305602364_550830193508064_1213779887615678896_n

dr Karolina Dziubata-Smykowska

młodsza specjalistka, badaczka, Archiwum

Pokój: 2.39
Telefon: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Dyżury:

Poniedziałek 08:00-12:00
Wtorek 08:00-16:00
Czwartek 08:00-16:00


 

  • Etnoklimatologia – antropologia pogody, etnografia klimatu, wpływ kryzysu klimatycznego na lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego opartego na relacji człowieka ze środowiskiem, relacja między praktykami rytualnymi a okresem wegetacyjnym i zjawiskami pogodowymi
  • Niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, praktykowanie i przemiany niematerialnego dziedzictwa kulturowego, folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, polityka dziedzictwa, krytyka autentyczności, działalność UNESCO (listy dziedzictwa kulturowego), folklorystyka feministyczna
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – patrymonializacja, tradycja wynaleziona, dziedziczynienie, polityka kulturalna
  • Antropologia wizualna – fotografia i film jako przedmiot i narzędzie w badaniach terenowych, zbiory Archiwum Etnograficznego IAiE i Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty
  • Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych
  • Antropologia migracji/pamięci – wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne

Dziubata, K. (2022) To wszystko kosztuje… Praktyki wokół strojów regionalnych w działalności zespołów folklorystycznych, „Kultura wsi” ISSN 2353-5768 nr 17(2).

Dziubata, K. (2020)  Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192.

Dziubata, K (2020) Fryzura jako społeczno-kulturowy komunikat niewerbalny studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska”, vol. 64, s. 141-154. DOI:10.23858/ep64.2020.007

Dziubata, K (2020) Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną, Zeszyty Wiejskie, 2020, vol. 26, s. 243-268. DOI:10.18778/1506-6541.26.11

Dziubata, K. (2020) Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, w: Kultury i krajobrazy pamięci, red. M. Dziewierski, B. Pactwa, s. 287-304, ISBN: 978-83-226-3799-9.

Dziubata, K. (2020) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 86-89.

Dziubata, K. (2020) [Rec.] Maciej Sierpiński (red.), Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 95-97.

Dziubata, K. (2020) W trosce o dziedzictwo, „Podkoziołek” 2/2020.

Dziubata, K. (2019) Mardi Gras! Największe ostatki na świecie [w] A. Jełowicki (red.) Bery, cymper, podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-132.

Dziubata, K. (2019) Tradycje wielkanocne w światowym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Muradyny, żandary, siwki. Żywa tradycja w Wielkopolsce, Jełowcki, A. (red.), Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-130.

Dziubata, K. (2019) Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, [w] Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna smyk (red.), Festiwale, konkursy przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego / Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, seria: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona / Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection, t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 181-192.

Dziubata, K. (2019) Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa. Materiały pokonferencyjne, Kraków: Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 116-131.

Dziubata, K. (2019) Wesele Przyprostyńskie, Nieco osobista historia badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Wielkopolski, „Podkoziołek” 4/2019.

Dziubata, K. (2019) Barwy przeszłości. Recenzja wystawy „Czarno na Białym w kolorze”, 24 listopada 2018 – 30 czerwca 2019, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 3/2019, s. 231-237.

Dziubata, K. (2019) Wprowadzenie [w] M. Chrapek-Wawrzyniak, Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi radomskiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 8-9.

Dziubata, K. (2018) Recenzja: Dziadowiec, J. (2016). Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych. Seria „Kurs na Kulturę”. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 600), Festum inter-folkloricum. Wielowymiarowość festiwali folklorystycznych, „Literatura Ludowa” nr 1, s. 70-75.

Dziubata, K., Machowska, M., Zalewski, P. (2018) „Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w wielkopolsce”. Etnologiczne badania terenowe nad zwyczajami organizowania pochodów wielkanocnych, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 213-226.

Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie 7-8 grudnia 2017, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.

Dziubata, K. (2018) III Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „LUD” t. 102/2018, s. 555-562.

Dziubata, K., Janaszak, M. (2018) Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 157-164.

Dziubata, K., Szałek, M. (2018) Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Kaliszu 8-9 czerwca 2018 roku, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 233-240.

Dziubata, K. (2018) Wikipedia: Etnografowie w Wikipedii, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 1: 2018, s. 74-75.

Dziubata, K. (2018) Razem dla folkloru: Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Szreniawie, https://kulturaupodstaw.pl/razem-dla-folkloru-wojewodzki-przeglad-folklorystyczny-w-szreniawie/ [dostęp: 05.05.2019].

Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.

Dziubata, K. (2018) Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego [w] Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Brzezińska, A.W., Kucharska, S. (red.), Kalisz: Muzeum Narodowe w Kaliszu, s. 297-322.

Dziubata, K. (2017) Autentyczność kolędnicza. Kaszubskie kolędowanie w książce Iwony Świętosławskiej. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 47-48.

Dziubata, K. (2017) Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3: 2017, s. 30-40.

Dziubata, K. (2017) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 60-61.

Dziubata, K. (2017) Maciej Sierpiński (red.) Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56 [rec.], „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”.

Dziubata, K., Zalewski, P. (2016) Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 66-67.

Dziubata, K., Machowska, M. (2016) II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 63-65.

Dziubata, K. (2016) Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, s. 133-155.

Dziubata, K. (2016) Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, s. 135-146.

Dziubata, K., Lamprecht, Z., Pińczewska, Z. (2016) Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, s. 51-53.

Dziubata, K. (2016) Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, s. 14-23.

Dziubata, K. (2016) Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja Ważka 2016, s. 8-17.

Dziubata, K. (2015) Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, s. 40-43.

Dziubata, K. (2013) Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, s. 54-57.

2022-2023 Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 6, nr DEC-2022/06/X/HS2/00741 – kierowniczka

2022-2027 Leksykon folkloru polskiego, Źródło finansowania: grant NPRH nr 0396/NPRH9/H11/88/2021, Kierownik grantu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK – wykonawczyni

2020 Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2019-2020 Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu-ochrona i wzmacnianie tradycji, Biblioteka Publiczna w Uniejowie – wykonawczyni

2018 Muradyny, Siwki, Żandary, Bery, Cymper, Podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  link do strony projektu

2017 Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią, Centrum Badań Migracyjnych UAM, nr 2014/14/M/HS3/00842 – wykonawczyni

2017 Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Ziemi Nadgoplańskiej, Fundacja Modrak – wykonawczyni

2017 Obóz wolonatriacki „Dziedzictwo żywe”, Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Narodowy Instytut Dziedzictwa – wykonawczyni

2017 Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego link do strony projektu – wykonawczyni

2017 Skarby z archiwum Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2016 Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Instytut Archeologii i Etnologii w Gdańsku, Województwo Pomorskie w ramach programu „Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016” (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 Europeana 1914-1918, Fundacja Europeana, Uniwersytet oksfordzki, fundacja Facts&Files (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej w ramach projektu Wszyscy jesteśmy migrantami, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Kultury Zamek, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 Lokalność i regionalność. Praktykowanie krajobrazu kulturowego Biskupizny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Urząd Gminy Krobia link do bloga terenowego – wykonawczyni

2016 Przemoc, przyjemność, wstyd – przestrzeń publiczna Beratu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – wykonawczyni

2016 Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny, Fundacja WAŻKA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet „Obserwatorium Kultury” link do strony projektu – wykonawczyni

2015 Katalog ręcznika ludowego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2015 „Szakiety” bliżej folkloru, Zespół Szkół w Szkaradowie powiat Jutrosin, Ministerstwo Edukacji w ramach programu „Bezpieczna +”- wykonawczyni

2015 Rok obrzędowy z Wikipedią, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Edukacja medialna i informacyjna link do strony projektu– wykonawczyni

2015 Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku- wykonawczyni

2015 Badanie opinii publicznej na temat postrzegania zawodów prawniczych, Pracownia s360 w Warszawie- wykonawczyni

2014-2015 Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 11 026580 link do strony projektu – wykonawczyni

2014 Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03 – wykonawczyni

2014 Cyfrowe Archiwum Józefa Burszty – digitalizacja archiwów oraz ich publikacja w Internecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego link do strony projektu – wykonawczyni

2014 Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie mieszkańców Przysuchy i Szydłowca, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM link do bloga terenowego – wykonawczyni

2013-2015 Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych, kwerend źródłowych oraz digitalizacja materiałów i publikacja ich w Internecie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 12 0261 81 (2013-2015) link do strony projektu – wykonawczyni

Wygłoszone rerefaty:

2023, Traditional weather forecasting in the face of climate change. A case study of Polish proverbs and ritual timeline, „ASA2023: An unwell world? Anthropology in a speculative mode” w Londynie (online)

2023, No water, no heritage. Visual documentation of relation between climate change and intangible cultural heritage in Poland, RAI Film Festival Conference „Visual anthropology and speculative futures” w Bristolu (online)

2022, Wpływ kryzysu klimatycznego na lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyczynek do badań, „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” w Uniejowie

2022, Polityczny wymiar folkloryzmu na przykładzie weselnych widowisk obrzędowych, „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze” w Bytomiu

2022, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce, „Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID” w Poznaniu

2022, Co łączy folklor, niematerialne dziedzictwo kulturowe i kryzys klimatyczny?, „Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu” w Poznaniu

2020, Rural folklore and the climate crisis. Reflections on the impact of the environment on intangible cultural heritage, „EASA2020: New anthropological horizons in and beyond Europe” w Lizbonie (online)

2019, Etnowiki. Wikipedystyczna działalność Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Poznań, Konferencja „Wikimedia 2019” we Wrocławiu

2019, Many faces of folklorism, Folkloristic spectacles in the context of protection of intangible cultural heritage, „Ethnology without borders” w Nitrze

2019, Konflikt społeczny a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe” w Kielcach

2019, Etnolodzy w działaniu. Współpraca studentów i doktorantów z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, „Zaangażowanie, animacja, edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” w Poznaniu (wspólnie z M. Machowską)

2019, Folkloryzm i folkloryzacja. Analiza porównawcza zjawiska z perspektywy antropologicznej i kulturoznawczej, „Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych” w Chorzowie

2018, Wesele Szamotulskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy” w Łodzi

2018, Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego, „Twórcy / Wytwórcy / Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” w Kaliszu

2018, Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości – Granice dziedzictwa” w Krakowie

2018, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne „Rodziny muzykujące – historia, pamięć, teraźniejszość” w Warszawie (wspólnie z M. Janaszak)

2017, Wesela wielkopolskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (podsumowanie projektu)” w Cieszynie

2017, Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych” w Katowicach

2017, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, „Festiwale, konkursy i przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego” w Lublinie

2017, Stereotypizując fryzurę. Społeczno-kulturowe aspekty noszenia dredów w Polsce, „Juwenilia Etnologiczne Poznań-Cieszyn” w Cieszynie

2016, Folklor Ziemi Biskupiańskiej dawniej i dziś. Obrzędowość doroczna i strój regionalny, „Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny” w Krobi

2016, Koalicja Wschowskich Kolędników. Odtwarzanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wschowy, X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Etnograficzny konkret: materialność i doświadczenie w antropologii” w Warszawie

2015,  Laleczka i samochodzik. Płeć kulturowa w przemyśle zabawkarskim, II Minikonferencja „O płci kulturowej” w Poznaniu

2014, Berowa w żyłach płynie krew!, VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: Lokalność – teoria i praktyka” w Poznaniu

 

Wykłady gościnne:

2022, Gwiazdki, gwiżdże, gwiazdory. Rzecz o kociewskim kolędowaniu, Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu

2022, Świąteczne obyczaje i tradycje, dla pracowników Aquanet S.A.

 

Praktyki i staże:

2023, International Urban Symposium-IUS Field Training School And Research Seminar on Urban Research: Theory and Methods. Montecatini Terme, Italy, 21-27 July 2023 (przyjęta aplikacja)

2016-2017, staż w Polskim Teatrze Tańca w ramach projektu „Staże w instytucjach kultury” NCK

2015-2016, pomoc w organizacji dwóch edycji Festiwalu Ethno Port Poznań w Centrum Kultury ZAMEK

2015, praktyki w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie, Oddział Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

2014, praktyki w Muzeum Ziemi Wschowskiej

2013, praktyki w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 

Nagrody i stypendia

2018-2020, Stypendium doktoranckie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dotacji projakościowej, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych doktorantów

2017, Jednorazowe stypendium Marszałka województwa wielkopolskiego za wysokie wyniki w nauce

2017, Nagroda dla najlepszych absolwentów na kierunku etnologia za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się działalność w Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego

2015, Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2014-2015 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

2013-2017, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych studentów

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu (Sekretarzyni, Członkini redakcji „Kultury Popularne Świata”)
  • European Association of Social Anthropologists
  • International Organisation of Folk Art (Youth Comission, Członkini zarządu)