11 stycznia 2019

Konkurs na stanowisko adiunkta

11 stycznia 2019 | Agata Stanisz

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie etnologii (antropologii społeczno-kulturowej). Poszukujemy osoby silnie zmotywowanej do pracy naukowej i dydaktycznej, posiadającej udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach, w tym międzynarodowych), doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz zaangażowanej w życie naukowe międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej i edukacyjnej. Od kandydatów oczekujemy gotowości do prowadzenia zajęć dydaktycznych na I i II stopniu studiów, zaangażowania w pracę badawczą, publikowania prac naukowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych (grantów) na projekty badawcze i dydaktyczne. Pensum dydaktyczne wynosi 210 godzin w ciągu roku akademickiego.

INSTYTUCJA: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: etnologia/antropologia kulturowa/antropologia społeczna

DATA OGŁOSZENIA: 11.01.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.02.2019

LINK DO STRONY: www.amu.edu.pl; www.etnologia.amu.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: etnologia/antropologia kulturowa/antropologia społeczna

 

Wymagania wobec kandydatów/kandydatek:

 • Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii/antropologii społecznej;
 • Silna motywacja do pracy naukowej udokumentowana publikacjami i udziałem w życiu naukowym;
 • Doświadczenie w pracy dydaktycznej;
 • Biegła znajomość języka polskiego oraz angielskiego potwierdzona odpowiednimi dokumentami;
 • Obszar terytorialny i zakres tematyczny nie są określone.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu doktorskiego
 • CV z wykazem publikacji
 • 2 przykładowe publikacje (o objętości 1 arkusza wydawniczego, np. artykuł lub rozdział/fragment książki)
 • Listy rekomendacyjne od 2 osób znających pracę kandydata/-ki
 • Kopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (zob. Załącznik 1 do Rozporządzenia MNiSW z 3 października 2014 roku) lub równoważnego dokumentu.

Procedura:

 • Komisja konkursowa zapozna się z nadesłanymi zgłoszeniami i oceni ich zgodność z warunkami konkursu.
 • Sporządzony zostanie tzw. krótka lista kandydatów/tek (na podstawie oceny osiągnięć w kategoriach wymienionych w wymaganiach).
 • Z osobami z tej listy przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne i poproszone one zostaną o wygłoszenie krótkiego wykładu.
 • Osoba oceniona najwyżej zostanie zarekomendowana do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w IEIAK UAM od 1 kwietnia 2019 r.

 

Zgłoszenia należy nasyłać na adres:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

‘Konkurs’

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań

Lub – forma preferowana – mailowo (skan dokumentów lub pliki w formacie PDF) na adres: etnolo@amu.edu.pl (temat: konkurs)

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 • Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 • Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 • Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Klauzula zgody

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

***

The Department of Ethnology and Social Anthropology at Adam Mickiewicz University (Poznań, Poland) seeks to appoint a Lecturer in Social Anthropology/Cultural Anthropology/Ethnology. We are looking for a person with strong motivation for research (exemplified by publications in well-established journals or publishing houses), as well as experience in teaching and international cooperation in research and education. A potential candidate must hold a PhD in Ethnology, Social Anthropology or Cultural Anthropology and be fluent in Polish and English. No geographical or thematic areas of interest are specified. Successful applicant will be expected to teach 210 hours per academic year (e.g. 7 courses/30h each), advise graduate and undergraduate students, publish, and seek outside grant funding.

 

INSTITUTION: Adam Mickiewicz University, Department of Ethnology and Cultural Anthropology

CITY: Poznań

POSITION: adiunkt (lecturer/assistant professor)

DISCIPLINE: ethnology / cultural anthropology / social anthropology

POSTED: 11.01.2019

EXPIRES: 11.02.2019

WEBSITE: www.amu.edu.pl; www.etnologia.amu.edu.pl

KEY WORDS: ethnology, cultural anthropology, social anthropology

The application must contain the following:

 • An Letter of Application stating the reasons for applying, qualifications in relation to the position, and intentions and visions for the position;
 • A copy of PhD certificate;
 • A current curriculum vitae including a complete list of publications;
 • A sample academic publication (up to 10 000 words journal article or book chapter);
 • Two recommendation letters.
 • A copy of a document confirming fluency in English (see: Attachment 1 to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education from 3rd October 2014).

Application documents should be submitted via e-mail to: etnolo@amu.edu.pl (subject: ‘Konkurs’; all documents should be in PDF format) or by post. The postal address:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

‘Konkurs’

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Umultowska 89 D, 61-614 Poznań, Poland

Selection procedure:

Candidates will be ranked according to meeting the specified criteria. The top-ranked candidate will be invited for qualification interviews and asked for a short lecture. The best candidate will be recommended for appointment from 1st April 2019.

 

Information clause for jobseekers

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC – General Regulation on data protection (Official Journal of the European Union L 119/1 of 04.05.2016) I hereby inform you that.

 1. The Controller of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań with its registered office at 1, Henryka Wieniawskiego Street, 61-712 Poznań.
 2. The controller of personal data has appointed a Data Protection Inspector to supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted via e-mail address: iod@amu.edu.pl.
 3. The purpose of the processing of your personal data is to carry out the recruitment process for the indicated position.
 4. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws of 1998, N21, item 94, as amended).
 5. Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the recruitment process.
 6. Your personal data will not be made available to other entities, except for entities authorized by law. Access to your data will be granted to persons authorized by the Controller to process them within the scope of their professional duties.
 7. You have the right to access your data and, subject to the provisions of law, the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to transfer data, the right to object to the processing, the right to withdraw consent at any time.
 8. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority – the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the remaining scope it is voluntary.
 10. With regard to your personal data, decisions will not be taken automatically, in accordance with Article 22 RODO.

 

Consent clause

In accordance with Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal of Laws of the EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing of personal data other than those indicated in Article 221 of the Labour Code (name(s) and surname; parents’ names; date of birth; place of residence; address for correspondence; education; previous employment), included in my job offer for the purpose of current recruitment.   The applicant should be informed in the job application notice that his/her CV should include a clause with the required content, in which case it will be considered.

Ogłoszenie do ściągnięcia [tutaj]