3 marca 2022

Seminarium naukowe 08.03: Kultura oddolna w średnim mieście. Praktyki aktywistów (przypadek Włocławka)

3 marca 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

08.03.2022

Justyna Marcinkowska

Kultura oddolna w średnim mieście. Praktyki aktywistów (przypadek Włocławka)

Jaka jest rola lokalnych aktywistów tworzących życie kulturalne poza metropolią? O ile zmieniające się pole kultury w dużych miastach było w ostatnich czasach przedmiotem namysłu wielu badaczy, o tyle kultura poza dużymi ośrodkami miejskimi, działająca w przestrzeni zdegradowanej, często „podziurawionej” tkanki społecznej jest nadal tematem niewystarczająco zbadanym. Tymczasem szczególnie istotne wydaje się zdiagnozowanie roli inicjatyw oddolnych w środowisku pozametropolitarnym byłych miast wojewódzkich – wydaje się bowiem, że działania te, wykazujące się odrębną specyfiką i pełniące inne role, mogą być skutecznym narzędziem emancypacyjnym tych obszarów.

Badania zostały przeprowadzone we Włocławku, jednym z wielu porobotniczych miast średniej wielkości, dawnej stolicy województwa włocławskiego. Dziesięć inicjatyw oddolnych działających w tym mieście stało się „bohaterami” pracy w ramach zaplanowanych studiów przypadków. Zostały przeprowadzone wywiady pogłębione zarówno z organizatorami działań oddolnych, jak i reprezentantami innych podmiotów współtworzących życie kulturalne Włocławka. Wydarzenia organizowane przez działaczy oddolnych, jak również codzienne praktyki związane z życiem inicjatywy, stały się przedmiotem obserwacji uczestniczącej. Bardzo ważnym elementem badań jest również autoetnografia – ich autorka jest bowiem nie tylko badaczką, ale również organizatorką działań jednej z oddolnych inicjatyw. Staje się ona pretekstem, by opowiedzieć nie tylko o działaniach, które udało się zrealizować, ale również o tych, których zrealizować się nie udało.

FACEBOOK

Justyna Marcinkowska – doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM, pod kierunkiem prof. Waldemara Kuligowskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą kulturze oddolnej we Włocławku. Brała udział w licznych badaniach poświęconych roli prywatnych i społecznych podmiotów kultury, m.in. OSP Kulturotwórcy – Kulturotwórcza funkcja ochotniczych straży pożarnych na terenach wiejskich i małomiasteczkowych województwa mazowieckiego (Mazowiecki Instytut Kultury), Kina społeczne: badanie i diagnoza 2019 (Polski Instytut Sztuki Filmowej), Miejsca kreatywne (Instytut Kultury Miejskiej”. Animatorka kultury w Fundacji Ari Ari, koordynatorka kilkunastu programów kulturalno-etnograficznych, m.in. „Wędrowny Uniwersytet Etnograficzny”, redaktorka naczelna periodyku „Kurier. Notatki z terenu”, poświęconego kulturze i historii na terenie Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Pochodzi z Włocławka.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!