Rekrutacja 2018/2019 – stacjonarne studia doktoranckie

Skład Komisji rekrutacyjnej na studia stacjonarne w roku 2018/2019:

Przewodniczący Komisji:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek

Członkowie Komisji:
dr hab. prof. UAM Katarzyna  Balbuza
dr hab. Anna Weronika Brzezińska
dr hab. Marcin Ignaczak
dr hab. prof. UAM Agata Jakubowska
dr hab. prof. UAM Violetta Julkowska
dr hab. prof. UAM Jędrzej Paszkiewicz
dr hab. Piotr Podlipniak
dr hab. Grzegorz Skrukwa
dr hab. prof. UAM Maria Solarska

Przedstawiciel doktorantów:
mgr  Piotr Krzyżański

Sekretarz:
mgr Agnieszka Piasecka


Wymagany komplet dokumentów:

1. podanie skierowane do JM Prorektora prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego z uzasadnieniem i wskazaniem kierunku studiów
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym, w przypadku ukończenia drugiego kierunku studiów odpis dyplomu licencjata lub magistra
3. opinia pracownika naukowego gotowego objąć funkcję opiekuna naukowego, dostarczona w zamkniętej kopercie
4. projekt rozprawy doktorskiej (cztery do sześciu stron znormalizowanego wydruku)
5. informacja o aktywności naukowej (kserokopie), oryginały do wglądu
6.  kwestionariusz osobowy 
7. życiorys
8. 2 kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm
9.  zaświadczenie lekarskie  stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie
10. Podanie o stypendium doktoranckie oraz Wniosek

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne:
– składanie dokumentów: 6-10 VII. 2018 pokój 2.141
– rozmowy kwalifikacyjne: 16-18. VII. 2018

Przyjmujemy komplet dokumentów.
Listy kandydatów będą wywieszone na stronie internetowej Studiów Doktoranckich.


Uchwała nr 160/2017/2018 Senatu UAM z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w UAM w roku akademickim 2018/2019

Więcej informacji na stronie Wydziału Historycznego: https://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-doktoranta/wydziaowe-studium-doktoranckie/rekrutacja