1 kwietnia 2020

Q&A Pani Prorektorki prof. BOGUMIŁY KANIEWSKIEJ nt. zdalnego nauczania i dalszych losów zajęć

1 kwietnia 2020 | Karolina Dziubata

Q&A nt. zdalnego nauczania i dalszych losów zajęć.

PANI PROREKTORKA, PROF. BOGUMIŁA KANIEWSKA do STUDENTÓW UAM

TERMINY

Jak długo potrwa zawieszenie zajęć? Czy praca zdalna jest planowana do końca semestru?

Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, choć rozumiem, w jak trudnej sytuacji się Państwo znajdujecie. Wszystko zależy od rozwoju epidemii – mam nadzieję, że po 10 kwietnia będziemy już mogli sobie na to pytanie odpowiedzieć.

Z jakim wyprzedzeniem można się spodziewać informacji o ewentualnym „odwieszeniu” zajęć?

Postaramy się, oczywiście, poinformować Państwa z wyprzedzeniem o „odwieszeniu” zajęć – co najmniej tydzień przedtem, by mogli Państwo spokojnie dojechać do Poznania. Osobiście będę zabiegała o to, by były to dwa tygodnie, także po to, by zamknąć zdalny fragment kształcenia.

Czy będziemy powtarzać semestr lub czy może harmonogram roku zostanie w jakiś sposób zmodyfikowany? Czy zajęcia będą odbywać się podczas wakacji?

Na te pytania mogę odpowiedzieć tylko hipotetycznie, wszystko bowiem zależy od przebiegu epidemii w naszym kraju i w Europie. Już dzisiaj jednak wiemy, że rok akademicki ulegnie wydłużeniu co najmniej o dwa tygodnie (początkowy okres zawieszenia zajęć). To, czy ograniczymy się tylko do tego okresu, zależeć będzie od tego, czy kształcenie zdalne będzie trwało krócej czy dłużej. Ci z Państwa, którzy w systemie zdalnym zaliczą 100% przedmiotów, nie będą musieli uczyć się dłużej. Ci jednak, którzy ze względu na specyfikę przedmiotów, nie zdołają odbyć w ten sposób wszystkich zajęć (bo na przykład muszą wykonywać zadania w laboratoriach), będą musieli zostać na uczelni dłużej – postaramy się jednak, byście odrabiali te zajęcia w blokach, tak, by nie zabierać Wam zbyt dużo wakacji.

Czy jest brana pod uwagę możliwość zawieszenia semestru i przeniesienia go jako semestr zimowy następnego roku akademickiego?

Nie, takiego rozwiązania nie braliśmy dotąd pod uwagę. Być może ma Pani rację, że takie radykalne rozstrzygnięcie pozwoliłoby planować wszystko z dużym wyprzedzeniem, musimy jednak pamiętać, że istniejemy nie w izolacji, lecz w całym systemie szkolnictwa wyższego, który ma swój rytm i swoje prawne wymogi związane z finasowaniem, sprawozdawczością etc. Jest także powiązany z systemem edukacji w całym kraju. Wszystkie te uwarunkowania, a nade wszystko rozporządzenia ministerialne musimy brać pod uwagę – jesteśmy przecież uniwersytetem państwowym.

Czy będzie możliwość rozpoczęcia od października studiów magisterskich ?

Tak, oczywiście, nie wykluczam jednak, że w przypadku przedłużenia się roku akademickiego, rekrutacja na studia drugiego stopnia zostanie wydłużona.

Mam pytanie w sprawie rekrutacji na nowy rok akademicki: czy będzie ona przesunięta?

Jeśli pojawi się taka konieczność, to rekrutacja zostanie wydłużona – konieczność oznacza w tym przypadku przesunięcie terminów matur w przypadku studiów I stopnia oraz wydłużenie roku akademickiego – w przypadku stopnia II.

Czy sesja letnia zostanie przesunięta?

Z pewnością. Dziś jednak nie potrafię odpowiedzieć na pytanie na jaki konkretnie termin, możliwe będzie także wydłużenie sesji tak, byście mogli Państwo zdawać egzaminy we wrześniu. Proszę jednak zwrócić uwagę, że na tym etapie mówię o możliwościach, nie o decyzjach.

8 maja mają odbyć się wybory rektorskie. Czy one się odbędą? Czy po 8 maja będzie w razie czego Pani nadal prorektorem?

W tej chwili terminy wyborcze zostały zawieszone, co oznacza, że termin wyboru Rektora będzie przesunięty. Ustawa daje nam czas do końca sierpnia, w tej chwili trwają prace nad odpowiednimi regulacjami prawnymi w UAM. Niezależnie jednak od terminu wyborów Jego Magnificencja pełni swoją funkcję do końca sierpnia 2020 roku, podobnie jak wszyscy jego zastępcy – w tym także prorektor ds. studenckich, czyli ja .

Czy studia podyplomowe zaczną się w październiku?

Na dziś nie ma tu żadnych przeciwskazań, decyzję będą podejmowali kierujący tymi studiami. Pamiętajmy przy tym, że studia podyplomowe mają swobodniejsze ramy czasowe, nic nie stoi na przeszkodzie, by zaczęły swoją działalność 10 czy 15 października albo np. w listopadzie.

ZAJĘCIA I WYKŁADY

Co w przypadku, gdy prowadzący zajęcia nie poinformował studentów o żadnej formie kształcenia zdalnego? Czy będziemy zobowiązani do odrobienia zajęć, czy będzie można jednak od razu przystąpić do egzaminu (samodzielnie opracowując materiał z sylabusa w domu)? 

Jeśli zajęcia nie odbywają się w formie zdalnej, będą odrobione po przywróceniu normalnego funkcjonowania uczelni.

Czy jeżeli nie będę brała udziału, lub będę brała, ale nie wykonywała wszystkich zadań z jakiegoś przedmiotu, to będą jakieś konsekwencje?

Oczywiście, takie jak w przypadku tradycyjnych zajęć – prowadzący może odmówić Pani zaliczenia lub uwarunkować zaliczenie wykonaniem dodatkowych zadań. Ta sytuacja nie dotyczy jednak studentów, którzy zadeklarowali, że nie mogą – ze względów technicznych – wziąć udziału w zajęciach. W takim przypadku prowadzący będzie ustalał indywidualne warunki zaliczenia, student może także wnioskować o warunkowe zaliczenie roku i powtórzenie przedmiotu.

Czy można wziąć dziekankę teraz – w połowie pierwszego roku? Jeśli nie, to jak się ubiegać o nią po zakończeniu 1 roku? 

Funkcjonujemy w nadzwyczajnych warunkach, ale Regulamin studiów ciągle nas obowiązuje. A zatem – zgodnie z par. 42 – może Pani wystąpić o urlop dziekański. Proszę jednak zwrócić uwagę na fakt, że drugi semestr jest już w toku, a nie można udzielać urlopu wstecznie, co oznacza, że praktycznie może Pani wystąpić o taki urlop od 1 października.

Jak będą wyglądały zaliczenia zwłaszcza dla przedmiotów, które kończą się w 1 połowie 2 semestru?

W przypadkach przedmiotów prowadzonych zdalnie, zaliczenia mogą odbyć się zdalnie lub (jeśli nie jest to możliwe) odbędą się po Państwa powrocie

na uczelnię.

Jak będzie wyglądało odrabianie zajęć laboratoryjnych? Czy zajęcia laboratoryjne będą zaliczane w inny sposób? Teoretyczny?

Zajęcia, które nie mogą odbywać się on-line, jak laboratoria, będą realizowane po Państwa powrocie na uczelnię, w miarę możliwości w blokach zajęciowych.Mają one z natury swej charakter praktyczny, tak też muszą być zaliczane. Jednak tam, gdzie to możliwe, prowadzący mogą zaproponować, by pewną część zajęć (choćby przygotowanie, planowanie eksperymentów, obliczenia etc.) została wykonana samodzielnie przez studenta, co pozwoli częściowo skrócić cykl zajęć. Decyzja należy w tym przypadku do prowadzącego – w uzgodnieniu z dziekanem.

W jaki sposób będą realizowane seminaria magisterskie podczas zawieszenia zajęć z powodu epidemii? Czy promotorzy mają obowiązek odpowiadać na wiadomości od seminarzystów?

Wybór formy zajęć – czy będą to zajęcia on-line w czasie rzeczywistym, czy inne narzędzie zdalne, czy po prostu konsultacje przy użyciu poczty uniwersyteckiej – zależy od prowadzącego seminarium. W tej chwili powinniście już Państwo, po złożeniu deklaracji, wiedzieć, na jaką formę wyraziliście zgodę. Tak, promotor ma obowiązek odpowiadania na pytania studenta, proszę jednak pamiętać, że trzeba je wysyłać zawsze z adresu amu.edu.

Z zupełnie ludzkiego punktu widzenia radziłabym dać promotorowi nieco czasu na odpowiedź, a jeśli nie nadchodzi – przypomnieć się. Nie oczekujcie Państwo odpowiedzi natychmiastowych, zwłaszcza w czasie weekendu, późnym wieczorem czy w święta.

Czy i kiedy oraz w jakiej formie będzie możliwe przeprowadzanie zdalnych egzaminów?

Tak, w ciągu przyszłego tygodnia zostaną określone szczegółowe warunki odbywania takich egzaminów i zaliczeń (oczywiście w odniesieniu do tych przedmiotów, które można zaliczać zdalnie). Co do formy – będą ją określali prowadzący w uzgodnieniu z dziekanami i osobami odpowiedzialnymi za jakość kształcenia.

Najbardziej martwi mnie kwestia niezakończonej sesji zimowej. Czy wykładowcy będą mieli możliwość przeprowadzenia egzaminów online? Czy są rozpatrywane jakiekolwiek formy zaliczenia przedmiotów w trakcie zawieszenia zajęć?

Przystąpiliśmy właśnie do prac nad ustaleniem zasad i warunków odbywania egzaminów on-line. Na pierwszy ogień pójdą obrony prac dyplomowych, następnie dowiecie się Państwo, które egzaminy na Waszym wydziale mogą być przeprowadzone on-line. W momencie wprowadzenia tych uregulowań, będziecie Państwo mogli przystąpić do zaliczania egzaminów z sesji poprawkowej (oczywiście zgodnie z zasadami i terminami określonymi przez wydziały). W przypadkach egzaminów, które nie mogą odbywać się zdalnie, trzeba się przygotować na przedłużenie terminów – będziecie je Państwo zdawać po ustaniu epidemii. Jeśli – a mam nadzieję, że tak się nie stanie – pandemia będzie się przedłużała, identyczne rozwiązania będą dotyczyły sesji letniej.

Jak zaliczyć egzaminy w sesji poprawkowej z przedmiotów takich jak angielski, wydaje mi się że zdalne podejście do takich egzaminów będzie niemożliwe.

Jeśli Wydział nie umożliwi zdalnego zdania egzaminów z danego przedmiotu (a domyślam się, że chodzi o PNJA), poprawka będzie przełożona – do czasu ustania epidemii. Wiem jednak, że Wydział Anglistyki rozważa w tej chwili możliwość wprowadzenia egzaminów zdalnych – w tym zakresie decyzję musza podjąć specjaliści.

Czy przedmiot zostanie zaliczony skoro nie mamy możliwości pełnego zaliczenia ćwiczeń ze względu na brak zajęć praktycznych?

Taki przedmiot zostanie zaliczony dopiero wówczas, gdy będziecie mogli Państwo uzupełnić część praktyczną.

W jaki sposób będę mogła zaliczyć wszystko do połowy czerwca – mam zaplanowany wyjazd za granicę?

Rok akademicki zostanie na pewno wydłużony, pytanie tylko o ile. Wszystko zależy od przebiegu epidemii. Możliwe są tu różne scenariusze: przeprowadzenie sesji na początku lipca, przeniesienie całej sesji egzaminacyjnej na wrzesień, wprowadzenie sesji ciągłej do końca września. Nie potrafię w tej chwili bardziej tej odpowiedzi sprecyzować. Oczywiście, przedmioty, które uda się zamknąć w sposób zdalny, będą zrealizowane w terminie. A być może wszystkie, jeśli w miarę wcześnie wrócimy na uczelnię. W przypadku potrzeby wcześniejszego zaliczenia zajęć, niezbędne będzie ustalenie tzw. przedterminów z prowadzącymi – proszę jednak pamiętać, że nie wszystkie przedmioty na takie rozwiązanie pozwalają.

Czy wymagane do zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w zajęciach zdalnych w czasie rzeczywistym?

Jeżeli zadeklarował Pan wcześniej udział w tych zajęciach, to oczywiście nieuczestniczenie w nich jest równoznaczne z nieobecnością. Jeśli nie – będzie Pan ustalał warunki zaliczenia w porozumieniu z prowadzącym i dziekanem, na indywidualnych zasadach.

Czy certyfikat z języka angielskiego na poziomie b2.2.odbędzie się w czerwcu ? Kiedy ewentualna poprawa certyfikatu ? Jaka jest możliwość poprawy ustnego certyfikatu w obecnej sytuacji ? 

Terminy egzaminów certyfikacyjnych ustala studium języków obcych – tak jak wszystkie egzaminy i zaliczenia mogą one ulec w tym roku przesunięciu, nieznacznemu, jeśli studenci uczestniczą w kształceniu on-line. O możliwości poprawy ustnego certyfikatu proszę pytać w samym studium, najpierw jednak muszą ukazać się stosowne wytyczne dotyczące egzaminowania on-line.

Czy jest zgodne z przepisami, że studenci zaoczni otrzymują zadania do wykonania na Moodle w dni robocze poza terminami zjazdów?

Nie widzę w takim działaniu niczego sprzecznego z prawem – przeciwnie: zyskujecie Państwo możliwość elastycznego dostosowania czasu pracy do swoich obowiązków. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zadane ćwiczenia wykonywać w weekendy.

Co z prowadzącymi, którzy nie chcą/nie mogą korzystać z kontaktu mailowego i nie można się z nimi porozumieć?

W takich przypadkach zalecam zwracanie się do prodziekana ds. studenckich. Rozumiem przy tym, że chodzi tu o wykładowców, którzy nie prowadzą zajęć zdalnych – z pozostałymi macie Państwo kontakt na zajęciach lub drogą mailową, zgodnie z zadeklarowaną formą zajęć.

Czy jest przewidziane wsparcie dla wykładowców w postaci udostępnienia im urządzeń elektronicznych do przeprowadzania zajęć zdalnie, gdy wymagają np. pisania działań matematycznych na bieżąco?

Tak, oczywiście, wykładowcy, którzy potrzebują tego typu wsparcia powinni otrzymać je na wydziale – w miarę możliwości sprzętowych.

Niektórzy prowadzący robią już testy online. W takim wypadku osoby, które miały przedłużoną sesję zimową do kiedy mają czas na zdanie wszystkich egzaminów z pierwszego semestru? Czy muszą zdawać je online?

Nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie realizowania kursów on-line, prowadzący posługiwali się testami, jako cząstkową formą sprawdzenia wiadomości czy umiejętności. Fakt przedłużenia sesji nie zwalnia Państwa z pełnego uczestnictwa w zajęciach, natomiast forma i termin zaległych zaliczeń i egzaminów zależą od wykładowców. Oczywiście, student, który zadeklarował brak możliwości technicznych i nie uczestniczy w nauczaniu zdalnym, będzie przystępował do zaległych zaliczeń po powrocie na uczelnię.

Czy wysyłanie/udostępnianie prezentacji jako forma e-learningu (wykłady) jest wystarczające żeby napisać później egzamin z tego przedmiotu czy będziemy musieli coś dodatkowo nadrobić po powrocie na uczelnię?

Formę prowadzenia zajęć oraz warunki zaliczenia określa prowadzący, który przed przystąpieniem do realizacji zajęć powinien zapoznać studentów z wymaganiami, jakie przed nimi stawia, ale i z zakładanymi efektami kształcenia. Trudno mi zatem odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie dodatkowe wymagania egzaminacyjne postawi przed Państwem prowadzący. Może wystarczy go o to zapytać, jeśli macie wątpliwości? Jeśli macie Państwo poczucie niedostatecznej informacji, proponuję zwrócić się do prodziekana ds. studenckich.

BOSy I OBIEG DOKUMENTÓW

Czy w trakcie zawieszenia zajęć i ograniczonej działalności dziekanatów można otrzymać zaświadczenie o studiowaniu? Czy dziekanaty działają normalnie? Można napisać i zadać nurtujące pytania?

Tak, BOSy działają zdalnie – należy zatem zadzwonić do swojego dziekanatu (ale w godzinach jego pracy oczywiście) lub – jeszcze lepiej – zwrócić się z taką prośbą mailem. Tu ważna uwaga: w korespondencji z uczelnią zawsze używajcie Państwo poczty amu.edu.pl. Zaświadczenie/skan otrzymacie elektronicznie lub tradycyjną pocztą, jeśli jest taki wymóg (tyle, że będzie to trwało znacznie dłużej).

Mam IOSa, ale w wyniku pandemii nie miałam możliwości dostarczyć dokumentu jak będę zaliczać dany przedmiot do wszystkich wykładowców, a tym bardziej do dziekanatu. Co mogę zrobić w obecnej sytuacji?

Ma Pani następujące możliwości: dostarczenie skanu dokumentu drogą elektroniczną do BOSu oraz wykładowców, przesłanie dokumentu pocztą tradycyjną. Proponowałaby, przed podjęciem decyzji skontaktować się elektronicznie z BOSem lub prodziekanem ds. studenckich, by ustalić najlepszą formę przekazania dokumentu.

W związku z zawieszeniem zajęć i przedłużoną sesją poprawkową mam pytanie odnośnie,, warunków” powtarzania przedmiotu – czy wnioski te można składać w formie elektronicznej do Biur Obsługi Studenta?

Tak, oczywiście.

Od kiedy można składać wnioski o powtarzanie przedmiotu drogą elektroniczną?

Od momentu przejścia UAM na prace zdalną wszelkie wnioski można składać drogą elektroniczną.

PRAKTYKI

Do kiedy zawieszone są praktyki studenckie w tradycyjnej formie?

Tak długo, jak będzie trwał stan epidemii, praktyki będą zawieszone. W szczególnych przypadkach, gdy praktyki dotyczą studentów ostatnich lat, przewidujemy, tam gdzie będzie to wykonalne, stworzenie możliwość odbywani praktyk zdalnie – na przykład poprzez udział w szkolnym nauczaniu zdalnym. To rozwiązanie jest jeszcze w fazie konsultacji.

Mam pytanie odnośnie odbycia obowiązkowych praktyk na różnych specjalizacjach (moja to przekład funkcjonalny) przez osoby, które chcą zrobić w ciągu tych wakacji. Szczególnie mam na myśli osoby, które z różnych powodów nie odbyły ich wcześniej i są na trzecim roku licencjatu oraz drugiego roku magistratu. Czy po uspokojeniu się pandemii na terenie Polski będzie można w normalnym trybie zrobić praktyki przed końcem roku akademickiego, czy zostaną podjęte jakieś nowe rozwiązania? 

Tak, oczywiście, jeśli tylko miesiące letnie będą wolne od pandemii, praktyki będzie można odbyć w wakacje. Gdyby okazało się to niemożliwe, będziemy szukać innych rozwiązań – w przypadku studentów lat wcześniejszych możliwe jest przełożenie praktyk na następny rok akademicki. W przypadku studentów lat ostatnich – wprowadzenie tam, gdzie to możliwe praktyk zdalnych, ale i przedłużenie rekrutacji na studia II stopnia.

Jestem w trakcie pisania licencjatu. Chciałabym złożyć dokumenty z praktyk, natomiast nie mogę tego teraz zrobić. Czy później będą konsekwencje z tym związane, tj. nie będę dopuszczona do obrony?

 Piszę w związku ze spowodowanym obecną sytuacją przerwaniem przeze mnie praktyk studenckich. Udało mi się ukończyć tylko jeden miesiąc praktyk, a pozostałe dwa miesiące miały się odbywać w terminie od 4 marca do 6 maja. Jest to mój ostatni semestr studiów magisterskich (ze względów zdrowotnych nie było możliwe zaliczenie praktyk studenckich w wakacje pomiędzy pierwszym a drugim rokiem). Rozumiem, że bez ukończonych w terminie praktyk nie będzie możliwe podejście do obrony w semestrze letnim?

Proszę się nie obawiać, wszystkie terminy zostały w tej chwili zawieszone i zostaną wydłużone, Państwo jako studenci nie będziecie ponosili żadnych konsekwencji za opóźnienia wywołane stanem epidemii. Jeśli jednak jedynym problemem jest fizyczne dostarczenie dokumentów, proszę skontaktować się z dziekanatem lub opiekunem praktyk – z pewnością może Pani dokumentację złożyć zdalnie lub przesłać pocztą. Osoby, które nie zdążyły zaliczyć praktyk, a są na ostatnich latach, będą miały możliwość zaliczenia po ustaniu epidemii. Będziemy stosownie wydłużać dla Państwa terminy zaliczenia roku.

PRACE DYPLOMOWE

Czy planowane jest przedłużenie terminu oddania pracy magisterskiej w związku z wprowadzeniem stanu epidemii?

Tak, terminy oddawania prac dyplomowych zostaną wydłużone, będziemy uwzględniać przypadki, w których nie mieli Państwo możliwości kontynuowania pracy nad rozprawami (np. przez brak dostępu do laboratorium czy też literatury). Przypominam jednak, że BU posiada dość spore zasoby zdalne, a także od 30 marca uruchomiła usługę skanowania, zamawianą i wykonywaną zdalnie.

Czy jeżeli dojdzie do sytuacji, że wrócimy na uczelnie w czerwcu, to obrona odbędzie się we wrześniu? Czy w związku z epidemią zostanie wydłużony czas na obronę pracy? Czy są jakieś informacje odnośnie obron prac licencjackich, jeśli zawieszenie zajęć się przedłuży? 

Obrony będą mogły odbywać się od czerwca do września, w zależności od ustaleń z promotorem. Już w przyszłym tygodniu wprowadzimy możliwość obron zdalnych – dla tych z Państwa, którzy mają prace gotowe lub na ukończeniu. Oczywiście, przedłużenie roku akademickiego oznacza także przedłużenie terminu składania prac dyplomowych – o ile tygodni, to już zależy od czasu trwania epidemii.

Jak będzie wyglądało składanie prac magisterskich?

Do czasu zawieszenia zajęć prace będą składane zdalnie, a potrzebne dokumenty przesyłane pocztą elektroniczną. Po wznowieniu normalnego trybu funkcjonowania uczelni prace będziecie Państwo uzupełniać potrzebne dokumenty.

Co jeśli nie uda się na czas zakończyć pisania pracy?

Istnieje tu całe mnóstwo rozwiązań – od przedłużenie roku akademickiego po rozwiązania indywidualne: przedłużenie terminu oddania pracy magisterskiej, powtarzanie roku z obowiązkiem powtórzenia wyłącznie seminarium etc. Będziemy stosowali rozwiązania najkorzystniejsze dla konkretnego studenta w konkretnej sytuacji.

Mam pytanie dotyczące zaplanowanych na najbliższy czas egzaminów dyplomowych. Dziekanat i promotorzy każą czekać na informacje, lecz w moim przypadku egzamin magisterski był zaplanowany na 3 kwietnia, a nadal nie mam informacji, czy i ewentualnie na kiedy egzamin zostanie przełożony.

Kształcenie zdalne już ruszyło i, zgodnie z informacjami, jakie przekazali Państwo prodziekani, wszystkie wydziały deklarują możliwość przeprowadzania obron prac dyplomowych zdalnie. W tej chwili pani prorektor Beata Mikołajczyk prowadzi prace nad określeniem warunków obrony zdalnej, by była zgodna z wymogami prawa i zasad jakości kształcenia. Przewidujemy, że rozporządzenie będzie gotowe w przyszłym tygodniu. A zatem pierwsze obrony możliwe będą w kwietniu.

Czy już wiadomo, jak będą wyglądały obrony prac licencjackich?

Wszystko będzie wiadomo w momencie, gdy ukaże się rozporządzenie, czyli w ciągu kilku dni.

Teoretycznym terminem oddania pracy inżynierskiej jest 31.03, jednak dochodziły mnie słuchy, iż termin ten będzie przedłużony z powodu zaistniałych okoliczności. Nie chodzi o sesję, tylko termin oddania pracy/wgranie pracy do systemu APD. Czy to jest prawda i jeśli tak to do kiedy zostanie przedłużony te termin?

Tak, wszystkie terminy zostaną przedłużone, w tej chwili bezterminowo, ze względu na specyfikę sytuacji.

Czy prawdą jest, że pracę można obronić dopóki ważna jest legitymacja studencka?

Zależność jest odwrotna – legitymacja studencka ważna jest tak długo, jak długo posiada Pan status studenta. Wtedy też możliwa jest obrona – osoby, które jak Pan, powinny złożyć prace dyplomową mają termin wydłużony o czas trwania epidemii, będą mogły także bronić się on-line – taka możliwość pojawi się w ciągu tygodnia.

CUDZOZIEMCY

Piszę w imieniu studentów obcokrajowców, które obecnie przybywają za granicami państwa. Czy termin wznowienia zajęć będzie podany tak, żebyśmy mogli jakoś wrócić, odbyć kwarantannę i  zacząć studia ze wszystkimi studentami?

Oczywiście, o wznowieniu zajęć, zostaniecie Państwo uprzedzeni z wyprzedzeniem, będziemy także w indywidualnych decyzjach brać pod uwagę, że trafiliście na trudny czas i możecie mieć problemy z powrotem do Polski. Będzie on możliwy dopiero w momencie, gdy kwarantanna nie będzie już obowiązkowa i sytuacja się unormuje.

OPŁATY

Zapłaciłam ratę za studia przed wydaniem zarządzenia o wstrzymaniu płatności. Czy ta rata będzie uwzględniona przy ponownym wznowieniu płatności i przejdzie na konto Uniwersytetu czy będzie zwrócona z powrotem na konto? 

Zawieszenie opłat ma pomóc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej na skutek epidemii (np. straciły pracę albo musiały ją zawiesić i nie uzyskują dochodów). Takie osoby będą regulować swoje zobowiązania wobec Uczelni później, często w systemie ratalnym. Uczelnia umożliwi Państwu skorzystanie z wszystkich zajęć przewidzianych w programie studiów na ten semestr (zdalnie bądź bezpośrednio), z tym, że prawdopodobnie termin ich realizacji się wydłuży. Nie przewidujemy natomiast obniżania opłat, a więc nie przewidujemy także zwrotów za opłaty już wniesione.

Opłaty, które już zostały wniesione, pozostają na koncie Uczelni, zakończenie semestru i roku może się nieco przesunąć w czasie, nie przewidujemy jednak zmniejszenia ilość zajęć, a zatem realizujemy pełną ofertę edukacyjną.

Czy zakaz płacenia za studia niestacjonarne czy to jedynie możliwość przesunięcia opłat? Czy terminy wpłat są nadal takie same? Czy czesne które zostało odroczone będzie trzeba zapłacić w innych miesiącach?

Nie, nie ma takiego zakazu – w tej chwili opłaty (oraz odsetki) są zawieszone, a więc nie musicie Państwo płacić (choć możecie). Terminy kolejnych wpłat – już obowiązujące – zostaną podane po unormowaniu się sytuacji na uczelni.

Czy opłaty miesięczne za studia zaoczne z racji tego, że są prowadzone zdalnie, a jeden ze zjazdów w marcu nie odbył się, mają być wnoszone w tej samej kwocie co dotychczas?

Tak, opłaty nie ulegają zmniejszeniu – wydłuża się tylko termin ich wnoszenia. Kształcenie zdalne jest bardziej kosztochłonne niż tradycyjne, nie ma zatem przesłanek do obniżania czesnego. Zajęcia, które się nie odbyły, będą odrobione w innym terminie. Program kształcenia również się nie zmienia – zmieniają się tylko warunki, w jakich je odbywamy.

Czy z uwagi na obecną pandemię opłaty za warunki mogą mieć przesunięty termin spłaty? Czy istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie opłaty za warunek? 

Wszelkie płatności za zajęcia dydaktyczne zostały zawieszone i będzie je można wnieść w terminie późniejszym. Wnioski o umorzenie rozpatrywane są – jak zwykle – w trybie indywidualnym, wymagają wniesienia udokumentowanego podania i opinii prodziekana ds. studenckich.

Jak będzie wyglądała redukcja opłat za zamieszkanie w DS? Jak zostaną potraktowane osoby, które wyjechały do miejsc stałego pobytu na czas rozprzestrzeniającej się pandemii?

Studenci, którzy opuścili akademiki, zgodnie z zaleceniem władz rektorskich, nie będą płacić za czas nieobecności w DSie. Praktycznie zatem opłaty zostają zawieszone do momentu wznowienia zajęć – kwoty nadpłacone zostaną będą naliczone na poczet kolejnych miesięcy. Jeśli zatem zapłaciła Pani za marzec i kwiecień, a na uczelnię wrócimy w maju, oznacza to, że opłaty ma Pani uregulowane do połowy czerwca.

Czy osoby które nie mogły wyjechać i dalej mieszkają w DS też będą zwolnione z opłat? I w jaki sposób będą liczone ulgi dla osób którym udało się wyjechać, czy będą zależne np. od daty wyjazdu?

Osoby, które nadal mieszkają w akademikach z opłat zwolnione nie są. Zawieszenie dotyczy tylko tych studentów, którzy opuścili DS i zgłosili ten fakt w administracji – zawieszenie liczone jest od daty wyjazdu podanej przez studenta.

Co w sytuacji, gdy straciłem pracę przez pandemie i, mimo odroczenia czesnego (studia niestacjonarne), będzie ciężko mi jeszcze przez długi okres zebrać kwotę odroczoną przez te miesiące?

W takiej sytuacji możliwe są następujące scenariusze: odroczenie terminu płatności, podział należności na raty, zwolnienie z części opłat. Każde z tych rozwiązań wymaga wniesienia udokumentowanego podania do prorektor ds. studenckich – podanie musi być zawsze zaopiniowane przez dziekana. Takie prośby rozpatrywane będą indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji wnioskodawcy.

STYPENDIA, ODWOŁANIA, ZAPOMOGI

Czy komisja odwoławcza zaczęła pracować nad odwołaniami ws. stypendium rektora? Czy wiadomo kiedy pojawią się wyniki?

Tak, komisja, pod przewodnictwem pana rektora Tadeusza Wallasa, obecnie pracuje zdalnie, większość odwołań została już rozpatrzona. Prawdopodobnie w tym tygodniu Komisja zakończy prace. A zatem decyzje powinny w tym tygodniu do Państwa dotrzeć.

Po rozpatrzeniu odwołania w systemie usosweb pojawi się nowy status wniosku: rozpatrzony (dla wniosków rozpatrzonych pozytywnie pojawi się informacja: odwołanie rozpatrzone pozytywnie), co oznacza, że student będzie uwzględniony na kwietniowej liście stypendialnej. Decyzję otrzymacie Państwo mailem (skan), a jej oryginał pisemnej decyzji zostanie wysyłany pocztą tradycyjną.

Czy wypłacanie stypendiów będzie się odbywało w niezmienionej formie?

Tak. Uczelnia funkcjonuje normalnie, choć zdalnie. Chciałabym jednak, by Państwo mieli świadomość, że fakt, iż otrzymujecie normalnie wypłaty stypendium zawdzięczacie ofiarnej pracy pań z administracji, BOSów, Sekcji Spraw Studenckich, Kwestury – bez ich zaangażowania nie byłoby to możliwe: dokumentów finansowych nie można w pełni obsłużyć zdalnie.

Co z kwestią wypłacania stypendiów? Wiele osób nie zdążyło dostarczyć wydrukowanych dokumentów.

Aktualnie, ze względu na pandemię, wystarczy złożyć dokumenty zdalnie. Szczegółowy opis procedury znajdziecie Państwo tutaj: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/koronawirus/informacje-dla-studentow-dotyczace-swiadczen

Jak wygląda procedura przyznawania zapomogi i gdzie ewentualnie można się o to dopytać?

Należy stworzyć w systemie USOSweb formularz elektroniczny wniosku o przyznanie zapomogi, wypełnić go, zarejestrować, a następnie przesłać Koordynatorowi BOS, z adresu w systemie poczty elektronicznej dla studentów (amu.edu.pl) wiadomość e-mail, do której załącza w postaci plików PDF skany dokumentów stanowiących podstawę wystąpienia o zapomogę. Po normalizacji sytuacji sanitarno-epidemiologicznej oraz wznowieniu zajęć dydaktycznych na uczelni, trzeba będzie dostarczyć do BOSu oryginały wniosku i dokumentów, których skany zostały przez niego wcześniej przesłane w wersji elektronicznej.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie www: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/koronawirus/informacje-dla-studentow-dotyczace-swiadczen. Na tej stronie znajdują się także adresy mailowe osób, do których możecie kierować pytania, na które nie znajdziecie odpowiedzi w BOSach.

Czy studenci z dyplomem magistra, będą mogli się ubiegać o zapomogę w związku z utratą zatrudnienia, bądź dochodu, bądź trudną sytuacją zdrowotno-materialną?

Niestety, uchwała Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyklucza taką możliwość. Zapomogi nie otrzymają także studenci, którzy studiują powyżej sześciu lat. Pakiet dla studenta ogłoszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie znosi bowiem zapisów ustawowych warunków korzystania z pomocy materialnej dla studentów.

Czy studenci, który przed rozpoczęciem kwarantanny nadal nie otrzymali pisemnych decyzji odnośnie stypendium rektora oraz stypendium socjalnego, przez co nadal nie mogą złożyć odwołania od decyzji otrzymają w okresie kwarantanny takie dokumenty? 

Tak. Prace nad nimi trwają, niektóre już się zakończyły – a polegały na wyjaśnieniu całego szeregu nieścisłości, jakie pojawiły się w kilkudziesięciu wnioskach. Decyzje zostaną Państwu dostarczone zdalnie, a oryginały przesłane pocztą tradycyjną.

Mój pracodawca pyta o wzór oświadczenia (potrzebnego do zapomogi) o braku dochodów – jest właścicielem małego lokalu gastronomicznego. Myślę że taki wzór lub choć informacja co musi znaleźć się w oświadczeniu będzie pomocny jako odpowiedź w FAQ.

Wzór takiego oświadczenia został już przygotowany i jest do pobrania z zakładki dla studenta oraz zakładki wirusowej. Wzór zaświadczenia znajdziecie Państwo na stronie: https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/koronawirus/informacje-dla-studentow-dotyczace-swiadczen

Czy ten kryzys wpłynie na wysokość stypendiów (socjalnego, rektora) w kolejnym roku akademickim?

Świadczenia dla studentów wypłacane są z subwencji, jaką uczelnia otrzymuje z budżetu Państwa. Nie przewiduję, by obecny kryzys mógł znacząco wpłynąć na jej wysokość, a tym samym – na zmniejszenie wysokości stypendiów.

Czy jest możliwe otrzymanie wsparcia finansowego w przypadku, gdy sytuacja finansowa nie pozwala zapłatę za mieszkanie w Poznaniu, a właścicielka nie chce pójść na rękę i zerwać umowy? Czy wtedy jest możliwość pomocy w postaci zapomogi?

Zapomoga jest formą świadczenia dla studenta, który „znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej”. Komisje przy rozpatrywaniu wniosków będą brały pod uwagę także nadzwyczajne okoliczności (np. utrata pracy, utrata zarobków) związane z aktualną sytuacją w kraju – jeśli zatem Pana sytuacja finansowa uległa nagłemu i znaczącemu pogorszeniu, powodując trudną sytuację życiową, ma Pan szanse na otrzymanie zapomogi.

ABSOLUTORIUM

Przy tej bardzo niestabilnej sytuacji, napływa do mnie wiele pytań od koleżanek z kierunku odnośnie absolutorium 2020: „czy się odbędzie zgodnie z planowanym terminem?” ;”co z gośćmi których planowaliśmy zaprosić?”. Czy może jest jeszcze za wcześnie na podejmowanie jakichkolwiek decyzji?

Plan absolutoriów został już dawno ustalony i zgodnie z nim pierwsza uroczystość powinna odbyć się 9 maja – nie sądzę, by było to możliwe. W tej chwili sprawdzamy możliwości przeniesienia majowych absolutoriów na czerwiec (chodzi o dostępność Auli) i zapewne wkrótce poinformujemy Państwa o nowych terminach. Liczę się jednak i z taką możliwością, że absolutoria będzie trzeba odwołać ze względu na Państwa bezpieczeństwo, jeśli wirus okazałby się wyjątkowo uporczywy i uparty.

BIBLIOTEKA

Chciałbym zapytać czy planowane jest udostępnienie w jakiejkolwiek formie zbiorów bibliotecznych? 

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z zasobów elektronicznych umieszczone zostały na stronie Biblioteki: http://lib.amu.edu.pl/.

Użytkownicy znajdą tam nie tylko zasoby licencjonowane, ale też wiele informacji potrzebnych do skorzystania ze zdalnych zasobów otwartej nauki:

http://lib.amu.edu.pl/zasoby-dostepne-zdalnie-przewodnik/.

Z radością i wdzięcznością informuję także, że od 30 marca BU umożliwiła usługę skanowania wybranych materiałów – informacje na jej temat znajda Państwo na stronie: http://lib.amu.edu.pl/zamow-kopie-w-bibliotece/

Bardzo serdecznie dziękuję pani dyrektor Małgorzacie Dąbrowicz i jej Zespołowi za tę cenną i niezwykle pomocną inicjatywę.

Czy byłoby możliwe korzystanie z biblioteki przy odpowiednich ograniczeniach, tj. obowiązek ubierania rękawiczek, maseczek, maksymalna liczba osób w czytelni?

Nie przewidujemy wznawiania pracy wypożyczalni w żadnej formie poza zaproponowaną powyżej. Tym bardziej czytelni. Sądzę, że wszyscy rozumiemy, że ich funkcjonowanie naruszałoby zasady bezpieczeństwa, których wszyscy powinniśmy przestrzegać.

DOKTORANCI

Chciałabym zapytać, czy przewidują Państwo ewentualne zmiany w harmonogramie rekrutacji do szkoły doktorskiej?

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej, zgodnie z uchwałą rekrutacyjną, jest przewidziana we wrześniu, a ściślej od 7 do 12 września. Na dziś nie ma zatem realnych powodów, by termin ten zmieniać – jestem jednak pewna, że pan Prorektor kierujący Szkołą, w kontakcie z kierownikami szkół doktorskich oraz samorządem doktoranckim, będzie elastycznie reagował na ewentualne zmiany sytuacji.

Czy przyjmowanie dokumentów do Szkoły Doktorskiej będzie wydłużone w stosunku do roku poprzedniego? Martwię się, ponieważ wielu studentów z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych przygotowuje swoje prace dyplomowe w oparciu o eksperymenty, których nie ma możliwości teraz wykonywać, a dyplom ukończenia studiów jest niezbędny do wzięcia udziału w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

To jeszcze znak zapytania, ale z pewnością władze uczelni wezmą ten fakt pod uwagę i – jeśli pojawi się taka konieczność – umożliwi wszystkim zainteresowanym złożenie dokumentów z uwzględnieniem specyfiki sytuacji.

Czy jako doktorantka mogę się starać o zapomogę?

Tak, jednak takie świadczenia mogą otrzymać wyłącznie doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, a więc zrekrutowani przed utworzeniem Szkoły Doktorskiej UAM.

Bardzo proszę o informację o obowiązującym terminie płatności za semestr letni na studiach doktoranckich niestacjonarnych. Otóż oficjalnym terminem zapłaty jest 31.03. Czy uległ on zmianie (przesunięciu) w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną?

Ponieważ zarządzenie JM nie obejmuje słuchaczy studiów doktoranckich, proponuję zwrócić się z tym pytaniem do Pana Rektora prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego, któ®y odpowiada za kształcenie doktorantów.