mgr Aleksandra Dzik

doktorantka, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.14
Telefon:
E-mail: aleksandra.dzik@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 11:00-12:30


 

 • Polityka i Antropologia – wykorzystanie dorobku naukowego dyscypliny w polityce, ruchy społeczne, pojęcie władzy i oporu.
 • Antropologia wizualna – fotografia i film jako formy pracy w terenie, ich zastosowanie podczas badań.
 • Edukacja regionalna, edukacja globalna oraz międzykulturowa.
 • Antropologia środowiska – wpływ zmian klimatu na zjawisko migracji, młodzieżowe ruchy klimatyczne w Polsce i na świecie, sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego.
 • Antropologia jedzenia – wpływ diety oraz produkcji pożywienia mieszkańców krajów zachodnich na życie i kulturę ludności tubylczych i środowisko; zmiany nawyków żywnościowych a kryzys klimatyczny.
 • Antropologia rzeczy – konkretnie ubioru – wpływ globalnego przemysłu fast fashion na społeczności lokalne, środowisko oraz wytwarzanie wartości w społeczeństwach globalnej północy.
 • Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – etnodizajn, znaczenie tradycyjnej sztuki ludowej
 • Dzik, A. (2018). Wzory z recyklingu. Wykorzystanie wzornictwa ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego. W: A. W. Brzezińska, S. Kucharska (red.), Twórcy/ Wytwórcy/ Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego (s. 145-155). Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu. https://issuu.com/mozkk/docs/monografia_www
 • Dzik, A., Kotlarska, I., Lichota, J., Machowska M., Rudnicka, M., Zalewski, P. (2014). Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie. W: Twórczość ludowa, nr R. XXIX (77)2014, Nr 3-4, s. 16-18. Lublin: Stowarzyszenie Twórców Ludowych.
 • Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (2021) – podwykonawczyni. Korekta oraz redakcja transkrypcji wywiadów w celu udostępnienia zebranej wiedzy na wolnych licencjach.
 • Muradyny, Siwki, Żandary – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Wywiady ze starszymi mieszkańcami poznańskiego osiedla Ławica, tworzenie dokumentacji fotograficznej.
 • Edukacja muzealna. Analiza zjawiska na podstawie działań Muzeum w Bielsku Podlaskim, badania wśród mieszkańców Podlasia na potrzeby pracy magisterskiej (2018). Wywiady z informatorami oraz dokumentacja fotograficzna.
 • Spotkajmy się na ławeczce, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).
 • Współpraca z Muzeum w Bielsku Podlaskim podczas międzynarodowego projektu dotyczącego ręcznika obrzędowego.
  Czynności inwentaryzacyjne (mierzenie ręczników, opisywanie), wywiady z mieszkańcami (przede wszystkim osoby starsze), dokumentacja fotograficzna badań.
 • Współczesne doświadczenie antysemityzmu członków Gminy Żydowskiej w Poznaniu na tle wspomnień z okupowanego miasta, badania wśród członków poznańskiej Gminy Żydowskiej na potrzeby pracy licencjackiej (2017). Wywiady, uczestnictwo w spotkaniach grupy wyznaniowej.
 • Cyfrowe Archiwum Józefa Burszty – digitalizacja archiwów oraz ich publikacja w Internecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Digitalizacja zbiorów archiwalnych (fotografie, materiały audio i audiowizualne), cyfrowa obróbka zdjęć.
 • Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie mieszkańców Przysuchy i Szydłowca, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2014)

Udział w konferencjach:

 • Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy, ogólnopolska konferencja naukowa, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (2018). Wystąpienie z referatem pt. „Wzory z recyklingu. Wykorzystanie wzornictwa ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego”.
 • Juwenilia cieszyńskie, międzyuczelniana konferencja studencka Poznań – Cieszyn (2017). Prelegentka. Temat prezentacji: „Współczesne doświadczenie antysemityzmu członków poznańskiej Gminy Żydowskiej na tle wspomnień z okupowanego Poznania”.

Staże i praktyki zawodowe:

 • (04. 2021 – 07. 2021) Junior Product Manager – Staż, Forum Media Polska Sp. z o.o., Poznań
 • (06. 2018) Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
 • (03. 2017 – 08. 2017) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Szkolenia i warsztaty:

 • (02. 2021) „Antropologia wszystkiego”. Antropofon. Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań. Warsztaty z fieldrecordingu. Prowadzenie wywiadów, obróbka i publikacja materiałów audio. Współtworzenie audycji, dotyczącej subdyscyplin występujących w ramach antropologii kulturowej.
 • (02. 2021) Klimat na zmiany. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków. Warsztaty dotyczące wpływu Fast Fashion na zmiany klimatu i środowisko naturalne oraz zrównoważonej mody. W ramach warsztatów odbywały się spotkania, dyskusje, ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy mogli zaczerpnąć wiedzy odnośnie poruszanych tematów, podzielić się opiniami. Podczas spotkań opracowana została również kampania dotycząca zrównoważonej mody.
 • (09. 2020) GoEAThical! Szkolenie dla aktywistek i aktywistów, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Kraków. Szkolenie rozpoczynające projekt fundacji, który dotyczy wpływu diety oraz żywnościowych wyborów konsumenckich na środowisko oraz zmiany klimatyczne. Projekt trwać będzie do końca 2021 roku i obejmuje międzynarodowe działania edukacyjne, konferencje, spotkania. Opracowywanie kampanii, która uświadamiać będzie na temat zmian klimatycznych oraz ich przeciwdziałaniu przez zmianę nawyków żywnościowych.
 • (03. 2018) Etnografowie w Wikipedii, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Zapoznanie się z zasadami działania Wikipedii, danych zamieszczanych na wolnych licencjach, praw autorskich. Samodzielna publikacja artykułów w ramach warsztatów.

Aktywność dodatkowa:

 • (09. 2020 – 05. 2021) GoEAThical! Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie. Podwykonawca w projekcie. Rozpoczęcie współpracy nad projektem dotyczącym odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (wpływ produkcji żywności na zmiany klimatu i bioróżnorodność; zrównoważona produkcja żywności; wpływ konwencjonalnego rolnictwa na bioróżnorodność (pestycydy nawozy sztuczne, intensywne rolnictwo); przemysłowa hodowla zwierząt; ślad węglowy i ślad wodny; wpływ diety na klimat – konwencjonalna, wegetariańska, wegańska; etyczna produkcja żywności z Globalnego Południa; łańcuchy dostaw produktów spożywczych; lokalna i sezonowa żywność). Udział w międzynarodowych spotkaniach w Belgii, Niemczech, Francji, Hiszpanii lub Rumunii oraz opracowanie wraz z ekspertami (projekt interdyscyplinarny) kampanii społecznej, która będzie realizowana w Internecie i na terenie całej Unii Europejskiej.
 • (05. 2020 – 05. 2021) Zero Waste Europe, Tłumaczka, Wolontariuszka. Tłumaczenie tekstów naukowych i popularnonaukowych z języka angielskiego na polski (tłumaczenia broszur, artykułów poświęconym zmianom klimatu, stylu życia zero-waste, ochronie środowiska).
 • (10. 2017 – 06. 2019) Studenckie Koło Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Aktywna działalność w studenckim kole naukowym – organizowanie konferencji, aktywności studenckie (tworzenie ogródka, wystaw, reprezentacja koła na konferencji o Jakości Kształcenia Wydziału Historycznego UAM). Członkini komisji rewizyjnej.
 • (04. 2018) „GARBAGE STUDIES – kulturowe i ekologiczne aspekty śmieci”, SK Etnologów, KNS Archeologii, SKN Wschodoznawców. Współorganizatorka ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej. Koordynacja organizacji wydarzenia, tworzenie pakietów powitalnych dla prelegentów, logistyka
  wydarzenia, sporządzanie dokumentacji fotograficznej.
 • (05. 2014) „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, Instytut im. Oskara Kolberga, PTL, Komitet Nauk Etnologicznych PAN oraz Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Wolontariuszka podczas międzynarodowej konferencji naukowej. Rejestracja prelegentów, udzielanie informacji, rejestrowanie materiałów audio podczas trwających paneli, dokumentacja fotograficzna wydarzenia, zadania logistyczne.
 • (05. 2014 – 11. 2014) Wystawa fotograficzna „Etnografowie w terenie”, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Podwykonawczyni w projekcie, współorganizatorka. Organizacja wystawy fotograficznej – zadania fundraisingowe, aktywne uczestnictwo w wydarzeniu – pomoc w wyborze fotografii, logo, gadżetów wystawowych, poszukiwanie sponsorów, oprowadzanie gości galerii po wystawie.
 • (03. 2014) „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: LOKALNOŚĆ – TEORIA I PRAKTYKA”, Instytut Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu oraz Studenckie Koło Etnologów. Wolontariuszka podczas międzyuczelnianej konferencji antropologicznej. Rejestracja uczestników, udzielanie informacji, zadania logistyczne.