prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak

profesorka uczelni, Zakład Etnologii

Pokój: 2.9
Telefon: 61 829 13 67
E-mail: kasiamar@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12:00-14:00
środa 12:30-14:00


 

Antropologia religijności ludowej, powstawanie i funkcjonowanie miejsc kultu, sanktuaria oraz pielgrzymowanie, judaizm Studia nad pamięcią kulturową, transfer wiedzy między pokoleniami, animacja kulturowa Etnografia Polski: sztuka ludowa, sztuka nieprofesjonalna, obrzędowość i jej transformacje, dziedzictwo kulturowe chciane i niechciane

Społeczna percepcja archeologii na przykładzie Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach Opatowskich. K. Marciniak, Przestrzeń Wyobrażona: Poznań, 2018, ss. 151.

Sztuka ludowa w badaniach Tadeusza Seweryna, w: Kulturowe kody – etnologiczne klucze. Szkice dedykowane doktorowi Jackowi Bednarskiemu, red. W. Dohnal, W. Kuligowski, J. Schmidt, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 21, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 137-142.

Oblicza małej architektury sakralnej Kaszub i Pomorza Zachodniego, s. 85-96= The faces of small sacred architecture in Kashubia and West Pomerania, s. 99-109, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna=The Small Sacred Architecture of Kashubia. An Anthropological Perspective, red. K. Marciniak, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2016.

Sacrum czy profanum? Analiza ruchu pątniczego na podstawie pielgrzymek do wielkopolskich sanktuariów maryjnych, w: Kultura i turystyka – Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2016, s. 39-54.

Czas pielgrzymowania, w: Dom cudów Maryi 1512-2012. Pamiątka jubileuszu 500-lecia uznania cudów na Świętej Górze w Gostyniu, red. A. Adamski, J. Przybylski, M. Kulig, Święta Góra: Kongregacja Oratorium Świętego Filipa Neri na Świętej Górze, 2015, s. 245-265.

„Kto śpiewa dwa razy się modli”. Pieśni i poezja maryjna jako wyraz społecznej potrzeby, w: Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej, cz. III [Universalism and tradition in culture. Folk culture preserved in modern times, part III], red. A. Roguska, M. Danielak-Chomać, Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015, s. 177-197.

Las w sztuce ludowej i nieprofesjonalnej, w: X ogólnopolski Przegląd Twórczości Amatorskiej Leśników OPTAL 2015, [red. R. Kostka], Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2015, s. 30-44 [informator wystawowy].

Nieformalne nauczanie dorosłych a wiejska turystyka kulturowa, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 70-81.

Pamięć w projektach kształcenia osób dorosłych, w: Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 8-25.

Smak pamięci. Tradycje kulinarne Łomnicy-Zdroju, red. K. Marciniak, Łomnica-Zdrój: Przestrzeń Wyobrażona Anna Pospieszna, 2015, s. 2.

Pamięć historyczna w nieformalnej edukacji dorosłych, red. K. Marciniak,  Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2015, s. 6-7.

[Wspólnie z Kathariin Liibert] Komunikacja międzypokoleniowa we współczesnej Europie. Analiza porównawcza wybranych przykładów, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 14-43.

Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego i jego percepcja, „Sensus Historiae”. Studia interdyscyplinarne t. 15: 2014, nr 2, s. 159-175.

Przeobrażenia we współczesnym ruchu pielgrzymkowym w Wielkopolsce, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski” t. 9, 2014, s. 289-330.

Wstęp, w: Międzypokoleniowy transfer wiedzy i doświadczeń w projektach aktywizujących, red. K. Marciniak, Poznań: Wydawnictwo Przestrzeń Wyobrażona, 2014, s. 6-13.

Odpusty wielkopolskie, w: Regiony etnografii. Szkice dedykowane Profesorowi Andrzejowi Brenczowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Schmidt, UAM. Poznańskie Studia Etnologiczne nr 15, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2013, s. 61-71.

Zum Pilgerwesen im heutingen Grosspolen, „Jahrbuch Polen“ t. 23: Regionen, 2012, s. 62-71. Wiesbaden.

Dysfunkcjonalny obraz rodziny wiejskiej w” Pamiętnikach chłopów” z 1935 roku, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń, M.Z. Stepulak, KUL. Centrum Badań nad Rodziną t. 5, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 299-306.

Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych, UAM. Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 25, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2010, ss. 320.

DISCO – Discovering Archaeologists of Europe 2014’ 528091-LLP-1-2012-1-UK-LEONARDO-LNW (2012-2014) wykonawca http://www.discovering-archaeologists.eu/2014/08/index.html

SEMBET – Sharing European Memories BETween generations – 2012-527479-LLP-1-2012-1_IT (2013-2014) Kierownik ze strony polskiej http://sembet.eu/ , http://sembet.eu/pl/

KCMEM – Acquiring key competences through local memories in non-formal adult learning 539781-LLP-1-2013-ES=GRUNDVIG-GMP (2014-2015), kierownik ze strony polskiej http://kc-mem.eu/ , http://kc-mem.eu/pl/

NEARCH umowa 3085/KULTURA/2014/2 (2014-2018) wykonawca http://www.nearch.eu/

Pełnione funkcje

Przewodnicząca Komisji Wyborczej przy IEiAK UAM w Poznaniu (od 2012)

Koordynator i opiekun klas antropologicznych (od 2016)

Członek komisji stypendialnej przy Wydziale Historycznym UAM (2016-2019)

Członek komisji grantowej przy Wydziale Historycznym (2014-2015)

Przewodnicząca Komisji rekrutacyjnej przy IEiAK UAM w Poznaniu (2016)