7 kwietnia 2022

Seminarium naukowe 12.04.2022: Krytyczna analiza kulturoznawczych aspektów książki „Armenia. Obieg zamknięty” Macieja Falkowskiego

7 kwietnia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

12.04.2022

EWELINA EBERTOWSKA
KAROLINA PAWŁOWSKA

Krytyczna analiza kulturoznawczych aspektów książki „Armenia. Obieg zamknięty” Macieja Falkowskiego

Maciej Falkowski podejmuje w książce “Armenia. Obieg zamknięty” próbę krytycznego spojrzenia na ormiańską historię, politykę i kulturę. Jednak brak warsztatu metodologicznego i teoretycznego z zakresu nauk społecznych wpływa na jego wnioski, stąd nasza potrzeba podjęcia polemiki z autorem i przedstawienia alternatywnej interpretacji kwestii związanych z kulturą ormiańską, w oparciu o znane nam badania oraz własną praktykę terenową. Skupiamy się na trzech wybranych zagadnieniach: nacjonalizmie Ormian, ich stosunku do religii oraz problemom związanym z niską pozycją kobiet w społeczeństwie. Pokazujemy, że kwestie te są o wiele bardziej złożone, niż przedstawia to Falkowski, oraz próbujemy wyjaśnić je pełniej, w oparciu o dostępną literaturę oraz przy uwzględnieniu szerszych czynników społeczno-ekonomicznych oraz kulturowych.

___

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.