19 maja 2022

Seminarium naukowe 24.05.2022: Prezentacje tematów prac magisterskich

19 maja 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

24.05.2022

Prezentacje tematów prac magisterskich

EWA TRACZ

Oblicza odmiennych stanów świadomości. Psychodeliki i ich rola w ludzkim życiu

Celem prezentacji jest przedstawienie społeczno-kulturowych wyobrażeń i praktyk dotyczących używania środków psychodelicznych. W moim wystąpieniu skupię się na trzech polach badawczych. Pierwszym z nich jest aspekt stosowania psychodelików jako substancji pomocniczych wykorzystywanych w procesie psychoterapeutycznym. Drugie pole badawcze jest związane z praktykami wykorzystywania psychodelików w celu poszerzania własnych przeżyć duchowych. Ostatnim polem badawczym jest opis podejmowanych działań edukacyjnych na temat psychodelików.

OLENA MARTYNCHUK

Нехай цей мертвий образ нагадує тобі про живу душу людини: etnografia wernakularnych praktyk fotograficznych w Ukrainie

Fotografia, zwłaszcza w swoim wernakularnym wymiarze, jest wszechobecna w życiu człowieka, w swojej pracę magisterskiej zamierzam dokonać analizy relacji pomiędzy fotografią jako przedmiotem a ludźmi. Wbrew intensywnej i szybkiej digitalizacji fotografii wernakularnej, fizyczne odbitki zdjęć nadal „żyją” z ludźmi. Poprzez wchodzenie z nimi w interakcje, fotografie jako przedmioty zyskują „drugie życie”. Z perspektywy antropologii materialności/rzeczy oraz nieantropocentrycznej humanistyki, postanowiłam prześledzić biografie fotografii wernakularnych i przejrzeć się kluczowym aspektem ich funkcjonowania. Na tle zbrodniczej napaści rosyjskiej na Ukrainę w swoim wystąpieniu chciałabym przedstawić zaobserwowane role i znaczenia przypisywane fotografiom przez osoby doświadczone kryzysem humanitarnym wywoływanym przez eskalację inwazji imperialnej rosji (sic!). W spokojnym życiu codziennym fotografie towarzyszą ludziom na różne sposoby, posiadają rozmaite role i znaczenia. Jak wynika z moich obserwacji, w sytuacjach kryzysowych często osoby “wrzucają” zdjęcia do tzw. awaryjnej torby. Będąc blisko swoich właścicieli_ek, zdjęcia nadają poczucie więzi z miejscem, rodziną, społeczeństwem, działają na rzecz zachowania ciągłości tożsamości kulturowej. Ich bliskość może mieć także działanie terapeutyczne.

ALEKSANDRA MARCINIAK

Wpływ religijno-kulturowych uwarunkowań na społeczną reakcję wobec pandemii

W moim wystąpieniu chciałabym przedstawić wpływ religijnych i kulturowych okoliczności na ocenę rzeczywistości dokonywaną przez wybrane osoby, które skonfrontowane ze zjawiskiem pandemii formułują różne strategie przetrwania. W przypadku osób deklarujących swą religijność istnieje wyraźnie zarysowany, swoisty sposób radzenia sobie ze skutkami pandemii wywołanej przez COVID-19. Sytuacja związana z wieloma obostrzeniami oraz reżimem sanitarnym wpłynęła na ich stosunek do wyznawanej wiary i wszelkich praktyk z nią związanych. Zawęziłam moją grupę badawczą do osób wyznających katolicyzm, jako najbardziej reprezentatywną dla polskiego społeczeństwa.

NATALIA OSTASZEWSKA

Poliamoryczność a konstruowanie tożsamości. Perspektywa antropologiczna

Poliamoria jest częścią większego zjawiska, które w literaturze przedmiotu nazywane jest niemonogamią konsensualną, negocjowalną lub otwartą. Niemonogamia w takiej postaci zakłada możliwość tworzenia wielu romantycznych i/lub seksualnych relacji w tym samym czasie przy zachowaniu jawności wobec wszystkich zaangażowanych osób. Podczas wystąpienia chcę odnieść się do poliamoryczności jako cechy, którą omówię w kontekście procesu wytwarzania tożsamości.