Struktura Zakładu

KIEROWNIK
PROFESOROWIE UAM
ADIUNKCI
DOKTORANTKI
PROFESOROWIE EMERYTOWANI

TEMATY BADAWCZE ZAKŁADU

Zakres zainteresowań badawczych pracowników Zakładu Teorii i Metodologii Antropologii obejmuje m.in: (1) problemy tożsamości naukowej antropologii i jej miejsca w naukach społecznych i humanistycznych; (2) krytyczną refleksję nad metodami i technikami badań antropologicznych oraz ich wymiarem epistemologicznym; (3) analizę historycznych i współczesnych stanowisk teoretyczno-metodologicznych, ich ograniczeń i wartości poznawczych; (4) relacje pomiędzy teorią i praktyką antropologiczną a zmieniającymi się kontekstami społeczno-historycznymi; (5) główne subdyscypliny i obszary badawcze współczesnej antropologii oraz jej powiązania inter- i transdyscyplinarne.

Pracownicy Zakładu prowadzą także badania empiryczne, wcielając w życie postulat „praktykowania teorii w kulturze i społeczeństwie” (Herzfeld). Dotyczą one różnorodnych zagadnień, m.in.: neopogaństwa słowiańskiego (M. Filip), nowoczesnych mitologii (P. Fabiś), polityki, infrapolityki i oporu (W. Dohnal), relacji władzy i ich negocjowania (Ł. Kaczmarek, M. Kowalska, W. Dohnal), problemów tożsamości (M. Filip, Ł. Kaczmarek), lokalnych reakcji na kryzys klimatyczny oraz wyobrażeń i nowych narracji o przyszłości  (M. Kowalska). Studia te prowadzone są zarówno w Polsce, jak i w Europie (Niemcy, Irlandia, Wlk. Brytania, Skandynawia), oraz krajach postkolonialnych (Fidżi, Jamajka).

Wyniki badań publikowane są w uznanych czasopismach naukowych w kraju („Lud”, „Ethnologia Polona”, „Rocznik Antropologii Historii”) i za granicą („Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, „Česky Lid”, „Pantheon. Religionistický Časopis”, „Cargo”, „Anthropological Notebooks” i in. ). W dorobku pracowników Zakładu znajdują się także monografie w języku polskim i angielskim oraz liczne rozdziały w pracach zbiorowych.