24 maja 2021

Seminarium 25.05.2021: Semantyka i pragmatyka rasizmu

24 maja 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Instytutowe Seminaria Antropologiczne organizowane przez Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Spotykamy się we wtorki na platformie MS Teams.

link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

FACEBOOK

25.05.2021

Margaret Ohia-Nowak

Semantyka i pragmatyka rasizmu

Spotkanie poświęcone będzie przejawom rasizmu w polszczyźnie. Zaprezentuję na nim wyniki moich badań nad językiem codziennym i dyskursem medialnym prowadzonych w duchu krytycznej analizy dyskursu w latach 2009-2021. Przedstawię analizę podstawowych językowych wykładników dyskryminacji rasowej, m.in. dwóch słów na M i konstruowania pseudojęzyka osób czarnych. Odwołuję się w niej do pragmalingwistycznego internalizmu i eksternalistycznej teorii komunikacji aktów mowy, pokazując zarówno kontekst, jak i perlokucyjne skutki aktów komunikacyjnych, zwracam uwagę na to, że stosowność używania słów zależy od ich wpływu na myśli i uczucia odbiorcy, a nie tylko od intencji nadawcy. Moje obserwacje języka codziennego potwierdza także dyskurs medialny dotyczący osób naznaczonych „rasą”, ujawniający się w określonych tropach i strategiach retorycznych. Nie tylko w nich widać całkowitą dominację białej perspektywy opisu i ignorowanie marginalizowanych punktów widzenia i kontekstów.

Margaret Amaka Ohia-Nowak. Założycielka Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości w Polsce. Trenerka międzykulturowa i antydyskryminacyjna, ekspertka języka inkluzywnego. Współredaktorka Słownika Empatycznego Języka Polskiego. Obroniła doktorat z językoznawstwa o przejawach rasizmu w polszczyźnie w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Była stypendystką Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i stażystką w Centre for Race, Ethnicity and Migration w Londynie. Współpracuje m.in. z Cosmodernity Consultants, Polską Akcją Humanitarną i Wyższą Szkołą Europejską im. Józefa Tischnera. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Polaków Pochodzenia Afrykańskiego (SPPA). Członkini Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!