Dziubata-Smykowska

dr Karolina Dziubata-Smykowska

specjalistka, badaczka, Archiwum

Pokój: 2.39
Telefon: 61 829 13 90
E-mail: karolina.dziubata@amu.edu.pl

Dyżury:

Poniedziałek 09:00-13:00
Wtorek 09:00-15:30
Czwartek 09:00-15:30


 

  • Etnoklimatologia – antropologia pogody, etnografia klimatu, wpływ kryzysu klimatycznego na lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego opartego na relacji człowieka ze środowiskiem, relacja między praktykami rytualnymi a okresem wegetacyjnym i zjawiskami pogodowymi, monitoring środowiskowy poprzez zaangażowanie obywatelskie
  • Niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, praktykowanie i przemiany niematerialnego dziedzictwa kulturowego, folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, polityka dziedzictwa, krytyka autentyczności, działalność UNESCO (listy dziedzictwa kulturowego), folklorystyka feministyczna
  • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym – patrymonializacja, tradycja wynaleziona, dziedziczynienie, polityka kulturalna
  • Antropologia wizualna – fotografia i film jako przedmiot i narzędzie w badaniach terenowych, zbiory Archiwum Etnograficznego IAiE i Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty
  • Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych
  • Antropologia migracji/pamięci – wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne

Dziubata-Smykowska, K. (2024) When tradition depends on the weather. Polish intangible cultural heritage in the context of climate change, „Anthropological Journal of European Cultures”, no. 33, p. 11-25, DOI:10.3167/ajec.2024.330103

Dziubata-Smykowska, K. (2024) Local responses to climate crisis impact on intangible cultural heritage in Poland, „Journal of Folklore and Popular Culture” vol. 68 no. 1-2, p. 61-82, https://doi.org/10.12775/LL.1.2024.004

Dziubata-Smykowska, K. (2023) Dla nas to jest świętość. Folkloryzm jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Dziubata-Smykowska, K., Brzezińska A.W., Ceklarz, K., Smyk, K., Waszczyńska, K. (2023) Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś, t. 1-6, Warszawa: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Dziubata-Smykowska, K. (2023) Kryzys klimatyczny a lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego? Propozycja badań nad wybranymi zjawiskami Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Polsce z perspektywy etnoklimatologicznej, LUD, t. 107, s. 110-141.

Dziubata-Smykowska, K. (2022) Kultura ludowa górali nadpopradzkich (od Piwnicznej do Rytra). Recenzja, „Dziedzictwo Kulturowe Wsi” 6, s. 201-205.

Dziubata, K. (2022) To wszystko kosztuje… Praktyki wokół strojów regionalnych w działalności zespołów folklorystycznych, „Kultura wsi” ISSN 2353-5768 nr 17(2).

Dziubata, K. (2020)  Patrymonializacja, „unescoizacja” i polityka. Trajektorie tańca tradycyjnego w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Kultura Współczesna” ISSN: 1230-4808, nr 4(111)/2020, s. 174-192.

Dziubata, K (2020) Fryzura jako społeczno-kulturowy komunikat niewerbalny studium przypadku dredów w Polsce, „Etnografia Polska”, vol. 64, s. 141-154. DOI:10.23858/ep64.2020.007

Dziubata, K (2020) Koalicja Wschowskich Kolędników. Między dziedzictwem kulturowym a tradycją wynalezioną, Zeszyty Wiejskie, 2020, vol. 26, s. 243-268. DOI:10.18778/1506-6541.26.11

Dziubata, K. (2020) Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, w: Kultury i krajobrazy pamięci, red. M. Dziewierski, B. Pactwa, s. 287-304, ISBN: 978-83-226-3799-9.

Dziubata, K. (2020) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 86-89.

Dziubata, K. (2020) [Rec.] Maciej Sierpiński (red.), Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56, „Przegląd Wielkopolski. Kultura, Historia, Ekorozwój, Turystyka” R. 34: 2020, ISSN: 0860-7540, nr 1(127), s. 95-97.

Dziubata, K. (2020) W trosce o dziedzictwo, „Podkoziołek” 2/2020.

Dziubata, K. (2019) Mardi Gras! Największe ostatki na świecie [w] A. Jełowicki (red.) Bery, cymper, podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-132.

Dziubata, K. (2019) Tradycje wielkanocne w światowym systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Muradyny, żandary, siwki. Żywa tradycja w Wielkopolsce, Jełowcki, A. (red.), Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, s. 121-130.

Dziubata, K. (2019) Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, [w] Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna smyk (red.), Festiwale, konkursy przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego / Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, seria: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona / Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection, t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Instytut Dziedzictwa, s. 181-192.

Dziubata, K. (2019) Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego [w] Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Granice dziedzictwa. Materiały pokonferencyjne, Kraków: Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 116-131.

Dziubata, K. (2019) Wesele Przyprostyńskie, Nieco osobista historia badań nad niematerialnym dziedzictwem kulturowym Wielkopolski, „Podkoziołek” 4/2019.

Dziubata, K. (2019) Barwy przeszłości. Recenzja wystawy „Czarno na Białym w kolorze”, 24 listopada 2018 – 30 czerwca 2019, Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 3/2019, s. 231-237.

Dziubata, K. (2019) Wprowadzenie [w] M. Chrapek-Wawrzyniak, Powitać, poświętować, pożegnać. Ślady dawnych obrzędów przejścia w folklorze wsi radomskiej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, s. 8-9.

Dziubata, K. (2018) Recenzja: Dziadowiec, J. (2016). Festum Folkloricum. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych. Seria „Kurs na Kulturę”. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, ss. 600), Festum inter-folkloricum. Wielowymiarowość festiwali folklorystycznych, „Literatura Ludowa” nr 1, s. 70-75.

Dziubata, K., Machowska, M., Zalewski, P. (2018) „Muradyny, żandary, siwki – żywa tradycja w wielkopolsce”. Etnologiczne badania terenowe nad zwyczajami organizowania pochodów wielkanocnych, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 213-226.

Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie 7-8 grudnia 2017, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.

Dziubata, K. (2018) III Gala niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „LUD” t. 102/2018, s. 555-562.

Dziubata, K., Janaszak, M. (2018) Społeczność lokalna w działaniu: zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Etnologiczne badania terenowe w Kaliszu, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 157-164.

Dziubata, K., Szałek, M. (2018) Twórcy/wytwórcy/przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Kaliszu 8-9 czerwca 2018 roku, „Dziedzictwo kulturowe wsi” nr 2, s. 233-240.

Dziubata, K. (2018) Wikipedia: Etnografowie w Wikipedii, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 1: 2018, s. 74-75.

Dziubata, K. (2018) Razem dla folkloru: Wojewódzki Przegląd Folklorystyczny w Szreniawie, https://kulturaupodstaw.pl/razem-dla-folkloru-wojewodzki-przeglad-folklorystyczny-w-szreniawie/ [dostęp: 05.05.2019].

Dziubata, K., Machowska, M. (2018) Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ogólnopolska konferencja naukowa w Lublinie, „Twórczość Ludowa” nr 1-2, s. 61-63.

Dziubata, K. (2018) Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego [w] Twórcy – Wytwórcy – Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Brzezińska, A.W., Kucharska, S. (red.), Kalisz: Muzeum Narodowe w Kaliszu, s. 297-322.

Dziubata, K. (2017) Autentyczność kolędnicza. Kaszubskie kolędowanie w książce Iwony Świętosławskiej. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 47-48.

Dziubata, K. (2017) Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3: 2017, s. 30-40.

Dziubata, K. (2017) Mały Kolberg. Żywa tradycja inspiracją do pracy z dziećmi. „Twórczość Ludowa” R. XXXII (83) Nr 3-4, s. 60-61.

Dziubata, K. (2017) Maciej Sierpiński (red.) Wesele Szamotulskie, Szamotulski Ośrodek Kultury, Szamotuły 2016, ss. 56 [rec.], „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”.

Dziubata, K., Zalewski, P. (2016) Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 66-67.

Dziubata, K., Machowska, M. (2016) II Seminarium na temat strojów ludowych i rękodzieła (Wrocław, 4 grudnia 2015), „Twórczość Ludowa”, 1-2: 80, s. 63-65.

Dziubata, K. (2016) Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi, s. 133-155.

Dziubata, K. (2016) Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, s. 135-146.

Dziubata, K., Lamprecht, Z., Pińczewska, Z. (2016) Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, s. 51-53.

Dziubata, K. (2016) Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, s. 14-23.

Dziubata, K. (2016) Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja Ważka 2016, s. 8-17.

Dziubata, K. (2015) Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, s. 40-43.

Dziubata, K. (2013) Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, s. 54-57.

2022-2027 Leksykon folkloru polskiego, Źródło finansowania: grant NPRH nr 0396/NPRH9/H11/88/2021, Kierownik grantu: dr hab. Piotr Grochowski, prof. UMK – wykonawczyni

2023-2026 ERICA: Environmental monitoRIng through Civic engagement (ERASMUS+) – wykonawczyni

2022-2023 Analiza zależności między antropogenicznymi zmianami klimatu a lokalnymi praktykami wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA 6, nr DEC-2022/06/X/HS2/00741 – kierowniczka

2020 Święty Marcin – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2019-2020 Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu-ochrona i wzmacnianie tradycji, Biblioteka Publiczna w Uniejowie – wykonawczyni

2018 Muradyny, Siwki, Żandary, Bery, Cymper, Podkoziołek – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  link do strony projektu

2017 Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią, Centrum Badań Migracyjnych UAM, nr 2014/14/M/HS3/00842 – wykonawczyni

2017 Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Ziemi Nadgoplańskiej, Fundacja Modrak – wykonawczyni

2017 Obóz wolonatriacki „Dziedzictwo żywe”, Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Narodowy Instytut Dziedzictwa – wykonawczyni

2017 Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego link do strony projektu – wykonawczyni

2017 Skarby z archiwum Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2016 Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Instytut Archeologii i Etnologii w Gdańsku, Województwo Pomorskie w ramach programu „Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016” (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 Europeana 1914-1918, Fundacja Europeana, Uniwersytet oksfordzki, fundacja Facts&Files (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej w ramach projektu Wszyscy jesteśmy migrantami, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Kultury Zamek, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) link do strony projektu – wykonawczyni

2016 Lokalność i regionalność. Praktykowanie krajobrazu kulturowego Biskupizny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Urząd Gminy Krobia link do bloga terenowego – wykonawczyni

2016 Przemoc, przyjemność, wstyd – przestrzeń publiczna Beratu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – wykonawczyni

2016 Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny, Fundacja WAŻKA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet „Obserwatorium Kultury” link do strony projektu – wykonawczyni

2015 Katalog ręcznika ludowego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wykonawczyni

2015 „Szakiety” bliżej folkloru, Zespół Szkół w Szkaradowie powiat Jutrosin, Ministerstwo Edukacji w ramach programu „Bezpieczna +”- wykonawczyni

2015 Rok obrzędowy z Wikipedią, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Edukacja medialna i informacyjna link do strony projektu– wykonawczyni

2015 Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku- wykonawczyni

2015 Badanie opinii publicznej na temat postrzegania zawodów prawniczych, Pracownia s360 w Warszawie- wykonawczyni

2014-2015 Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 11 026580 link do strony projektu – wykonawczyni

2014 Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03 – wykonawczyni

2014 Cyfrowe Archiwum Józefa Burszty – digitalizacja archiwów oraz ich publikacja w Internecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego link do strony projektu – wykonawczyni

2014 Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie mieszkańców Przysuchy i Szydłowca, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM link do bloga terenowego – wykonawczyni

2013-2015 Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych, kwerend źródłowych oraz digitalizacja materiałów i publikacja ich w Internecie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 12 0261 81 (2013-2015) link do strony projektu – wykonawczyni

Wygłoszone rerefaty:

2024, Environmental monitoring through civic engagement. Adult education for independent and reliable information on the Anthropocene, „RAI2024: Anthropology and Education”, Londyn

2023, Conspiracy theories, chemtrails and weather control. Causes of the climate crisis in the narratives of intangible cultural heritage practitioners in Poland, panel convenor at P88 Values, threats and promises. environmental perspective on (in)tangible cultural heritage, 19th IUAES-WAU World Anthropology Congress, (Indie, online)

2023, Denializm, sceptycyzm, żałoba, adaptacja. Emocje w kontekście kryzysu klimatycznego i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Antropologia sensoryczna. Zmysły jako przedmiot badań i narzędzie badawcze”, Nowy Sącz.

2023, Scorching summer, snowless winter. Polish plant and weather-based ritulas in the age of climate crisis, SIEF2023 16th Congress: Living Uncertainty in Brno (Czechy, online)

2023, Traditional weather forecasting in the face of climate change. A case study of Polish proverbs and ritual timeline, „ASA2023: An unwell world? Anthropology in a speculative mode” w Londynie (online)

2023, No water, no heritage. Visual documentation of relation between climate change and intangible cultural heritage in Poland, RAI Film Festival Conference „Visual anthropology and speculative futures” w Bristolu (online)

2022, Wpływ kryzysu klimatycznego na lokalne praktyki wobec niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Przyczynek do badań, „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego” w Uniejowie

2022, Polityczny wymiar folkloryzmu na przykładzie weselnych widowisk obrzędowych, „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze” w Bytomiu

2022, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Wielkopolsce, „Dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Działalność Oddziału Terenowego NID” w Poznaniu

2022, Co łączy folklor, niematerialne dziedzictwo kulturowe i kryzys klimatyczny?, „Antropocen i rola uniwersytetów w jego kształtowaniu” w Poznaniu

2020, Rural folklore and the climate crisis. Reflections on the impact of the environment on intangible cultural heritage, „EASA2020: New anthropological horizons in and beyond Europe” w Lizbonie (online)

2019, Etnowiki. Wikipedystyczna działalność Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego o/Poznań, Konferencja „Wikimedia 2019” we Wrocławiu

2019, Many faces of folklorism, Folkloristic spectacles in the context of protection of intangible cultural heritage, „Ethnology without borders” w Nitrze

2019, Konflikt społeczny a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Utracone / poszukiwane / oswojone dziedzictwo kulturowe” w Kielcach

2019, Etnolodzy w działaniu. Współpraca studentów i doktorantów z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, „Zaangażowanie, animacja, edukacja. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych” w Poznaniu (wspólnie z M. Machowską)

2019, Folkloryzm i folkloryzacja. Analiza porównawcza zjawiska z perspektywy antropologicznej i kulturoznawczej, „Folklor w społecznościach tradycyjnych i nowoczesnych” w Chorzowie

2018, Wesele Szamotulskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Etnografie współczesności. Obszary, metody, perspektywy” w Łodzi

2018, Folklor(yzm) sklepowy. Wzornictwo regionalne w produktach spożywczych i użytku codziennego, „Twórcy / Wytwórcy / Przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” w Kaliszu

2018, Od prawa międzynarodowego do lokalnej społeczności. Praktyczny wymiar ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Rozpoznać Przeszłość w Teraźniejszości – Granice dziedzictwa” w Krakowie

2018, Kapela rodziny Orlików. Przekazywanie i ochrona muzycznego dziedzictwa Ziemi Szamotulskiej, VI Krajowe Seminarium Etnomuzykologiczne „Rodziny muzykujące – historia, pamięć, teraźniejszość” w Warszawie (wspólnie z M. Janaszak)

2017, Wesela wielkopolskie. Folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „(Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. Polski Atlas Etnograficzny – opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I (podsumowanie projektu)” w Cieszynie

2017, Kto pamięta o dziedzictwie? Działania na rzecz niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Sławsku Wielkim i Przyprostyni, „Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych” w Katowicach

2017, Ethno Port Poznań. O muzyce, kulturze i edukacji, „Festiwale, konkursy i przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego” w Lublinie

2017, Stereotypizując fryzurę. Społeczno-kulturowe aspekty noszenia dredów w Polsce, „Juwenilia Etnologiczne Poznań-Cieszyn” w Cieszynie

2016, Folklor Ziemi Biskupiańskiej dawniej i dziś. Obrzędowość doroczna i strój regionalny, „Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie Biskupizny” w Krobi

2016, Koalicja Wschowskich Kolędników. Odtwarzanie i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego Wschowy, X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Etnograficzny konkret: materialność i doświadczenie w antropologii” w Warszawie

2015,  Laleczka i samochodzik. Płeć kulturowa w przemyśle zabawkarskim, II Minikonferencja „O płci kulturowej” w Poznaniu

2014, Berowa w żyłach płynie krew!, VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna „Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu: Lokalność – teoria i praktyka” w Poznaniu

 

Praktyki i staże:

2023, International Urban Symposium-IUS Field Training School And Research Seminar on Urban Research: Theory and Methods. Montecatini Terme, Italy, 21-27 July 2023.

2016-2017, staż w Polskim Teatrze Tańca w ramach projektu „Staże w instytucjach kultury” NCK

2015-2016, pomoc w organizacji dwóch edycji Festiwalu Ethno Port Poznań w Centrum Kultury ZAMEK

2015, praktyki w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie, Oddział Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

2014, praktyki w Muzeum Ziemi Wschowskiej

2013, praktyki w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 

Wykłady gościnne:

2023, Czy dziedzictwo zależy od pogody? Wpływ zmian klimatu na przykładzie zjawisk z Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa (webinar)

2022, Gwiazdki, gwiżdże, gwiazdory. Rzecz o kociewskim kolędowaniu, Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu

2022, Świąteczne obyczaje i tradycje, dla pracowników Aquanet S.A. (webinar)

 

Nagrody i stypendia

2024, Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy

2018-2020, Stypendium doktoranckie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dotacji projakościowej, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych doktorantów

2017, Jednorazowe stypendium Marszałka województwa wielkopolskiego za wysokie wyniki w nauce

2017, Nagroda dla najlepszych absolwentów na kierunku etnologia za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i wyróżniającą się działalność w Studenckim Kole Naukowym Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego

2015, Wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę licencjacką w roku akademickim 2014-2015 w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

2013-2017, Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszych studentów

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu (Sekretarzyni, Członkini redakcji „Kultury Popularne Świata”)
  • European Association of Social Anthropologists
  • International Organisation of Folk Art (Youth Comission, Członkini zarządu)