponadto: obowiązuje Was „(…) w przypadku pozytywnej deklaracji udziału – aktywny udział w zajęciach dydaktycznych w formie zdalnej. W przypadku braku możliwości technicznych udziału w zajęciach w formie zdalnej – jeśli student znajduje się w grupie, dla której takie zajęcia są realizowane – obowiązuje zaliczenie przedmiotu na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych. W przypadku, gdy przedmiot nie może zostać zrealizowany w formie zdalnej, udział w zajęciach w formie tradycyjnej nastąpi po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych.”
  • Ważne: „Studenci, którzy nie mają możliwości technicznych wzięcia udziału w zajęciach w formie zdalnej, zaliczają dany przedmiot obowiązkowo na zasadach indywidualnej organizacji studiów (praca własna, konsultacje i zaliczanie na dyżurach nauczyciela akademickiego) po zakończeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych. Nie będą dla nich organizowane dodatkowe zajęcia.”
  • Istotne: „Zarządzenie Rektora nie zmienia statusu zajęć dydaktycznych ustalonych w „Regulaminie studiów UAM”, daje możliwość zmiany jedynie – i to na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej – formy realizacji tych zajęć. Udział w wykładach nadal pozostaje nieobowiązkowy, a obowiązek udziału w innych zajęciach zgodny z zasadami przedstawionymi studentom w kartach przedmiotów (sylabusach)”
  • Warto wiedzieć: „Rekomendujemy, aby zajęcia tego typu, np. streamingowany wykład albo konsultacje przez MS TEAMS odbywały się w terminach przewidzianych planem zajęć na ten semestr.” 

Starajmy się zatem, w miarę naszych możliwość być zdalnie razem, w kontakcie i w zdrowiu!

Serdecznie, Agnieszka Chwieduk