ADzik zdjęcie

mgr Aleksandra Dzik

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: aleksandra.dzik@amu.edu.pl

Dyżury:

Środa 12:00-13:00
Czwartek 13:00-14:00


 

 • Polityka i Antropologia – wykorzystanie dorobku naukowego dyscypliny w polityce, ruchy społeczne, pojęcie władzy i oporu.
 • Antropologia wizualna – fotografia i film jako formy pracy w terenie, ich zastosowanie podczas badań.
 • Edukacja regionalna, edukacja globalna oraz międzykulturowa.
 • Antropologia środowiska – wpływ zmian klimatu na zjawisko migracji, młodzieżowe ruchy klimatyczne w Polsce i na świecie, sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
 • Antropologia jedzenia – wpływ diety oraz produkcji pożywienia mieszkańców krajów zachodnich na życie i kulturę ludności tubylczych i środowisko; zmiany nawyków żywnościowych a kryzys klimatyczny.
 • Antropologia rzeczy – konkretnie ubioru – wpływ globalnego przemysłu fast fashion na społeczności lokalne, środowisko oraz wytwarzanie wartości w społeczeństwach globalnej północy.
 • Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – etnodizajn, znaczenie tradycyjnej sztuki ludowej
 • Dzik, A. (2018). Wzory z recyklingu. Wykorzystanie wzornictwa ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego. W: A. W. Brzezińska, S. Kucharska (red.), Twórcy/ Wytwórcy/ Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego (s. 145-155). Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. https://issuu.com/mozkk/docs/monografia_www
 • Dzik, A., Kotlarska, I., Lichota, J., Machowska M., Rudnicka, M., Zalewski, P. (2014). Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie. W: Twórczość ludowa, nr R. XXIX (77)2014, Nr 3-4, s. 16-18. Lublin: Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
 • Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2021).
 • Muradyny, Siwki, Żandary – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018).
 • Edukacja muzealna. Analiza zjawiska na podstawie działań Muzeum w Bielsku Podlaskim, badania wśród mieszkańców Podlasia na potrzeby pracy magisterskiej (2018).
 • Spotkajmy się na ławeczce, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).
 • Cyfrowe Archiwum Józefa Burszty – digitalizacja archiwów oraz ich publikacja w Internecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).
 • Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie mieszkańców Przysuchy i Szydłowca, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2014)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Komisja Badań Azjatyckich Polskiej Akademii Nauk (od 2022)
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2021)
 • Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy Instytucie Antropologii i Etnologii UAM (od 2021)

Pełnione funkcje:

 • Przedstawicielka Doktorantów SDNH w Radzie Szkoły Nauk Humanistycznych (od 2022)
 • Członkini Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych (od 2022)
 • Przedstawicielka Doktorantów w Radzie Rekrutacyjnej WAiK do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM (2022-2023)
 • Członkini komisji rewizyjnej SKNE (2017 – 2019)

Udział w konferencjach

 • Ethnology Without Borders – międzynarodowa konferencja studentów Etnologii i Antropologii. Uniwersytet Śląski, Cieszyn (2022). Wystąpienie z referatem pt. „Anthropological analysis of fashion industry and Fashion Studies as an examples of contemporary colonization”.
 • Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu. Międzynarodowa konferencja naukowa, Instytut Antropologii i Etnologii, Studenckie Koło Naukowe Etnologów, UAM w Poznaniu (2022). Wystąpienie z referatem pt. „Edukacja regionalna jako forma zaangażowania uniwersytetu w tworzenie ekologicznych postaw społecznych”
 • Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Ogólnopolska konferencja naukowa, Muzeum Okręgowe Ziemii Kaliskiej w Kaliszu (2018). Wystąpienie z referatem pt. „Wzory z recyklingu. Wykorzystanie wzornictwa ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego.
 • Juwenilia Cieszyńskie. Międzyuczelniana konferencja studencka Poznań – Cieszyn (2017). Wystąpienie z referatem pt. „Współczesne doświadczenie antysemityzmu członków poznańskiej Gminy Żydowskiej na tle wspomnień z okupowanego Poznania”.

Szkolenia i warsztaty:

 • (02. 2021) „Antropologia wszystkiego”. Antropofon. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań. Warsztaty z fieldrecordingu.
 • (02. 2021) Klimat na zmiany. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków. Wpływ Fast Fashion na zmiany klimatu i środowisko naturalne oraz zasady stosowania zrównoważonej mody.
 • (09. 2020) GoEAThical! Szkolenie dla aktywistek i aktywistów, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków. Wpływ diety oraz żywnościowych wyborów konsumenckich na środowisko oraz zmiany klimatyczne.
 • (03. 2018) Etnografowie w Wikipedii, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Aktywność dodatkowa:

 • (11. 2021 – 05.2022) „Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu”. Współorganizacja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.
 • (09. 2020 – 05. 2021) GoEAThical! Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Projekt dotyczący odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji żywności. Udział w międzynarodowych spotkaniach oraz opracowanie wraz z ekspertami (projekt interdyscyplinarny) kampanii społecznej realizowanej w Internecie i na terenie UE.
 • (05. 2020 – 05. 2021) Zero Waste Europe, Tłumaczka, Wolontariuszka.
 • (04. 2018) „GARBAGE STUDIES – kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci”, SK Etnologów, KNS Archeologii, SKN Wschodoznawców. Współorganizacja ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej.
 • (05. 2014) „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Instytut im. Oskara Kolberga, PTL, Komitet Nauk Etnologicznych PAN oraz Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Wolontariuszka podczas międzynarodowej konferencji naukowej.
 • (05. 2014 – 11. 2014) Wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie”, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Podwykonawczyni w projekcie, współorganizatorka. Organizacja wystawy fotograficznej.