_134141_prof._b._linette

prof. Bogusław Linette

profesor emerytowany, Zakład Etnologii

Pokój: 2.26
Telefon:
E-mail: 

Dyżury:

 

Folklor muzyczny, muzykologiczne badania terenowe, folkloryzm, folklor sceniczny. Muzyczne dziedzictwo Wielkopolski, Kujaw, Pomorza, Ziemi Lubuskiej, Rzeszowszczyzny, Podhala, Podkarpacia, Suwalszczyźny, Podlasia Lubelszczyzny, Litwy, Białorusi, Ukrainy Zachodniej i Bukowiny Rumuńskiej.

Wybór:

Pieśni ludowe z Babimojszczyzny, „Literatura Ludowa” R. 4: 1960, nr 6, s. 24-30.

Kultura muzyczna w nowym środowisku, w: Stare i nowe w kulturze wsi koszalińskiej, red. J. Burszta, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1964, s. 234-266.

„Śląsk” Oskara Kolberga, w: O. Kolberg, Dzieła Wszystkie, t. 43: Śląsk, Wrocław-Poznan: PTL, 1965, s. XXIX-XXXIV.

Badania nad współczesnym folklorem wsi Ziemi Lubuskiej, „Łodzkie Studia Etnograficzne” t. 10, 1968, s. 87-93.

Folklor muzyczny w Ośrodku Mokrzyszowsko-Grębowskim, w: Prace i materiały z badań etnograficznych – Tarnobrzeskie, Rzeszów 1968, s. 201-230.

Folklor muzyczny a folkloryzm, w: Folklor w życiu współczesnym. Materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej w Poznaniu 1969, red. B. Linette, Poznań 1970, s. 30-46.

Problematyka folkloru współczesnego na tle rzeczywistości kulturowej Ziemi Lubuskiej, w: Między dawnymi a nowymi laty… Studia folklorystyczne, Wrocław: Ossolineum, 1970, s. 151-202.

O folklorze Ziem Zachodnich na przykładzie Ziemi Lubuskiej i Koszalińskiej, w: Z zagadnień twórczości ludowej, Studia Folklorystyczne, Wrocław: Ossolineum, 1972, s. 171-182.

Poznańskie środowisko muzykologiczne – tradycje i działalność, w: Zeszyt naukowy Poznańskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego (materiały z sesji naukowej Sekcji Muzykologów PTM im. H. Wieniawskiego), Poznań 1974, s. 81-89.

Rola społeczno-wychowawcza pieśni rewolucyjnych w polskim życiu współczesnym. Materiały z I Ogólnopolskiego Sympozjum o Pieśni Rewolucyjnej, „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach” 1974, nr 9, s. 52-64.

Polski folklor muzyczny i jego miejsce w kulturze współczesnej, „Informacja Kulturalna”. Biuletyn Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury 1975, nr 8/9, s. 1-8.

Folklor muzyczny stosowany, w: Pierwsze Forum Folklorystyczne Płock 1976, Warszawa: Wyd. COMUK, 1977, s. 37-53.

Folklor muzyczny w tradycjach Grodziska Dolnego w Rzeszowskiem, w: Tradycja i przemiana, Poznań 1978, s. 175-186.

Obrzędowe pieśni weselne w Rzeszowskiem. Typologia wątków muzycznych jako kryterium wyznaczania regionu etnograficznego, Rzeszów 1981, ss. 160.

Specyfika kulturowa rodzi n w małych miastach w Wielkopolsce, w: Rodzina a struktura społeczna, red. Z. Tyszka, Bydgoszcz 1984, s. 227-232.

20 lat muzyki ludowej w Kazimierzu, w: XX Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, Kazimierz n. Wisłą, 1986, s. 3-6.

Specyfika aktywności kulturalnej rodzin chłopskich w Wielkopolsce, w: Kultura tradycyjna w życiu współczesnej rodziny chłopskiej. Z polskich i serbskich badań etnologicznych, red. Z. Jasiewicz, P. Vlahović, UAM Seria: Etnografia nr 12, Poznań 1986, s. 55-64.

Folklor muzyczny w procesie integracji społeczno-kulturowej na ziemiach zachodnich i północnych, w: Etnologia i folklorystyka wobec problemu tworzenia się nowego społeczeństwa na ziemiach zachodnich i północnych (Materiały z sesji 10-11.10.1986 r.), red. D. Simonides, Opole 1987, s. 165-170.

Les cornemuses, „Objets et Mondes” t. 24, 1987, z. 3-4, s. 121-126.

Etnologiczne aspekty badań nad stereotypem Niemca, w: Wokół stereotypów Polaków i Niemców, red. W. Wrzesiński, Acta Universitatis Wratislaviensis nr 1136. Seria: Historia nr 79, Wrocław 1991, s. 175-180.

Sztuka ludowa i folklor w regionie średzkim, w: Dzieje Środy Wielkopolskiej i jej regionu, t. 3, red. S. Nawrocki, Kościan [1992], s. 172-187.

Ethnisch-Kulturelle Bedingtheiten in Neugestaltung des Gegenwärtigen Kulturbildes im Pommerschen Raum Polens, w: Wege und Teilnehmer ethnisch kultureller Kontakte in der Ostseeregion, red. S. Cimmermanis, Colloquium Balticum Ethnographicum Lettische Akademie der Wissenschaften Institut für Geschichte Lettlands, Ryga: Zinā-tne, 1993, s. 18-23.

Województwo konińskie jako region folklorystyczny, w: Folklor muzyczny województwa konińskiego, z. 1: Malanów, red. K. Pydyński, Konin: Wydział Spraw Społecznych UW w Koninie, 1994, s. 4-10.

Tradycje muzyki ludowej na Rzeszowszczyźnie, w: W kręgu badań nad folklorem. Materiały pokonferencyjne w dziesięciolecie śmierci Franciszka Kotuli, red. A. Kopoczek, K. Ruszel, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995, s. 11-22.

Wielkopolska jako region kulturowy, w: Mirosława Bobrowska, Kazimierz Budzik, Bogusław Linette, Wielkopolski folklor taneczny, Wielkopolskie Zeszyty Folkloru nr 1, Poznań: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Centrum Animacji Kultury, 2005, s. 7-21.

Współczesne tendencje w folklorze muzycznym na Pomorzu Zachodnim, w: Przemiany w kulturze ludowej na Pomorzu Zachodnim  po 1989 roku. Materiały z sesji naukowej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29.07.2006, red. B. Matławski, Kamień Pomorski: Drukarnia ”Media Druk” – Gryfino, 2006, s. 87-92.

Muzykologiczne badania terenowe w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, na Rzeszowszczyźnie, Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i w Lubelskiem, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie Zachodniej i Bukowinie Rumuńskiej. W latach 1987-1997 był redaktorem naczelnym w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga. Jest zwolennikiem zachowania autentycznych wartości folkloru muzycznego i ciągłości przekazu tradycji muzycznych młodszym pokoleniom.

Uhonorowany wieloma nagrodami i medalami: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014), Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką za zasługi dla m. Poznania i województwa poznańskiego, nagrodą im. O. Kolberga (1997), odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Wypromował 47 magistrów i 3 doktorantów zakresie etnologii i muzykologii, był recenzentem szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych w tych dwu dziedzinach nauki. Na szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie edycyjne jego autorstwa z rękopisów muzyki oraz wstępy muzykologiczne do następujących tomów Dzieł O. Kolberga: Śląsk (t.42), Tarnowskie-Rzeszowskie (t. 48), Sanockie-Krośnieńskie (t. 49-51), Ruś Karpacka (t. 54-55), Ruś Czerwona (t. 56-57), Łużyce (t. 59/I), Lubelskie (t. 75) i Chełmskie (t. 82).

Był długoletnim członkiem kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga, członkiem rad artystycznych festiwali międzynarodowych w Zielonej Górze, Sosnowcu, Kołobrzegu i Nowej Rudzie. Jest członkiem Rady ekspertów ds. folkloru Polskiej sekcji CIOFF, Członkiem Rady Naukowej i Artystycznej STL, członkiem Rady Wojewódzkiej ds. Folkloru w Poznaniu. Był członkiem Komisji ds. Folkloru MKiS oraz Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca. Jest wieloletnim członkiem jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Był członkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie. Jest stałym konsultantem i jurorem wojewódzkiego przeglądu folkloru w Wielkopolsce, a dawnie także w Sieradzu i Jeleniej Górze. Posiada duży dorobek w postaci publikacji naukowo-badawczych poświęconych problematyce etnograficznej i etnomuzykologicznej.

Autor wielu zdjęć w zbiorach Cyfrowego Archiwum (link).