dr Mariusz Filip

adiunkt, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.35
Telefon: 61 829 13 87
E-mail: mfilip@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 14:00-15:00


 

Teoria, metodologia i historia antropologii Antropologia religii: współczesne pogaństwo słowiańskie (rodzimowierstwo), kosmologia społeczeństw pierwotnych Antropologia tożsamości: procesy grupotwórcze, etniczność, nacjonalizm, rasizm, lokalność Antropologia historii: trybalizacja, zmiana i trwanie, historia Pomorza, wczesne średniowiecze Antropologia Europy: etnografia wspólnot lokalnych i ruchów społecznych, antropologia u siebie, Polska

Książki:

Od Kaszubów do Niemców. Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 13, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2012

Rozdziały:

Selected Words for Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, red. K. Aitamurto, S. Simpson, Studies in Contemporary and Historical Paganism, Durham, Bristol: Acumen Publishing 2013, ss. 27–43 [współautor: Scott Simpson]

Polityka tożsamości we wspólnotach neopogańskich. Przykład Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, [w:] Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, red. W. Dohnal, A. Posern-Zieliński, Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2011, ss. 175–188

Artykuły:

O kulturalizm heterogeniczności kulturowej. Ku antropologicznej klasyfikacji cudzoziemców w Poznaniu, Prace Etnograficzne, First View, 48(4)

Wolves Amongst the Sheep: Looking Beyond the Aesthetics of Polish National Socialism, Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies 21(2): 210–236

Sami swoi? Refleksje metodologiczne o antropologii u siebie, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia nr 5, 2019, ss. 173–193

A tribe after all? The problem of Slovincians’ identity in an anthropological approach, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana nr 2 (24), 2018, ss. 145–168

Rodzimowierstwo a straight edge. Budowanie aryjskiego ducha w skrajnie prawicowym neopogaństwie słowiańskim, Lud r. 102, 2018, ss. 471–491

Dlaczego Słowińcy nie chcą rozmawiać? O antropologicznym czytaniu historii, Rocznik Antropologii Historii r. 5: Antropologia i historia, 2015, s. 167–188

Native Faith (not) only for Men: Gendering Extreme Right-wing Slavic Neopaganism in Poland, Pantheon. Religionistický Časopis / Journal for the Study of Religions t. 10, nr 1, 2015, ss. 56–78

„Wędrujące” Kaszuby. Ujęcie antropologiczne, Rocznik Antropologii Historii r. 4, nr 2(7): Historia i płeć, 2014, ss. 199–221

Rodzima wiara (nie) tylko dla mężczyzn. O upłciowieniu prawicowego neopogaństwa słowiańskiego w Polsce, Zeszyty Etnologii Wrocławskiej nr 1(20): Antropologia płci i seksualności. Perspektywy marginalne, 2014, ss. 113–132

Neopogański nacjonalizm jako praktyka. Tożsamość Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, Państwo i Społeczeństwo r. IX, nr 4: Neopogaństwo w Polsce t. II, 2009, ss. 45–57

O etnografię rodzimowierstwa. Wprowadzenie do etnografii Zakonu Zadrugi „Północny Wilk”, Państwo i Społeczeństwo r. VIII, nr 4: Neopogaństwo w Polsce, 2008, ss. 107–121

Antropologia kulturowa wobec rekonstrukcji przeszłości, Iuvenilia nr 1, 2006, ss. 31–40

Geneza popularności Wiedźmina – interpretacje, Kultura Popularna nr 2(8), 2004, ss. 95–103

Varia:

[Odpowiedź na ankietę], w: Badania nad wierzeniami Słowian. Wczoraj, dziś, jutro, red. G. Antosik, M. Łuczyński, Owidz: Muzeum Mitologii Słowiańskiej 2020, s. 55–63

[Odpowiedzi na ankietę antropologiczną „Etnografia – etnologia – antropologia kulturowa dzisiaj”. Cele, zakresy i praktyki badawcze oraz wyzwania na przyszłość], Lud r. 101, 2017, ss. 524–530

Neil Lancelot Whitehead (1956-2012) – między antropologią historyczną a antropologią polityczną, Rocznik Antropologii Historii r. 2, nr 1(2): Antropologia współczesności – historia współczesności, 2012, ss. 395–400 [współautor: Paweł Chyc]

Przekłady:

Eduardo Viveiros de Castro, Kosmologiczna deixis oraz perspektywizm indiański, tłum. M. Filip, K. Chlewińska, Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia nr 3, 2017, ss. 235–258

Granty badawcze:

Lokalność wobec emigracji. Tożsamość religijna rodzimowierców z Polski w Wielkiej Brytanii (2020-2021), NCN (kierownik)

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), NCBiR (wykonawca)

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), MNiSW (podwykonawca)

Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), International Visegrad Fund (główny wykonawca)

Badania terenowe:

Granice symboliczne współczesnego pogaństwa słowiańskiego. Przykład Polski (od 2015, okresowo): Polska, Wielka Brytania, Niemcy oraz Internet

Zmiana i trwanie tożsamości Słowińców w świetle antropologii (2007-2011, okresowo): landy Hamburg i Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Kluki (Polska) oraz Internet [praca doktorska]

Heterogeniczność neopogaństwa słowiańskiego w Polsce (2005-2014, okresowo): Polska oraz Internet

Nacjonalizm jako wyraz neopogańskiej tożsamości. Przypadek Zakonu Zadrugi „Północny Wilk” (2004-2008, okresowo): Pomorze Zachodnie [praca magisterska]

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

European Association of Social Anthropologists (EASA)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (PTL)

Pełnione funkcje

Innowacje w zakresie organizacji dydaktyki:

Laur dla kierunku etnologia w ogólnouczelnianym konkursie na najlepszy program wśród modyfikowanych kierunków studiów: wnioskodawca (2020) i koordynator (od 2020)

Reforma studiów II stopnia na kierunku etnologia: inicjator (2019)

Warsztaty Trening interpersonalny: koordynator (2018); realizacja: mgr Katarzyna Grabiec, Pracownia Psychologiczna Bliżej http://www.blizej.com.pl/katarzyna-grabiec.html

Reforma studiów I stopnia na kierunku etnologia: inicjator (2016) i koordynator (2017-2019)

Pełnione funkcje na UAM:

Przedstawiciel adiunktów w Radzie Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii (od 2019)

Członek Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Humanistycznych UAM (2019–2020)

Przewodniczący Rady Programowej Kierunku Etnologia UAM (2019), następnie członek (2020)

Koordynator systemu USOS w IEiAK UAM (2017–2020)

Członek Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Historycznego UAM (2016–2019)

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych IEiAK UAM (2016–2019)

Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM (2014–2016)

Członek Rady Programowej IEiAK UAM (2013-2018)

Pełnione funkcje poza UAM:

Członek Zarządu Polskiego Instytutu Antropologii (2017–2020)

Członek komitetu organizacyjnego projektu Kolokwia Antropologiczne – Polski Instytut Antropologii (2016–2017)

Nagrody

Nagroda JM Rektora UAM za osiągnięcia w pracy naukowej, indywidualna III stopnia (2013)

Media

My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości, Antropologia dziś – otwarte seminaria naukowe (Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, IEiAK UW), Warszawa, 9.11.2016

Tradycyjnie zaangażowani. Współpraca etnologów ze społecznością lokalną, Rozmowy w Dużym Pokoju (Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego, IEiAK UW, Stowarzyszenie Wilamowianie), Warszawa, 2.12.2015

[Grzegorz Antosik], Antropolog wyjaśnia, czy istniały słowiańskie plemiona, portal Mediewalia.pl Średniowiecze na żywo, 30.12.2014

Linki:

Academia.edu

ResearchGate

Nauka Polska