prof. UAM dra hab. Izabella Main

profesorka uczelni, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.34
Telefon: 61 829 13 86
E-mail: imain@amu.edu.pl

Dyżury:

czwartek 12:30-14:00


 

W pracy badawczej zajmuję się:
  • studiami nad migracjami (migracje kobiet, migracje Polaków w Europie, cudzoziemcy w Polsce i Poznaniu, polityki i praktyki integracyjne, migracje przymusowe i uchodźcy, repatrianci w Polsce);
  • antropologią medyczną (zdrowie reprodukcyjne, praktyki zdrowotne, styl życia, zdrowie publiczne, związki między zdrowiem a migracjami, podróże medyczne i opieka transgraniczna);
  • antropologią i historią społeczną PRLu (obchody świąt, opozycja w PRL, procesy upamiętniania PRLu, przestrzenie i pomniki, pamięć niemiecka i żydowska);
  • metodologią i technikami badań terenowych (anthropology at home, etnografia mobilna i wielomiejscowa, wywiad etnograficzny, etyka badań terenowych, lokalne studia migracji).
Od ponad dekady prowadzę badania związane z sytuacją migrantów i uchodźców w Polsce, Europie i USA. Badania te łączę z projektami popularyzatorskim, zaangażowanymi i stosowanymi, które realizuję w ramach Centrum Badań Migracyjnych UAM. W 2021 r. zostałam Dyrektorką Centrum. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Międzykulturowym Maloka, Migrant Info Point w Poznaniu. W ramach różnych projektów naukowych prowadziłem badania terenowe w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Norwegii, USA, Turcji i Ugandzie. [dt_gap height=”10″ /]Jestem szczególnie zainteresowana promowaniem prac dyplomowych oraz wspieraniem projektów badawczych w następujących obszarach:
  • antropologia migracji
  • antropologia medyczna
  • antropologia pamięci i przestrzeni
  • antropologia religii

Monografie

Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208. [linkRecenzja nr 1 Recenzja nr 2

Trudne świętowanie. Konflikty wokół obchodów świąt państwowych i kościelnych w Lublinie (1944-1989). Warszawa: Trio, 2004.

Redakcja monografii

Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020; Routledge; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

[red.] Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [wspólnie z Natalią Bloch, Karoliną Sydow] [pdf]

W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych. Poznań: Biblioteka Teglte 2012, ss. 347 [wspólnie z Danutą Penkala-Gawecka, Anną Witeska-Młynarczyk]

Uchodźcy. Teoria i praktyka. Poznań: Stowarzyszenie „Jeden Świat” 2009, ss. 240 [wspólnie z Izabelą Czerniejewską]

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

Izabella Main, Marta Kluszczyńska, Projekty edukacyjne na rzecz integracji społecznej oraz kształtowania postaw tolerancji i zrozumienia, [w:] Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020, red. tematyczne: Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISSN: 2450-5544, s. 89-106, http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/11/%C5%81SE_59_2020.pdf

[Wspólnie z Elżbietą M. Goździak] European Norms and Values and the Refugee Crisis: Issuess and Challenges, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020, Routledge; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266 [14 II 2020]

Proclaiming and Practicing Pro-Immigration Values in Poland: ACase Study of Poznań, w: Europe and the Refugee Response. A Crisis of Values?, red. E.M. Goździak, I. Main, B. Suter, Routledge Studies in Development, Mobilities and Migration, 2020; Routledge; https://www.routledge.com/Europe-and-the-Refugee-Response-Open-Access-A-Crisis-of-Values-1st/Gozdziak-Main-Suter/p/book/9780367233266

Projektowanie dziecka w społeczeństwie norweskim. Matki z Polski wobec instytucji przedszkola, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” vol. 45, 2019 [wspólnie z Izabelą Czerniejewską]

Post-accession female mobility between Poland and Norway. New trends and new ways of thinking about migration, “Sprawy Narodowościowe”. Seria Nowa 2017, nr 49: Polskość: tożsamość narodowa, ss. 18 [wspólnie z Izabelą Czerniejewską]. [link]

Biomedical practices from a patient perspective. Experiences of Polish female migrants in Barcelona, Berlin and London, “Anthropology & Medicine” vol. 23, 2016, nr 2, p. 188-204. DOI: 10.1080/13648470.2016.1180579

Motivations for mobility and settlement of Polish female migrants in Barcelona and Berlin, “Social Identities: Journal for the Study of Race, Nation and Culture” vol. 22, 2016, nr 1, p. 62-79. DOI: 10.1080/13504630.2015.1110358

Zmiany praktyk jedzeniowych wśród polskich emigrantek w Barcelonie i Berlinie, „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R. 42, 2016, z. 2(160), s. 135-156. [pdf]

Giving birth in Berlin: Reproductive experiences of Polish migrant women, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, Zdenĕk Uherek, New York: Palgrave Macmillan, 2015, p. 89-111. [link]

High mobility of Polish women: The ethnographic inquiry of Barcelona, “International Migration” t. 52, 2014, nr 1, p. 130-145. DOI: 10.1111/imig.12119

Medical travels of Polish female migrants in Europe, “Sociologický časopis/Czech Sociological Review” t. 50, 2014, nr 6, s. 897-918, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.147

The memory of communism in Poland, w: Remembering communism. Private and public recollections of lived experience in Southeast Europe, red. Maria Todorova, Augusta Dimou, Stefan Troebst, Leipzig Studies on the History and Culture of East-Central Europe t. I, Budapest-New York: Central European University Press, 2014, s. 97-117.

Antropologia medyczna dzisiaj. Zarys problematyki i perspektywy teoretyczne, „Lud” t. 97, 2013, s. 87-110. [wspólnie z Anną Witeską-Młynarczyk]

The Avant-Garde of the Catholic Church? Catholic Student Groups at the Dominican Churches in Poznań and Krakow. Social Compass 58/1 (2011), 115-132.

 

Granty badawcze

Norms and Values in the European Migration and Refugee Crisis (NOVAMIGRA) (2018-2021), grant Horyzont 2020 (koordynator w ramach UAM, wykonawca) link

Mobilne życia, niemobilne przestrzenie? Migracje Polek między Polską a Norwegią (2015-2019), grant NCN. Konkurs Harmonia 6 (kierownik). link

Migration for welfare: nurses within three regimes of immigration and integration into the Norwegian welfare state (WELLMIG). 2017-2021, grant Norwegian Research Council, lider: prof. Marie Louise Seeberg, NOVA, Oslo (wykonawczyni) strona projektu

Aktywni MIGrAnci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej (AMIGA). 2013-2015, grant EFS, PO KL (wykonawczyni, koordynatorka streetworkerów). link

Polskie migrantki w Berlinie z perspektywy antropologii zdrowia, 2011-2012, grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki, nr  2011-23 (kierownik)

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (wykonawca). Strona projektu

Remembering Communism. Methodological and Practical Issues of Approaching the Recent Past in Eastern Europe, 2009-2010, grant Volkswagen Foundation (wykonawczyni)

Inne badania terenowe:

Migracje a zdrowie. Przekonania, strategie i praktyki zdrowotne polskich migrantek w Barcelonie, Berlinie i Londynie, badania porównawcze od 2008 r.

Migracje powrotne Polaków. Badania pilotażowe.

Korzystanie cudzoziemców z opieki zdrowotnej w Poznaniu. Badania pilotażowe

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

International Association for the Study of Forced Migration

Pełnione funkcje

Członkini Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IEiAK UAM w Poznaniu (2018 r.)

Sekretarz Centrum Badań Migracyjnych UAM (od 2014 r.)

Członkini Rady Fundacji CeBaM (od 2016 r.)

Członkini Grupy Roboczej Antropologii Medycznej IEiAK UAM (od 2017 r.)

Opiekunka studentów I roku w roku akademickim 2011/2012, I roku SUM w 2017/2018 r.

Członkini Otwartej Koalicji-Wspólny Poznań

Inne projekty

Warsztaty o migrantach i uchodźcach (2019); Kto pyta, nie błądzi. Porozmawiajmy o uchodźcach (2018). Projekty CeBaM UAM we współpracy z CIM Horyzonty, Stowarzyszeniem Jeden Świat, Migrant Info Point (organizatorka).

Projekty CeBaM: Zaadoptuj kamizelkę, Galeria bez Domu.

2015, 2004 Nagroda indywidualna III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej przyznana przez JM Rektora UAM.

Staż związany z tematem „Ekologiczne, bio czy eko? Praktyki żywieniowe polskich migrantów i ich rodzin w Berlinie i Poznaniu” z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, 2013.

Media

Szlachetne zdrowie… czyli jak chorują Polacy. Wywiad Magdy Ziółek z Izabellą Main, Życie Uniwersyteckie, lipiec-sierpień 2018.

Kalina Olejniczak w rozmowie z Elżbietą Goździak i Izabellą Main o konferencji Rethinking Forced Migration, Radio Merkury, 10.07.2016.

Agnieszka Gulczyńska z Izabellą Main, Michaelem Abdalą,  Krzysztofem Pokrywką, Radosławem Rakowskim w rozmowie o „kryzysie uchodźczym”, Radio Merkury, 10.09.2015, https://www.youtube.com/watch?v=n8ciKsfMci4

Rozmowa z dr Izabellą Main „Polska nie jest gotowa na emigrantów” FunkhausEuropa, Berlin, 25.03.2015.

Linki

Academia.edu: profil