dr Łukasz Kaczmarek

adiunkt, Zakład Teorii i Metodologii Antropologii

Pokój: 2.31
Telefon: 61 829 13 83
E-mail: lukaszk@amu.edu.pl

Dyżury:

czwartek 12:15-13:45


 

Konstruowanie tożsamości: relacje międzykulturowe; wyobrażanie i komunikowanie tożsamości i odmienności; negocjowanie wartości rdzennych; konstruowanie i rozgrywanie tożsamości, tradycji oraz pamięci (historii); interakcje między tożsamością a przestrzenią; przestrzeń w konstruowaniu tożsamości społeczności lokalnych.

Wyobrażenia zbiorowe: rozprzestrzenianie i przekształcenia idei w perspektywie etnohistorycznej; wyobrażenia dotyczące legitymizacji i relacji władzy; konstruowanie auto- i egzoreprezentacji grupowych.

Antropologia polityki: polityka wielokulturowości (pluralizm kulturowy, multikulturalizm) i tożsamości; relacje władzy: stratyfikacje i wykluczenia społeczne, sprawczość: wpływ jednostek na rzeczywistość społeczno-kulturową i postawy grup; wyobrażenia i aksjologie legitymizacji władzy i jej sprawowania; relacje dominacji i podporządkowania.

Historia kulturowa (etnohistoria): wielkie narracje i ich dekonstrukcja, szczególnie w kontekście nowożytnego kolonializmu, dekolonizacji i przemian postkolonialnych i postsocjalistycznych

Natalia Bloch, Kamila Grześkowiak, Łukasz Kaczmarek, Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Antropologii i Etnologii UAM 2020. ISBN: 978-83-959125-0-4

Kolonizowanie historii. Postkolonializm i postsocjalizm jako komunały, „Prace Etnograficzne” t. 45, 2017, nr 4, s. 369-391; doi: 10.4467/22999558.PE.17.018.8602 [online w 2018].

Nauka Sp. z o.o.: relacje władzy a wolność naukowców w reżimie aksjologii ekonomicznej, w: Humanistyka i polityka. Czy wszystko jest polityczne?, red. M. Brocki, R. Kleśta-Nawrocki, Seria Colloquia Humaniorum, Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne, 2018, s. 25-54.

Aspiracje i stabilizacja. Status społeczny i dobrostan polskich migrantów w Dublinie, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2017, z. 1(26), s. 47-68, DOI: 10.23734/zew.2017.47.68; www.zew.uni.wroc.pl/files/zew_26_kaczmarek.pdf

Mobility towards stability: network-mediated ethnography of successful Polish migrants in Dublin, “Ethnologia Polona” t. 37, 2016 [druk] 2017, s. 247-266. ISSN 0137-4079.

Między survey research a obserwacją uczestniczącą: rozdarcia metodologiczno-tożsamościowe w polskiej etnologii/antropologii kulturowej w XXI wieku, „Etnografia. Praktyki. Teorie. Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 123-136; http://www.etnografia.ug.edu.pl/?page_id=848

Humanistyka, prawda, odpowiedzialność, (samo)krytyczność. Wyobrażenia o naukowości i antropologia w kulturze publicznej, w: Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. Marcin Kafar, Adam F. Kola, Toruń-Łódź: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, 2015, s. 127-146.

Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii, Zeszyty Naukowe UJ: „Prace Etnograficzne” t. 43, 2015, z. 3, s. 171-200. DOI: 10.4467/22999558.PE.15.014.4875; http://ejournals.eu/Prace-Etnograficzne/Tom-43-2015/43-3-2015 [17 I 2016].

Kategorie kultury publicznej służące konserwowaniu relacji władzy. Rasa i klasa w kontekście (post)kolonialnym, „Pogranicze”. Studia Społeczne t. 23: Procesy transgraniczne, red. Katarzyna Niziołek, Andrzej Sadowski, 2014, s. 7-39. Białystok.

Schwer fassbare Materie: die Entstehung eines deutsch-polnischen Grenzgebiets, w: Deutsche und polnische Migrationserfahrungen. Vergangenheit und Gegenwart, red. Dorota Praszałowicz, Anna Sosna-Schubert, Seria: Migration-Ethnicity-Nation: Cracow Studies in Culture, Society and Politics t. 2, Frankfurt am Main [i in.]: Peter Lang Edition, 2014, s. 327-344, DOI 10.3726/978-3-653-03602-2, [wspólnie z Pawłem Ładykowskim]

Teoria upudrowana. Wyobrażenia o etnografii a praktyki badawcze w antropologii polskiej, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2014, nr 2(21), s. 115-142. http://zew.info.pl/files/ZEW_writing_culture.jpg [2 III 2015].

When the city flows abroad: transnational imaginaries of resurging borderland, w: Middle grounds, ambiguous frontiers, and intercultural spaces, red. Aleksander Posern-Zieliński, Lech Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014. [wspólnie z Pawłem Ładykowskim]

Antropologiczna rewizyta terenowa. Etnografia zagrożona systemowo, „”Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” 2013, nr 2(19), s. 17-41. http://zew.info.pl/?2013-2%2819%29,45

Ethnographic training in borderland: students fieldwork, serendipities, and tight limits of Polish university system, “Cargo”. Journal for Cultural and Social Anthropology t. 10, 2012 [druk] 2013, nr 1-2, s. 99-117. [wspólnie z Pawłem Ładykowskim]

Kingston: kolonialne ślady w tożsamości przestrzennej, „Journal of Urban Ethnology” 2013, t. 11, s. 33-45. [wspólnie z Izabellą Parowicz]

Władza, jej legitymizacja a inkluzywno-ekskluzywne mechanizmy konstruowania tożsamości grupowej. Konstruowanie wyobrażeń państwa i narodu na Fidżi, w: Instytucja „wczesnego państwa” w perspektywie wielości i różnorodności kultur, red. Jacek Banaszkiewicz, Michał Kara, Henryk Mamzer, Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2013, s. 105-133.

Wolny przepływ towarów i (u)sług. Multikulturalizm a wielokulturowość w wyobrażeniach o swojskości i przydatności społecznej oraz legitymizacji kulturowej w kontekście aksjologii ekonomicznej, „Pogranicze”. Studia Społeczne, t. 20: Wielokulturowość w warunkach społeczeństwa polskiego – kapitał czy obciążenie?, red. Andrzej Sadowski, Katarzyna Niziołek, 2012, s. 107-131.

Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, Prace Etnologiczne t. 18, Poznań: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2008, ss. 217.

Poza luksusowym więzieniem. Społeczne oddziaływania turystyki na Jamajce, „Lud” t. 96, 2012, s. 249-272.

Polacy sukcesu – między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej (2015-2018), grant NCN (wykonawca).

Aktywni migranci na rynku pracy (AMIGA). Projekt współpracy polsko-niemieckiej (2013), 7 Program Ramowy, grant Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (asystent kierownik).

Jamajka 60 lat po badaniach terenowych Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych (2009-2012), grant NCN (kierownik).

Przestrzeń i kultura na Karaibach. Przeobrażenia tożsamości pod wpływem kontaktów z ‘nowym’ (2011-2012), finansowanie: IAE PAN (zadanie badawcze w Ośrodku Badań nad Etnicznością IAE PAN).

Renesans polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego (2009-2012), granty Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (kierownik z Pawłem Ładykowskim).

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania (2011-2012), grant dydaktyczny Erasmus Intensive Programme, Life Long Learning Programme (wykładowca, opiekun grupy).

Tożsamość, wielokulturowe dziedzictwo i polityka w krajach karaibskich Wspólnoty Brytyjskiej (2009-2011), finansowanie: IAE PAN (zadanie badawcze w Ośrodku Badań nad Etnicznością IAE PAN).

German cultural space in the Polish eyes. Polish expatriates, tourists and migrants in Brandenburg and Mecklenburg-Vorpommern (2010), badania podoktorskie finansowane przez Brandenburskie Ministerstwo Nauki (RFN), Postdoctoral Research Fellow.

EDITC. The Network of Centres for Research in the Context of the European Doctoral Program on Identity, Territory and Conflicts (04-12.2006), grantodawca: Komisja Europejska, Initial Training Network (Research Fellow).

Formowanie się i funkcjonowanie społeczeństwa pluralistycznego na Fidżi (2003-2006), grant promotorski KBN (główny wykonawca).

Wyprawa Naukowa „Oceania 2000” (1999-2000), projekt badań studenckich frinansowany przez Bertelsman Spedition, Reemtsma, Fundację na rzecz Rozwoju Miasta Poznania (organizator, badacz)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences,

Canadian Anthropology Society

 

Pełnione funkcje

Członek Rady Instytutu IEiAK UAM w Poznaniu

Członek Zespołu ds Zapewnienia Jakości Kształcenia od marca 2018

Opiekun studentów III roku w roku akademickim 2017/2018