17 czerwca 2020

Sesja letnia. Ważne informacje dla Studentek i Studentów oraz Pracowniczek i Pracowników WAiK

17 czerwca 2020 | Karolina Dziubata

Informacje organizacyjne i rekomendacje dotyczące sesji letniej w roku akad. 2019/2020

Zachęcamy do zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi sesji letniej w roku akademickim 2019/20 na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa

1. Wszystkie zgłoszone przez Pracowników zmiany związane z zaliczaniem i egzaminowaniem w trybie on-line zostały zaakceptowane przez Rady Programowe IK, IEiA, KTiSM oraz Radę Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych.

2. Zaleca się wyznaczenie dwóch terminów egzaminów – jeśli przedmiot jest (bez opóźnień) realizowany zdalnie – w czasie sesji ustalonym harmonogramem roku akademickiego (17-30 czerwca 2020) oraz egzaminu poprawkowego we wrześniu. Przedłużenia do 30 września zaleca się dla przedmiotów, które nie były realizowane on-line. Jeśli jednak Prowadzący uzna, że studenci nie mają możliwości odpowiedniego przygotowania do egzaminu/zaliczenia, możliwe jest przesunięcie dat egzaminu – zaleca się wyznaczenie jednego terminu na czerwiec [max. do 16.07], drugiego na wrzesień [max. Do 30.09].

3. Student, który nie może podejść do egzaminu w wyznaczonym terminie, proszony jest o niezwłoczne poinformowanie o tym prowadzącego zajęcia oraz złożenie wniosku o Indywidualną Organizację Studiów (IOS).

4. Zarządzenie Rektora nr 455/2019/2020 wprawdzie dopuszcza taką opcję dla studentów ostatnich lat, jednak władze dziekańskie WAiK nie rekomendują egzaminowania studentów na terenie uczelni – nawet jeśli są to małe grupy (studenci muszą dojechać, muszą mieć zapewniony nocleg – mogą to być sytuacje dyskomfortowe i potencjalnie niebezpieczne). W uzasadnionych przypadkach Dziekan nie wyklucza jednak udzielenia takiej zgody.

5. Obrony prac dyplomowych mogą odbywać się w Instytucie, jednak za zgodą dziekana [kierujemy w tej sprawie mailem indywidualne prośby do Dziekana prof. Jacka Sójki] oraz z zapewnieniem środków bezpieczeństwa, zgodnych z zarządzeniem Rektora. Rekomendowane są obrony on-line w MS Teams.

6. Procedura związana z procesem dyplomowania na WAiK jest dostępna na stronie Wydziału oraz Instytutu Kulturoznawstwa https://waik.amu.edu.pl/wiadomosci/dla-studenta/procedury-zdalnego-dyplomowania/_recache

7. Egzaminy ustne przeprowadzane on-line nie muszą być nagrywane, jednak konieczne jest sporządzenie z nich protokołu zawierającego pytania. Warto sporządzać dodatkowe notatki (jakość łączności internetowej, godzina etc.) – w przypadku odwołań studentów łatwiej będzie zweryfikować stanowiska obu stron. Warto rozważyć jednoczesne łączenie z dwoma osobami (pytanie w parach), aby nie było podejrzeń o niesłuszne potraktowanie itp.

8. Rekomendowane dla przeprowadzania egzaminów i zaliczeń są Moodle oraz system MS Office – są one wspierane przez UAM i przez to uznawane za bezpieczniejsze, gwarantujące właściwy przebieg zaliczenia/egzaminu. Prace zaliczeniowe i egzaminacyjne (eseje, sprawozdania, opracowania etc.) powinny być przesyłane przez pocztę służbową UAM oraz pocztę USOS. Zaleca się archiwizowanie korespondencji. Uwaga – platforma MS Teams działając w połączeniu z narzędziem Forms nadaje się do przeprowadzania testów, jednak zdarzają się tu nawet kilkuminutowe opóźnienia pomiędzy wypełnieniem testu przez studenta, a efektami widocznymi po stronie egzaminatora – stąd zalecamy wcześniejsze oswojenie się z tymi procedurami i uwzględnienie tych technicznych niedogodności. Wszelkie zgłaszane przez studentów problemy techniczne podczas egzaminowania zdalnego należy odnotowywać w służbowych zapiskach [to na wypadek potrzeby weryfikacji zasadności odwołań]

9. Prosimy o skrzętne ewidencjonowanie prowadzonych zajęć zdalnych – będzie to potrzebne przy rozliczaniu pensów – dla przypomnienia – załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 455/2019/2020 jest tabela ewidencji zajęć
https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0027/122787/ZR-455-2019-2020.pdf