17 listopada 2020

Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020

Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda (red.)

  • Seria wydawnicza: Łódzkie Studia Etnograficzne
  • Wydawnictwo: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
  • Rok wydania: 2020
  • ISBN: 2450-5544
  • Liczba stron: 239

Tom LIX do pobrania w formacie PDF >>>

 

Strony tytułowe (PDF)

Strona redakcyjna (PDF)

SPIS TREŚCI (PDF)

ROZPRAWY

Katarzyna Majbroda
Edukacja otwierająca jako strategia demokratyzacji wiedzy i współtworzenia wyobraźni społecznej
(The Opening Education as a Strategy for the Democratisation of Knowledge and Formation of Social Imagination) (PDF)

Bogusław Dziadzia
EtnoPolska – animacja, edukacja, partycypacja?
(EthnoPoland – Animation, Education, Participation?) (PDF)

Magdalena Ziółkowska
Kulturowe uwarunkowania i społeczne konsekwencje funkcjonowania szkół tauromachicznych w Hiszpanii
(Cultural Conditions and Social Consequences of the Functioning of Tauromachical Schools in Spain) (PDF)

MATERIAŁY Z TERENU

Marta Derejczyk, Anna Kurpiel
Edukacja regionalna obok głównego nurtu – bliżej źródeł i wiedzy lokalnej. Przykłady działań na Dolnym Śląsku
(Non-mainstream Regional Education – Closer to Sources and Local Knowledge. Projects from Lower Silesia) (PDF)

Izabella Main, Marta Kluszczyńska
Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia
(Educational Projects for Social Integration and Shaping Attitudes of Tolerance and Understanding) (PDF)

Nebojša Ratković, Paul Jerchel, Pen-Yuan Hsing, Klara Sielicka-Baryłka
Wikipedia and Its Sister Projects as Important Elements of the Teaching and Learning Process – a Review of the Global Situation
(Wikipedia i jej projekty siostrzane jako ważne elemety procesu nauczania i uczenia się – przegląd sytuacji na świecie) (PDF)

Tarzycjusz Buliński, Marta Szaszkiewicz
„Konkurs Antropologiczny” na Pomorzu: przykład popularyzacji wiedzy antropologicznej przez ośrodek etnologii gdańskiej
(“Anthropology Contest” in Pomerania: An Example of Popularizing Anthropological Knowledge by the of Gdańsk Center of Ethnological Research) (PDF)

Maciej Kurcz
Kilka uwag na temat pierwszego sezonu badawczego w Soba (Sudan)
(Some Remarks on the First Research Season in Soba (Sudan)) (PDF)

ROZMOWA

Sebastian Latocha
Animation of a Local Urban Community. Sebastian Latocha Talks to Remigiusz Kaczmarek, the Chairman of the Józef Montwiłł-Mirecki Community Council in Łódź
(Animacja miejskiej społeczności lokalnej. Sebastian Latocha rozmawia z Remigiuszem Kaczmarkiem, przewodniczącym Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi) (PDF)

KOMENTARZE I OMÓWIENIA

Christa Markom
The Transferability of Social- and Cultural Anthropology into the Diverse Field of Education in Differing EU Countries
(Możliwości transmisji antropologii społecznej i kulturowej do różnych gałęzi edukacji w krajach Unii Europejskiej) (PDF)

Wojciech Piasek
Krytyczne bycie w świecie edukacji historycznej – antropologiczny i kulturoznawczy głos o edukacji historycznej w polskich szkołach
(Being Critical in the World of Historical Education – the Voice of Cultural Anthropology and Cultural Studies about Contemporary Historical Education in Polish Schools) (PDF)

Magdalena Frąszczak
Lokalny potencjał edukacyjny na przykładzie działalności Forum Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim (Local Educational Potential on the Example of the Activity of the Synagogue Forum in Ostrów Wielkopolski) (PDF)

Jessica C. Robbins
Towards an Inclusive Anthropology of Aging
(W kierunku włączającej antropologii starzenia się) (PDF)