IMG_20240531_114233

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

profesor emerytowany, Zakład Etnologii

Pokój: 2.26
Telefon: 61 829 13 78
E-mail: alpoz@amu.edu.pl

Dyżury:

 

Antropologia etniczności, stosunków etnicznych, migracji, antropologia polityki, studia etnohistoryczne (związane z epoką kolonialną), dzieje etnologii i antropologii społeczno-kulturowej (polskiej, europejskiej, anglosaskiej i latynoamerykańskiej), etnoreligioznawstwo, teoria przemian społeczno-kulturowych, studia amerykanistyczne i latynoamerykanistyczne, związki interdyscyplinarne etnologii i archeologii.

Studia nad etnicznością we współczesnym świecie, etnonacjonalizm, sytuacja ludności tubylczej i mniejszości, transnacjonalizm, polityka etniczna w perspektywie porównawczej, teorie etniczności i ich transformacje, globalizacja i jej oddziaływania na ludy tubylcze, sytuacja ludności rdzennej regionu andyjskiego, problemy Multi- i interkulturalizmu.

Obszary: Ameryka Łacińska (kraje andyjskie) i Północna (Meksyk, Jamajka, USA, Kanada), Niemcy

Tradycja a etniczność. Przemiany kultury Polonii amerykańskiej, Wrocław: Ossolineum, 1982.

W krainie Inkarri, szkice etnologiczne o Peru, Wrocław: Ossolineum, 1985.

Etniczność. Kategorie, procesy etniczne, Poznań: Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2005.

Między indygenizmem a indianizmem, Poznań: Wydawnictwo UAM, 2005.

Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004.

Etniczność a religia, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Świat grup etnicznych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2002.

Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. A. Posern-Zieliński i L. Mróz , Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.

The state and the indigenous peoples in Latin America, [w:] Sobre el estado de los estados latinoamericanos, Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009.

Los indίgenas andinos peruanos y su camino desde la marginalizacίon clasista hasta el activismo étnico, “Estudios Latinoamericanos” t. 27, 2007, s. 5-36.

Organizacje tubylcze w Ameryce Południowej jako “nowe plemiona” i ich strategie etnopolityczne, w: Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich, red. R. Vorbrich, PAN. Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN nr 14, Poznań: Biblioteka Telgte, 2007, s. 47-68.

Exploring home, neighbouring and distant cultures, red. L. Mróz, A. Posern-Zieliński, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2008.

Trudne początki ruchu indiańskiego w Peru, w: Doświadczenie demokracji w Ameryce Łacińskiej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, 19-20 października 2007, red. M. Kania, A. Kaganiec-Kamieńska, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2008, s. 123-138.

El pueblo mapuche frente al estado chileno. El nuevo activismo indίgena en la época de la globalizacίon, “Estudios Latinoamericanos” t. 29, 2009, s. 9-26.

The state and the indigenous peoples in Latin America, w: On the state of Latin American states. Approaching the bicentenary, red. R. Stemplowski, Kraków: Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, 2009, s. 301-384.

Wspólne obszary refleksji: społeczno-kulturowej antropologii, nauk o polityce i nauk prawnych, w: Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. A. Pomieciński, S. Sikora, Poznań: Biblioteka Telgte, 2009, s. 103-131.

Europeans and the indigenous peoples of Latin America, w: Europe and Latin America – Looking at each other?, red. R. Stemplowski, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, 2010, s. 79-113.

Globalizacja w „czwartym świecie” a nowe ruchy tubylcze, w: Antropologiczne spojrzenie na globalizację, red. A. Posern-Zieliński, „Lud” t. 94, 2010, s. 25-46.

Wstęp, w: Antropologia polityki i polityka w antropologii, red. M. Drozd-Piasecka,  A. Posern-Zieliński, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010, s. 5-6.

Koncepcja diaspory i problemy jej aplikacji do badań środowisk „polonijnych”, w: Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej tożsamości, red. M. Michalska, PTL. Archiwum Etnograficzne t. 52, Wrocław: PTL, Uniwersytet Wrocławski, 2011, s. 23-34.

The Mapuche from Araucania:  Their identity, ethnic activism and attitudes toward the state, “Ethnologia Polona” 2010-2011 [druk] 2012, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 191-205.

Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011 [druk] 2012.

Antropologia polityczna a studia nad wczesnym państwem, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 39-52.

Introduction, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 7-9.

Ziemie Zachodnie w etnologicznej interpretacji Józefa Burszty, w: Od etnografii wsi do antropologii współczesności. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Burszty w setną rocznicę urodzin, red. W. Dohnal, Prace KNE PAN nr 19, Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 171-202.

Między Teksasem a Greenpointem. Różne oblicza polskiej imigracji w Stanach Zjednoczonych, w: Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej [Wystawa: Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (24.09.-27.11.2016/Centrum Kultury Zamek, kuratorka: Natalia Bloch); Badania terenowe: (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (maj/czerwiec 2016), koncepcja i opieka merytoryczna: Natalia Bloch, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM w Poznaniu], red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury Zamek, 2016, s. 98-111.

Introduction, w: The world of encounters. The role of migration and ethnicity in the contemporary world, red. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, s. 7-10.

Polish Successful Migrants and Their Experience in the Western Europe Metropolitan Areas, „Ethnologia Polona”, t. 38, 2017 (2018), s. 153-169.

Sukces migracyjny i jego wymiary wśród polskich migrantów w Zachodniej Europie. Spojrzenie antropologiczne, „Polityka Społeczna” R. 45: 2018, nr 11-12 (536-537), s. 23-28.

Tożsamość zagrożona i odbudowana. Specyfika małych grup etnokulturowych, w: 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski, red. A.W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2019, s. 15-41.

Tytuł: Polityka, strategia i retoryka etniczności w dobie globalizacji. Studium transformacji społeczeństw i kultur andyjskich
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2004-2007
Funkcja: kierownik

Tytuł: Araukania i jej mieszkańcy w półtora wieku po Domeyce.Mapucze z Chile: dzieje etniczne, aktualna sytuacja społeczno-kulturowa i ich walka o przetrwanie
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: własny
Okres realizacji: 2008-2011
Funkcja: kierownik

Tytuł: Jamajka w 60 lat po badaniach J. Obrębskiego. Studium społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: badawczy
Okres realizacji: 2009-2012
Funkcja: wykonawca

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń

Polskie:

Polska Akademia Nauk – członek korespondent
Komitet Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk – przewodniczący
Centralna Komisja ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych
Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta

Zagraniczne:

Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre America Latina

Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

Nagrody prezesa Polskiej Akademii Nauk: 1973,1984
Nagrody Rektora: 2001, 2006
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk
Członek honorowy Polish-American Ethnological Society