30 maja 2018

Syryjscy Ormianie w Armenii/Adam Pomieciński

Projekt prowadzony wspólnie z Instytutem Badań Ormiańskich i Armeńską Akademią Nauk w Erywaniu. Etnograficzne badania terenowe rozpoczęte zostały w 2016 roku. Ich zasadniczym celem jest analiza aktualnej sytuacji syryjskich Ormian, którzy jako uchodźcy i repatrianci uzyskali schronienie w Armenii – kraju swoich przodków. Przedmiotem zainteresowań stały się przede wszystkim procesy asymilacji syryjskich Ormian, a także innych grup etnicznych i religijnych, które zmuszone zostały do osiedlenia się na obszarze Kaukazu. Realizowany projekt stawia sobie kilka pytań badawczych: w jakim stopniu kulturowa tożsamość diaspory z czasów przedimigracyjnych uległa reorganizacji w nowych warunkach społecznych kraju przyjmującego oraz jakie problemy towarzyszą procesom związanym z adaptacją i asymilacją kulturową.