16 marca 2021

Seminarium: W poszukiwaniu „autentycznego Afrykanina”

16 marca 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu we wtorek 23.03.2021 w godz. 09:30-11:00 na platformie MS Teams.

link do kanału: https://tinyurl.com/ybf9pr3k
link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

23.03.2021

Ryszard Vorbrich

W poszukiwaniu „autentycznego Afrykanina”

pełny tekst do pobrania: https://doi.org/10.32690/AFR50.1

Koncepcja „prawdziwego”, autentycznego Afrykanina, jako osoby z gruntu odmiennej od ludzi Zachodu, od dawna obecna była w europejskim dyskursie naukowym (zwłaszcza antropologicznym), jak i kulturze popularnej. Jego antytezą stał się koncept Afrykanina zdetrybalizowanego, wyzbytego w znacznej mierze cech autentycznej kultury afrykańskiej i przyjmującego europejskie wzory kulturowe. Koncept „autentycznego” Afrykanina, jako statycznego „okazu” zaczerpniętego z dawnej Afryki, odpornego na zmianę kulturową, spotykał się z odrzuceniem przez rodzące się nowe, wykształcone elity afrykańskie. W pokolonialnej Afryce ich odpowiedzią była m.in. idea afrocentryzmu.

Niniejszy artykuł ma charakter eseju, niestawiającego sobie za cel wyczerpującej analizy zagadnienia. Celem jest raczej wskazanie na wybrane pola dyskursu, przedstawienie, jak koncept „autentycznego” Afrykanina, funkcjonował w debacie naukowej, a także jak zmieniało się w zależności od kontekstu i doktryn kolonialnych zjawisko przenikania się kultur oraz upodmiotowienia samych Afrykanów.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!