28 maja 2020

Sesja i koniec roku akademickiego: FAQ Pani Prorektor B. Kaniewskiej

28 maja 2020 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

W związku z zarządzeniem JM Rektora UAM w sprawie działania uniwersytetu od dnia
1 czerwca 2020 r., przekazuję odpowiedzi p. Prorektor B. Kaniewskiej na pytania studentów UAM ws. sesji oraz końca roku akademickiego.

Agnieszka Chwieduk

KSZTAŁCENIE

 1. Kiedy zostanie wyznaczona data egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego oraz jego formuła? Obecnie dysponujemy wiedzą, wedle której przygotowano dwa arkusze. Jeden do formy zdalnej oraz drugi do formy tradycyjnej.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM odbędzie się 24 czerwca br. Zorganizowany będzie w dwóch trybach:

– w trybie zdalnym tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w w/w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

– w formie bezpośredniej – dla studentów, którzy nie mają technicznych możliwościuczestniczenia w egzaminie w formie zdalnej poprzez Microsoft Teams. Egzamin będzie organizowany z zachowaniem reżimu sanitarnego w grupach nie większych niż 25 osób w salach wykładowych.

Egzamin składać się będzie z części, ustnej (dla studentów, którzy dotychczas  jej nie zaliczyli lub dla studentów, którzy przystępując do egzaminu poprawkowego pragną poprawić uprzednio wynik z części ustnej) i pisemnej (czytanie ze zrozumieniem oraz test gramatyczno–leksykalny).

 1. Jak należy rozumieć zapis rozporządzenia “studentów ostatniego roku”, chodzi tutaj o kwestie studentów studiów inżynierskich. Czy powyższy zapis w rozporządzeniu ma odnosić się wyłącznie do studentów dla których obecny semestr jest ich ostatnim semestrem czy również odnosi się on do studentów studiów inżynierskich?

Studenci ostatniego roku to studenci: 3 roku studiów licencjackich, studenci 2 roku studiów magisterskich, studenci 5 i 6 roku studiów jednolitych magisterskich oraz studenci ostatniego semestru studiów inżynierskich (3,5 letnich). Generalnie: zapis ten dotyczy studentów kończących studia w roku akademickim 2019/2020.

 1. Pytanie odnośnie powrotu studentów ostatnich lat. W rozporządzeniu jest napisane: Kształcenie zdalne określone w ust. 1 nie dotyczy:

1) zajęć dla studentów ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, ostatniego roku studiów drugiego stopnia oraz ostatniego roku jednolitych studiów magisterskich;

2) zajęć, które nie mogą być realizowane w trybie kształcenia zdalnego, w szczególności zajęć związanych z dostępem do infrastruktury laboratoryjnej, w tym zajęć dla doktorantów

Jeżeli w trybie określonym w ust. 1 zajęcia te zostały wyznaczone do prowadzenia poza formą kształcenia zdalnego jednak ci studenci składali deklaracje i zajęcia odbywały się w formie zdalnej, to nadal jest przewidywany powrót? Pomimo, tego, że forma zajęć była kształceniem na odległość? Czy raczej takie pytania kierować do dziekanów, którzy są odpowiedzialni za przebieg kształcenia zdalnego?

Zapis ten oznacza, że studenci ostatnich lat mogą zakończyć kształcenie w sposób zdalny lub wrócić na uczelnię – decyzja w tym zakresie należy do Dziekana (jest to tzw. rozwiązanie hybrydowe). Zdecydowanie rekomendujemy, by zajęcia w formie kontaktowej (tradycyjnej) odbywały się (także dla studentów lat ostatnich) tylko w przypadkach absolutnej konieczności. Zalecaną formą zajęć, zaliczeń, egzaminów jest forma zdalna.

 1. Na czym polega sesja ciągła? Czy egzaminy będą przeprowadzane w blokowo np. pierwsze terminy w czerwcu, a drugie w lipcu?

Organizacja egzaminów (blokowe, zdalne etc.) uzależniona jest od decyzji Wydziałów. Sesja ciągła oznacza, że terminy egzaminów i zaliczeń mogą być wyznaczane w dowolnym, uzgodnionym wcześniej, terminie między 1 czerwca a 30 września, pod warunkiem odbycia się wszystkich zajęć (poza terminem zarezerwowanym na wakacje).

 1. Czy 3 i 5 rok wracają na uczelnie już na 100%, czy zależne to jest też od prowadzących? Jeśli zajęcia dotychczas były prowadzone online, czy muszą nagle zmienić formę?

Na uczelnię powracają tylko ci studenci roku 3 i 5, którzy nie brali udziału w zajęciach w trybie zdalnym ze względu na warunki techniczne. Zajęcia, które rozpoczęły się w trybie zdalnym mogą i powinny zakończyć się w trybie zdalnym. Jeśli odbycie części lub całości zajęć on line nie jest możliwe, wówczas od 1 czerwca zajęcia takie będą zorganizowane na uczelni. Szczegółowe decyzje w tym zakresie podejmują Dziekani.

 1. Co z płatnościami z ostatnich dwóch miesięcy za studia niestacjonarne?

Dziekani i dyrektorzy filii do dnia 31 sierpnia termin dokonania opłat za studia – oznacza to, że płatności będziecie Państwo wnosić we wrześniu. Tylko w przypadku studentów ostatnich lat, termin dokonania opłat musi być określony wcześniej i dostosowany do wyznaczonej daty egzaminu dyplomowego – w praktyce zatem student kończący studia powinien wnieść opłatę przed zakończeniem studiów. O tym, czy kwoty mogą być obniżone i w jakiej części (np. ze względu na zmniejszony wymiar zajęć) decyduje Rektor na wniosek Dziekana.

EGZAMINY DYPLOMOWE I OBRONY

 1. Jak wygląda kwestia obron, czy mają/mogą odbywać się zdalnie, czy w związku z możliwymi powrotami na uczelni, zostaną one przeprowadzone na wydziałach? Również jak wygląda kwestia egzaminów dyplomowych?

Obydwie formy są dozwolone – zdalna i kontaktowa, choć rekomendujemy bezpieczniejszą formułę on line. Decyzje w tym względzie należą do Dziekanów.

 1. Co z przesunięciem terminu składania prac magisterskich?

Prace magisterskie można składać do 30 września. W przypadkach, gdy pandemia uniemożliwiła terminowe złożenie pracy, możliwe będzie przesunięcie terminu oddania pracy na indywidualny wniosek studenta. Podobna zasada dotyczy prac licencjackich.

 1. Jestem na 5 roku studiów i mam warunek z 4 roku. Co w takiej sytuacji z moją obroną pracy magisterskiej? Czy takie sytuacje są brane pod uwagę czy będę czekać rok na zajęcia jeśli prowadzący nie wyrazili zgody na zaliczenia online?

W okresie od 1 czerwca do 30 września ma Pani możliwość zaliczenia w tradycyjnej formie – proszę zatem zwrócić się do Dziekana, który wyznaczy formę oraz warunki zaliczenia przedmiotu.

 1. Czy dobrze rozumiem, że nie ma absolutnie żadnych szans, aby egzaminy dyplomowe 2020 odbyły się w normalnym trybie?

Jeśli istnieją obiektywne przeszkody (np. techniczne) lub inne okoliczności uzasadniające odbywanie egzaminu w formie tradycyjne to Dziekan ma prawo podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu w siedzibie uczelni (oczywiście w zgodzie z przepisami sanitarnymi). A zatem szanse są.

DOMY STUDENCKIE

 1. Na jakich zasadach będą się odbywały wyprowadzki z domów studenckich? Czy przewidywana jest możliwość pomocy osoby drugiej np. rodzica podczas wynoszenia rzeczy?

Najpierw trzeba ustalić termin wyprowadzki (dzień i godzinę) z administracją akademika. Podczas pakowania i wynoszenie rzeczy może Państwu towarzyszyć jedna osoba. Oczywiście obowiązywać będzie rygor sanitarny (maseczki, rękawiczki).

 1. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, aby student indywidualnie wnioskował do Pani Prorektor ds. studenckich z prośbą o zgodę na dalsze mieszkanie w domu studenckim z uwagi na pracę lub ciężką sytuację materialną?

Studenci, którzy nie opuścili akademika, będą mogli pozostać w nim do końca września. W tym roku, ze względu na wyjątkowe okoliczności, wystarczy zgłosić taką potrzebę administracji DS.

 1. Kiedy zostanie opublikowany harmonogram wnioskowania o miejsce w domu studenckim?

Harmonogram zostanie opublikowany na początku czerwca, wtedy też rozpocznie się pierwsza tura wnioskowania.

 1. Zadeklarowałam, że opuszczam na razie akademik. Jednakże chcę teraz wrócić od 1 czerwca (jestem na 3. roku i mam tam wszystkie swoje rzeczy). Czy mogę wrócić czy też nie? Niezrozumiałe jest dla mnie sformułowanie ”studenci, którzy nie uzyskali zakwaterowania”.

Może Pani wrócić do akademika, jeśli jest Pani studentką ostatniego roku licencjatu i uczestniczy w zajęciach na uczelni – ten ostatni fakt wymaga poświadczenia od Dziekana. Formuła ”studenci, którzy nie uzyskali zakwaterowania” oznacza tych mieszkańców akademika, którzy ze względu na tryb prowadzonych zajęć nie mają prawa do powrotu do DS.

 1. Powrót na uczelnię z różnych powodów jest w obecnej sytuacji utrudniony dla wielu studentów. W związku z panująca epidemią wielu studentów podjęło decyzję o powrocie do domu oraz wypowiedzeniu umowy wynajmu mieszkań na terenie Poznania. W wyniku tego rozporządzenia część studentów może zostać zmuszonych do powrotu przez co dochodzą dodatkowe koszta oraz zwiększone ryzyko. Czy Uniwersytet da im możliwość kwaterunku w domach studenckich lub pozwoli na kontynuację zajęć w formie zdalnej?

We wszystkich tych przypadkach, w których możliwe jest ukończenie roku w trybie zdalnym, wszystkie zajęcia będą kontynuowane on line. Powrót na uczelnię dotyczy tylko tych zajęć, które ze względu na swoją specyfikę nie mogą być prowadzone zdalnie (jak np. laboratoria).

Uczelnia będzie umożliwiała zakwaterowanie w akademikach studentom odbywającym zajęcia (fakt ten musi zostać poświadczony przez Dziekana) w miarę posiadanych miejsc w DS i z zachowaniem środków ostrożności (co oznacza, że do jednego pokoju może być zakwaterowana tylko jedna osoba, bez względu na liczbę miejsc).

BIBLIOTEKA

 1. Na jakich zasadach będzie możliwość oddawania wypożyczonych książek do Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek wydziałowych? Czy Uniwersytet planuje rozszerzyć swoją działalność także o możliwość wypożyczania książek przez studentów, którzy obecnie przebywają w swoich domach rodzinnych (bardzo często daleko od Poznania)? Czy zostanie wprowadzona możliwość wysyłki książek za opłatą studenta?

Aktualnie jesteście Państwo zwolnieni z kar za przetrzymywanie książek powyżej planowanego terminu ich zwrotu. Możliwość zwrotów korespondencyjnych muszę omówić z Dyrekcją BU oraz Bibliotek Wydziałowych – o wynikach tych rozmów niezwłocznie Państwa poinformuję.

PRAKTYKI

 1. Na jakich zasadach będą się odbywały praktyki? Czy zostanie wydłużony termin odbywania praktyk? Czy zależy to od decyzji dziekana czy będą/są regulacje ogólnouniwersyteckie?

Odbywanie praktyk oraz zajęć terenowych jest możliwe, jednak bezwzględnie wymagane jest, by sposób ich odbywania nie naruszał przepisów sanitarnych. W praktyce decyzje w tym zakresie podejmuje Dziekan – termin może zostać wydłużony, możliwe jest także organizowanie praktyk w zmienionym trybie i zakresie albo ich przeniesienie na kolejny rok. Ponieważ zajęcia tego typu są silnie powiązane ze specyfiką kierunków, decyzje w tym zakresie pozostają na Wydziałach.

 1. Jak będzie odbywało się zaliczenie praktyk? Dostaliśmy maila od opiekuna praktyk, że możemy robić je online. Czy coś się zmieniło?

Nie, nic się nie zmieniło. Jeśli zapadła decyzja o możliwości zdalnego odbywania praktyk to właśnie w taki sposób będziecie je Państwo realizować.

INNE

 1. Czy z uwagi na zmianę organizacji roku akademickiego zostaną zmienione daty rekrutacji na studia II i III stopnia oraz czy znane są już ich terminy?

Cały kalendarz rekrutacji nie jest jeszcze gotowy, bo z decyzjami musimy jeszcze poczekać na rozwój sytuacji. Na dziś wiemy, że rekrutacja, która dotąd odbywała się w lipcu powinna zakończyć się 18 sierpnia. Zgodnie z CKE wyniki matur mają być znane do 11 sierpnia. Dla studiów II stopnia terminy ustalają wydziały z założeniem, że pierwsze nabory mają się zakończyć do 30 września. Następnie będziemy przeprowadzali kolejne nabory – na wniosek wydziału – mając na uwadze kończenie przez naszych studentów studiów I stopnia.

Wprowadzamy także zmiany w Systemie Internetowej Rekrutacji:

1) wszelkie przekazywanie wymaganych dokumentów będzie odbywało się wyłącznie za pośrednictwem systemu. Nie będzie konieczności również przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną.

2) komisje nie będą pełniły dyżurów stacjonarnych. Kandydaci nie będą przyjeżdżali na uczelnię by złożyć jakiekolwiek dokumenty. 

 1. Jak będzie wyglądała kwestia wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021? Czy zostaną one przesunięte w terminie lub odwołane, czy też zawieszenie mobilności studenckiej będzie obowiązywać także w nadchodzącym roku akademickim?

Tu odpowiedź jest o tyle trudna, że wymaga uzgodnień na płaszczyźnie międzynarodowej. Niektóre uczelnie już zawiesiły możliwość przyjmowania studentów bądź wręcz zapowiedziały kształcenie w semestrze zimowym w formie zdalnej. Na dziś zatem mobilność studencka jest zawieszona, a dalsze jej losy uzależnione są od rozwoju sytuacji – trudno zatem odpowiedzieć na to pytanie konkretnie. W moim przekonaniu semestr zimowy mobliności takiej nie będzie jeszcze sprzyjał.