738512744.858239

prof. UAM dr hab. Adam Pomieciński

profesor uczelni, Zakład Antropologii Kulturowej

Pokój: 2.7
Telefon: 61 829 13 65
E-mail: adpom@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12:30-14:00


 

Antropologia ruchów społecznych: najnowsze ruchy społeczne, alterglobalizm i anarchizm, ruchy miejskie, bunt i opór społeczny, performatywność protestów, teorie nowych ruchów społecznych

Antropologia współczesności: procesy związane z globalizacją i kulturą popularną, studia nad reklamą i mediami, antropologia miasta

Teoria kultury: francuska antropologia społeczna, antropologizacja dyskursów naukowych, antropologia polityczna, historia etnologii i antropologii kulturowej

Przemiany polityczne i społeczne w Armenii: badania nad diasporą i narodem, współczesne przeobrażenia kulturowe w Armenii, zmiana kulturowa, problematyka migracyjna, uchodźcy i repatrianci w Armenii i na Kaukazie

[Wspólnie z Maciejem J. Dudziakiem], Szkice z antropologii (nie)oczywistości, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020, ss. 116.

Afryka i świat w teorii społecznej Georges’a Balandiera, w: Antropologia polityczna w Afryce, red. M. Ząbek, Warszawa: Wydawnictwo UW, 2019, s. 113-129.

Etnologia nieoczywista. Śladami Jana Stanisława Bystronia sto lat później, „Etnografia Polska” t. 63, 2019, z. 1-2, s. 77-93; https://rcin.org.pl/dlibra/publication/142035/edition/113632/content

[Wspólnie z Grzegorzem Pełczyńskim] Nacional’nye men’szinstva v Pol’sze. Antropologiczeskij aspekt, „Czelovek.Ru”. Gumanitarnyj al’manach/”Chelovek.Ru”. Almanac of the Humanities, 2019, nr 14: Avtobiografia kak metod licznostnoj navigacii. Gumanitarnaja ekspertiza: institucii i praktyki/Autobiography As a Method of personality Navigation. The Humanitarian Expertize: Institutions and Practices, s. 174-182; doi: 10.32691/2410-0935-2019-14-174-182.

Jezydzi – największa mniejszość Armenii, „Our Europe”. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture 2018, t. 7, s. 21-28; http://wydawnictwo.ptpn.poznan.pl/czasopisma/our/OE-2018-021-028-Pomiecinski.pdf

Romowie – wszędzie obcy. Przykład Francji i innych krajów europejskich, „Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: s. 1-15. DOI: 10.11649/sn.1279. [wspólnie z Agnieszką Chwieduk]

Obcy we własnej ojczyźnie? Syryjscy Ormianie w Armenii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne” 2017, tom 45, z. 1, s. 15-33. DOI:10.4467/22999558.PE.17.002.7897.

Radykalne miasta. Ruch anarchistyczny jako ruch miejskiego protestu, „Journal of Urban Ethnology” 2016, t. 14, s. 29-41.

Zostajemy w Miszkolcu. Polityczny radykalizm versus romski rap, „Czas Kultury” 2016, nr 4 (391), s. 28-40.

Street politics: new social movements as urban protest movements, „Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” 2015, t. 4, s. 85-94.

Art and new social movements, w: Art in contemporary cultural systems. Central and Eastern Europe, red. W. Kuligowski, A. Pomieciński, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 129-136.

Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 240.

Ruch alterglobalny: między buntem a happeningiem, w: Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. Waldemar Kuligowski, Adam Pomieciński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, s. 135-149.

E-humanitaryzm: pomaganie przez klikanie, „Kultura Popularna” 2012, nr 3(33), 86-95, http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=863206.

Borne Sulinowo – antropologie „rodίcίho se” města, „Český Lid” 2011, r. 98, s. 191-206. [wspólnie z Wojciechem Dohnalem]

Erasmus Plus – Dakar. Senegal: nr grantu K107 (współwykonawca) 2016-2018.

Erasmus Plus – Oran, Algieria: nr grantu K107 (koordynator, współwykonawca) 2016-2018.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Komitet Nauk Etnologicznych PAN

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Komisja Etnograficzna

Instytut Badań Ormiańskich

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Pełnione funkcje

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Przewodniczący Komisji Etnograficznej

Komitet Nauk Etnologicznych PAN: Komisja Antropologii Miasta – Sekretarz

„Our Europe. Ethnography-Ethnology-Anthropology of Culture” – Zastępca Redaktora Naczelnego

Instytut Badań Ormiańskich – Członek Rady Naukowej

 

Inne projekty

Uchodźcy syryjscy w Armenii, badania terenowe w Armenii, czerwiec-wrzesień 2016 rok, Stowarzyszenie Ari Ari

Prywatne Ośrodki Kultury. Badania etnograficzne, 2015 rok, (wykonawca) Stowarzyszenie Ari Ari. Strona projektu: http://www.ariari.org/pl/badania-i-diagnozy/12-prywatne-osrodki-kultury.html

Barakowozy kultury. Mobilna działalność kulturowa. Badania  etnologiczne, 2016 rok, (wykonawca) Stowarzyszenie Ari Ari. Strona projektu: http://www.ariari.org/pl/badania-i-diagnozy/6-barakowozy-kultury.html