mgr Karolina Dziubata

doktorantka, Zakład Etnologii

Pokój: 2.13
Telefon: 61 829 13 71
E-mail: k.dziubata@gmail.com

Dyżury:

czwartek 10:30-12:00


 

Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – odtwarzanie, wykorzystywanie i przemiany dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, rola dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej, stan i znaczenie rękodzieła tradycyjnego, edukacja regionalna, folkloryzacja jako forma ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Antropologia turystyki – wpływ globalnego przemysłu turystycznego na społeczności lokalne, postkolonialne aspekty turystyki

Antropologia migracji – społeczne konsekwencje migracji, wpływ migracji zagranicznych na relacje rodzinne, odzyskiwanie pamięci migracyjnej, wspomnienia osób przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie i Północne

Antropologia wizualna – fotografia jako przedmiot i narzędzie w badaniach terenowych

Antropologia ciała – symbolika ludzkich włosów i rola fryzury w różnych kontekstach kulturowych

Piknik szybowcowy czy dudy wielkopolskie? (Wywiad z Michałem Umławskim), [w:] Anna Weronika Brzezińska, Marta Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Manu, manu… witamy w Bukówcu Górnym (Wywiad z Zofią Dragan), [w:] Anna Weronika Brzezińska, Marta Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Poznawać, gromadzić i chronić (Wywiad z Martą Małkus), [w:] Anna Weronika Brzezińska, Marta Machowska (red.), Rozmowy o niematerialnym, Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty (w druku).

Codzienność, wstyd, atrakcja. Dzieje stroju biskupiańskiego, w: A. W. Brzezińska, M. Machowska (red.), Biskupizna. Ziemia – tradycja – tożsamość, Krobia: Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi 2016, s. 133-155 link do publikacji

Rok Obrzędowy z Wikipedią, „Twórczość Ludowa: Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych”, 1-2: 80, 2016, s. 66-67.

Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu, w: A. Paprot, K. Linda-Grycza, T. Buliński (red.), Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Gdańsk – Nowy Dwór Gdański: Stowarzyszenie Kochamy Żuławy 2016, s. 135-146.

Wesele biskupiańskie jako widowisko obrzędowe, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3: 2017, s. 30-40.

Szkaradowski etnodizajn. Warsztaty etnograficzne w Szkaradowie, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 4: 114, 2016, s. 51-53.

Stowarzyszenia jako miejsca pamięci o Kresach Wschodnich, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 112, 2016, s. 14-23.

Działalność Narodowego Muzeum Rolnictwa I Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wobec edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 2: 100, 2013, s. 54-57.

Zaśnięcie Bogurodzicy, w: #EtnoWiki Rok Obrzędowy z Wikipedią, 2015, s. 40-43 link do publikacji

Nie tylko dekoracja. Wielowymiarowość witaczy dożynkowych, w: Dożynki 2016 – raport z badań, Fundacja Ważka 2016, s. 8-17 link do publikacji

Uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych (podwykonawca):

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje kobiet między Polską a Norwegią, Centrum Badań Migracyjnych UAM, nr 2014/14/M/HS3/00842 (2017).

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Narodowy Programu Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 11 026580 (2014-2015) link do strony projektu

Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych, kwerend źródłowych oraz digitalizacja materiałów i publikacja ich w Internecie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr 11H 12 0261 81 (2013-2015) link do strony projektu

Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr DOBR/0018/R/ID2/2013/03 (2014).

Uczestnictwo w projektach upowszechniających:

Muradyny, Siwki, Żandary – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018) link do strony projektu

Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i niematerialne dziedzictwo Ziemi Nadgoplańskiej, Fundacja Modrak (2017).

Obóz wolonatriacki „Dziedzictwo żywe”, Fundacja „Chronić Dobro” przy Opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Narodowy Instytut Dziedzictwa (2017).

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) link do strony projektu

Skarby z archiwum Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli, Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017).

Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu, Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Instytut Archeologii i Etnologii w Gdańsku, Województwo Pomorskie w ramach programu „Rozwój Kultury w Województwie Pomorskim w Roku 2016” (2016) link do strony projektu

Europeana 1914-1918, Fundacja Europeana, Uniwersytet oksfordzki, fundacja Facts&Files (2016) link do strony projektu

(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej w ramach projektu Wszyscy jesteśmy migrantami, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centrum Kultury Zamek, Centrum Badań Migracyjnych UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016) link do strony projektu

Lokalność i regionalność. Praktykowanie krajobrazu kulturowego Biskupizny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Urząd Gminy Krobia (2016) link do bloga terenowego

Przemoc, przyjemność, wstyd – przestrzeń publiczna Beratu, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (2016).

Dożynki 2016 – wymiar lokalny i ponadregionalny, Fundacja WAŻKA, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – priorytet „Obserwatorium Kultury” (2016) link do strony projektu

Katalog ręcznika ludowego, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. A Puszkina w Brześciu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015).

„Szakiety” bliżej folkloru, Zespół Szkół w Szkaradowie powiat Jutrosin, Ministerstwo Edukacji w ramach programu „Bezpieczna +” (2015).

Rok obrzędowy z Wikipedią, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – program Edukacja medialna i informacyjna (2015) link do strony projektu

Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku (2015).

Badanie opinii publicznej na temat postrzegania zawodów prawniczych, Pracownia s360 w Warszawie (2015).

Cyfrowe Archiwum Józefa Burszty – digitalizacja archiwów oraz ich publikacja w Internecie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014) link do strony projektu

Praktykowanie krajobrazu kulturowego. Lokalne i regionalne wymiary zjawiska na przykładzie mieszkańców Przysuchy i Szydłowca, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (2014) link do bloga terenowego

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Pełnione funkcje:

Reprezentantka doktorantów w Radzie Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Członkini Wydziałowej Komisji Ekonomicznej Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu

Członkini Studenckiego Koła Naukowego Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego przy IEiAK UAM w Poznaniu link do strony Koła

Warsztaty:

Realizacja warsztatów „Etnografowie w Wikipedii” (2017-2018) link do strony warsztatów