4 kwietnia 2021

Nasze studentki laureatkami III edycji konkursu Study@research

4 kwietnia 2021 | Agata Stanisz

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasze studentki Natalia Ostaszewska oraz Ewa Tracz zostały laureatkami III edycji konkursu Study@research, adresowanego do studentów I roku studiów drugiego stopnia oraz IV roku jednolitych studiów magisterskich. Celem konkursu jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

W konkursie wzięło udział w sumie siedemdziesięciu czterech Wnioskodawców reprezentujących nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku, psychologię, pedagogikę, nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach, literaturoznawstwo, językoznawstwo, nauki o sztuce, filozofię oraz nauki o kulturze i religii. Komisja konkursowa wyłoniła pięćdziesięciu jeden Laureatów, przyznając dofinansowanie trzydziestu sześciu projektom indywidualnym i piętnastu zespołowym.

Realizowane projekty:

Natalia Ostaszewska – Codzienność w związkach nienormatywnych. Antropologiczne studia przypadków (opiekunka naukowa prof. UAM Agata Stanisz)

Niemonogamia otwarta zakłada możliwość wchodzenia w wiele relacji w tym samym czasie z zachowaniem jawności wobec wszystkich zainteresowanych. Jest to zjawisko wychodzące poza normy monogamii oraz heteroseksualności. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie etnograficznych badań sfery rodzinnej i społecznej wśród osób tworzących takie związki. Chcę dowiedzieć się jak wygląda ich życie codzienne, jak kształtują się ich relacje społeczno-rodzinne oraz jak w poszczególnych związkach przebiegają wydarzenia takie jak np. śluby, święta, walentynki… Przewidywanym rezultatem będzie bliższe poznanie życia społecznego osób tworzących związki niemonogamiczne, zwłaszcza w kontekście życia rodzinnego z uwzględnieniem ich stosunku do obrzędowości i tradycji oraz ogólna antropologiczna refleksja na temat norm społecznych i przejawów odchodzenia od nich.

Ewa Tracz – Oblicza odmiennych stanów świadomości. Studium z zakresu antropologii psychodelicznej (opiekun naukowy prof. Waldemar Kuligowski)

Celem głównym projektu jest ukazanie w oparciu o badania etnograficzne, w jaki sposób ludzie wykorzystują psychodeliki, czyli szczególną grupę substancji o działaniu psychoaktywnym oraz w jaki sposób to uzasadniają. Temat ten jest kontynuacją moich badań podjętych podczas pisania pracy licencjackiej. W trakcie realizacji prezentowanego projektu zamierzam poszerzyć wiedzę w zakresie przekonań i praktyk związanych z traktowaniem doświadczenia psychodelicznego jako jednej z form pogłębiania własnej duchowości. Nowym zagadnieniem, z perspektywy moich dotychczasowych doświadczeń badawczych, jest zgłębienie aspektu prób używania psychodelików jako narzędzia, które może stać się pomocne w trakcie leczenia psychoterapeutycznego. Kolejnym istotnym zadaniem, którego wykonania mam zamiar się podjąć w ramach opisywanego projektu jest próba opisu działań polskich aktywistek/aktywistów edukujących w kwestiach stosowania substancji psychodelicznych.