prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal

profesor uczelni, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.11
Telefon: 61 829 13 69
E-mail: wdoh@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 09:00-10:30


 

Antropologia polityczna: historia i współczesność antropologicznych studiów nad polityką, koncepcje polityki, władzy, dominacji i oporu, wielowymiarowość polityki i jej kulturowych manifestacji, symbolizm polityczny, infrapolityka;

Historia myśli antropologicznej: teoria metodologia, antropologia anglosaska, epistemologia;

Antropologia miasta: miejskie struktury społeczne i przestrzenne, wielokulturowość, miasta globalne, urban studies.  miasto w refleksji antropologicznej;

a) książki autorskie

Od polityki pierwotnej do postpolityki. Z dziejów anglosaskiej antropologii politycznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i lnnowacje, 2013, ss. 238.

Pleszewianie o swoim mieście i sobie. Perspektywa międzypokoleniowa, Poznań: Instytut Wielkopolski, 2013, ss. 180 [wspólnie z J. Bednarskim i J. Schmidtem].

Antropologiczne koncepcje plemienia. Studium z historii antropologii brytyjskiej, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2001, ss. 210.

b) redakcje naukowe monografii

A.W. Brzezińska, W. Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, ss. 389.

Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, 2011, ss. 288 [wspólnie z A. Posern-Zielińskim].

Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin. Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, ss. 333.

Kulturowe kody-etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, Poznań, Instytut im. O. Kolberga 2017, ss. 196 [wspólnie z W. Kuligowskim i J. Schmidtem].

c) artykuły w czasopismach

Globalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, „Lud” t. 94, 2010, s. 47-58.

Borne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid” R. 98: 2011, nr 1, s. 191-206 [Wspólnie z A. Pomiecińskim].

Political anthropology, yesterday and today: on the historical variability of the concept of „politics”, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32, s. 5-22.

Antropologia polityczna Afryki – tradycja brytyjska, w: Antropologia polityczna w Afryce, red. M. Ząbek, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2019, s. 61-90.

d) rozdziały w monografiach

Antropologia polityczna – w poszukiwaniu tożsamości dyscypliny, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka, A. Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 7-24.

Plemienność naszych czasów, w: Kulturofilia jest legalna!, Biblioteka „Czasu Kultury” t. 39, [Poznań]: Stowarzyszenie Czasu Kultury, 2010, s. 54.

Borne Sulinowo: siła historii i wymiary współczesności, w: Antropolog w mieście i o mieście, red. G.E. Karpińska, PTL. Łódzkie Studia Etnograficzne t. 51, Wrocław-Łódź: PTL, 2012, s. 77-87 [wspólnie z A. Pomiecińskim].

Wstęp, w: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012, s. 7-11 [wspólnie z A. Posern-Zielińskim].

O życiu i pracy Profesora Józefa Burszty w 100. rocznicę urodzin, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-19.

Between the ethnography of the country and the anthropology of contemporaneity: On the life and work of Professor Józef Burszta, w: Sterile and isolated? An anthropology today in Hungary and Poland, red. W. Kuligowski, R. Papp, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 17, Poznań-Wielichowo: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Wydawnictwo TIPI, 2015, s. 13-26.

„Czarny poniedziałek” i łańcuch światła”. O infrapolitycznych formach oporu społecznego”, w: W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt (red.), Kulturowe kody-etnologiczne klucze, Poznań, Instytut im. O. Kolberga, s. 87-106.

Projekt: UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości

Grantodawca: UAM ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rodzaj grantu: zespołowy

Okres realizacji: czerwiec-listopad 2013

Pełniona rola: wykonawca (specjalista ds. e-learningu)

Projekt: Badanie marszałkowskich instytucji kultury w Wielkopolsce

Grantodawca: Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Rodzaj grantu: zespołowy

Okres realizacji: 2006-2008

Rola pełniona w projekcie: wykonawca

Projekt:  Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców

Grantodawca: NCBR

Rodzaj grantu: zespołowy

Okres realizacji: 2013-2016

Rola pełniona w projekcie: wykonawca

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

IUAES

Pełnione funkcje: 

prodziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa

Kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej

Redaktor naczelny czasopisma „Lud”. Organu Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Komitetu Nauk Etnologicznych PAN.

Członek Rady Programowej IEiAK UAM