Buchowski - debata

prof. dr hab. Michał Buchowski

Dyrektor Instytutu, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.17, 2.12
Telefon: 61 829 13 75
E-mail: mbuch@amu.edu.pl

Dyżury:

poniedziałek 12:15-13:15
wtorek 11:00-13:00


 

1) Teoria i historia antropologii, hierarchie wiedzy, world anthropologies; 2) antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, klasowa teoria transformacji i procesy wykluczenia społecznego; 3) Migracja: imigracja do Polski, procesy imigracyjne w perspektywie europejskiej; 4) wielokulturowość, nacjonalizm, ksenofobia i islamofobia; 5) antropologia sportu / futbolu

Książki:

 • M.Buchowski (ed.), Twilight Zone Anthropology: Voices from Poland, Canon Pyon: RAI/Sean Kingston Publishing 2019 [link]
 • M. Buchowski, Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2017 [link]
 • Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski (eds.)People, passions – but what about politics? DOI 10. 1057/9781137516985
 • Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek (eds.), Rethinking ethnography in Central Europe, red. Hana Cervinkova, Michał Buchowski, New York: Palgrave Macmillan, 2015 [link]
 • Buchowski M., A. Bentkowski (red.) Colloquia Anthropologica. Issues in contemporary social anthropology. Kolokwia antropologiczne. Problemy współczesnej antropologii społecznej, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje / Polski Instytut Antropologii 2014.
 • Buchowski, M., Z. Kowalska (red.) Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014 [link]
 • Buchowski M., J. Schmidt (red.) Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]
 • Buchowski M., J. Schmidt (red.), Imigranci: między izolacją a integracją, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]
 • Buchowski M., V. R. Dominguez (eds.), Changing flows in anthropological knowledge, Special Section, “Focaal” 63 (2012): 3-65, Berghahn Journals [link]

Artykuły:

 • Pogardzani. Od Homo sovieticus przez „moherowe berety” do „fantomowych migrantów”, W: Jacek Kołtan, Grzegorz Piotrowski (red.), Kontrrewolucja u bram, Gdańsk: Wydawnictwo Europejskiego Centrum Solidarności (ISBN: 978-83-66532-01-4), str. 89-112.
 • Distant vs. Familiar Significant Others: Attitudes towards Absent Muslim Refugees and Extant Labor Migrants in Poland, “Asian Journal of Peacebuilding” 8:1 (2020): 75-93; doi: 10.18588/202005.00a121
 • Trajektorie relacji polskiej etnologii i antropologii z nauką światową, „Lud” t. 103, 2019, s. 13-26; https://dx.doi.org/10.12775/lud103.2019.01
 • Against nationalism and the Idea of Auxiliary Anthropologies, American Anthropologist 121: 4 (2019): 932-933 [https://doi.org/10.1111/aman.13341]
 • On Freedom, in the land of the Free – Through the Eye of an Anthropologist: Reminiscences, Czas Kultury 35: 3 (2019): 54-60 [link]
 • Polish anthropology yesterday and today: an impossible overview, In: M. Buchowski (ed.), Twilight Zone Anthropology: voices from Poland, pp. 10-47. Canon Pyon: Sean Kingston Publisher 2019 [link]
 • Poland, anthropology in, In: Hilary Callan (ed. in chief), International Encyclopedia of Social Anthropology, vol. IX, pp. 4656-4778, Hoboken-Chichester: Wiley 2018 [link]
 • On Embracing Other Knowledges, “Etnološka tribina / Ethnological Forum” 48 [no. 41] (2018): 12-16 [link]
 • Moieties, lineages and clans in Polish anthropology before and after 1989, In: A. Barrera-González, M. Heintz, A. Horolets (eds.), European anthropologies, pp. 187-210. New York-Oxford: Berghahn 2017 [link]
 • Cosmopolitanism with a human rights face, “Przegląd Kulturoznawczy” 35:1 (2018): 140-145 [link]
 • A new tide of racism, xenophobia, and islamophobia in Europe: Polish anthropologists swim against the current, “American Anthropologist” vol. 119, 2017, issue 3, pp. 519-523. DOI 10.1111/aman.12915
 • Antropologia polska: genealogie, trajektorie i etyczne powinności, “Lud” 101 (2017): 485-505 [doi: http://dx.doi.org/10.12775/lud.2017.18]
 • Polish anthropologist against discrimination, “Anthropology News”, 9.06.2017, version online 26.12.2017 https://doi.org/10.1111/AN.478
 • Antropologia kultury a antropologia kulturowa. Kilka refleksji na marginesie książki Grzegorza Godlewskiego, „Filo-Sofija” 17: 2017, z. 1(36): 213-228 [pdf]
 • Moieties, lineages and clans in Polish anthropology before and after 1989in: European anthropologies, ed. by A. Barrera-González, M. Heintz, A. Horolets, pp. 187-210, New York-Oxford: Berghahn 2017 [link]
 • Nauka jako pole (samo)kolonizacji. Przykład antropologii społeczno-kulturowej, w: Debaty Artes Liberales t. X: Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, red. J. Kieniewicz, ss. 21-37, Warszawa: Wydział „Artes Liberales” UW 2016 [pdf]
 • Making anthropology matter in the heyday of islamophobia and the ‘refugee crisis’: The case of Poland, „Český lid: etnologický časopis“ t. 103, 2016, nr 1, pp. 51-67. DOI 10.21104/CL.2016.1.03
 • Buchowski M., M. Z. Kowalska, A. Schwell, N.Szogs, Introduction: People, passions, and much more: the Anthropology of football, in: New ethnographies of football in Europe: people, passions, politics, (eds.) A. Schwell, N. Szogs, M. Z. Kowalska, M. Buchowski, pp. 1-17, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2016. DOI 10. 1057/9781137516985
 • Tolerancja po polsku. Etnologiczna rozprawa z mitem / Tolerance, Polish-style: an ethnological tussle with the myth, w: Uniwersyteckie Wykłady na Zamku: Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie, red. A. Gulczyński, ss. 51-67, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2016 [link]
 • Mutual encounters, “Lud” t. 100, 2016, s. 47-60  [link]
 • Buchowski M., H. Cervinkova, Introduction: On rethinking ethnography in central Europe: toward cosmopolitan anthropologies in the “peripheries”, in: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M.Buchowski, Z. Uherek, pp. 1-20, New York: Palgrave Macmillan 2015.
 • Buchowski M., H. Cervinkova, Afterword, In: Rethinking ethnography in Central Europe, ed. by H. Cervinkova, M. Buchowski, Z. Uherek, pp. 241-245, New York: Palgrave Macmillan 2015.
 • Non-hierarchical anthropologies, in: Forum: rethinking Euro-anthropology: part two, “Social Anthropology/Anthropologie Sociale” t. 23, nr 4. 2015, s. 499-501, DOI 10.1111/1469-8676.12269 
 • “Swoi” i “obcy” muzułmanie w Polsce: od ograniczonej tolerancji do nietolerancji, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona Profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, ss. 389-405, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015 [link]
 • Buchowski M., M. Z. Kowalska, Opis etnograficzny wydarzenia a interpretacja antropologiczna: protest przeciwko EURO 2012 w Poznaniu, w: Nie tylko piłka w grze. Antropologiczne interpretacje EURO 2012, red. M. Buchowski, M.Z. Kowalska, ss. 11-36, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2014.
 • Skala migracji a uprawianie antropologii: przykład imigrantów w Poznaniu, w: Kultura, tożsamość i integracja europejska, red. D. Niedźwiedzki,  ss. 241-254, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2014 [link]
 • Twilight zone anthropologies: the case of Central Europe, “Cargo. Journal for Cultural/Social Anthropology” 2014, nr 1-2, s. 7-18 [link]
 • Neoliberalizm w Europie Środkowej – magia, religia czy nauka?, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2013, nr 4, s. 29-41 [pdf]
 • Koniec multikulturalizmu: Europa jako twierdza?, w: Ethnos et potentia. Interdyscyplinarność w polskiej etnologii, red. R. Vorbrich, A. Szymoszyn, ss. 187-203, Warszawa-Poznań: IAE PAN, IEiAK UAM 2013.
 • Profesor Jerzy Kmita a antropologia kulturowa, „Rocznik Antropologii Historii” R. 3: 2013, nr 1(4), s. 379-381 [pdf]
 • Anthropology in postsocialist Europe, in: A companion to the anthropology of Europe, ed. by U. Kockel, M. Nic Craith, J. Frykman, pp. 68-87, Oxford: Wiley-Blackwell 2012 [link]
 • Buchowski, A. Posern-Zieliński, H. Mamzer, A.Rozwadowski, Antropologia a archeologia, w: Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska, ss. 686-720, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012 [pdf]
 • Buchowski, K. Chlewińska, Do Silesians exist and can Silesia be autonomous? Limits of ethno-political tolerance in Poland, San Domenico di Fiesole: European University Institute /Robert Schuman Centre for Advanced Studies 2012 [pdf]
 • Europe as a fortress: the end of multiculturalism and the rise of ‘cultural racism’, in: Ethnic politics and non-military aspects of security, ed. by A.M. Kusnetsov, pp. 33-46, Valdivostok: Far Eastern University Press 2012.
 • Das Gespenst des Orientalismus in Europa – Vom exotischen Anderen zum stigmatisierten Bruder, w: Kulturelle Übersetzungen, Hrsg. A. Keinz, K. Schönberger, V. Wolff, s. 161-182, Berlin: Reimer Verlag GmbH 2012 [link]
 • Głos w dyskusji, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej“ 2012, nr 11: Bogactwo kulturowe Polski – identyfikacja dziedzictwa niematerialnego, s. 37-38, red. O. Dziekoński. Warszawa. Wydawca: Kancelaria Prezydenta RP [link]
 • Buchowski, J. Schmidt, Imigracja a heterogeniczność kulturowa. Perspektywa antropologiczna, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-22, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012 [link]
 • Intricate relations between Western anthropologists and Eastern ethnologists, “Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology” 2012, nr 63, pp. 20-30, DOI: https://doi.org/10.3167/fcl.2012.630103
 • Jerzy Kmita dla antropologów, „Przegląd Kulturoznawczy” 2012, nr 4(14), s. 409-412. Doi: 10.4467/20843860PK.12.035.0998 [pdf]
 • Buchowski M., K. Chlewińska, Poland w: Addressing tolerance and diversity discourses in Europe. A comparative overview of 16 European countries, ed. by R. Zapata-Barrero, A. Triandafyllidou, pp. 345-369, Barcelona: CIDOB, GRITIM-UPF 2012 [link] [pdf]
 • Bloch N., M. Buchowski, A. Chwieduk, J. Schmidt, Wnioski końcowe, w: Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 271-284, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.
 • Buchowski M., J. Schmidt, Wstęp, w: Imigranci: między izolacją a integracją, red. M. Buchowski, J. Schmidt, ss. 7-10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2012.
 • Alienowanie i „urasawianie” Romów i muzułmanów w państwie narodowym (NCN), Strona projektu 1, 2
 • CULTURALBASE: Social Platform on Cultural Heritage and European Identities (2015-2017), Horizon 2020 (nr 649454), grant EU (stakeholder – interesariusz), Strona projektu
 • Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców (2013-2016), grant Narodowe Centrum badań i rozwoju (wiodący wykonawca). Strona projektu
 • Football Research in an Enlarged Europe: Identity Dynamics, Perception Patterns and Cultural Change in Europe’s Most Prominent form of Popular Culture (FREE) (2012-2015), 7 Ramowy *Projekt EU (główny badacz i koordynator krajowy). Strona projektu 12
 • Spatialization and Racialization of Social Exclusion. The Social and Cultural Formation of „Gypsy Ghettoes” in Romania in a European Context (SPAREX) (2012-2015), grant Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Strona projektu
 • Tolerance, Diversity and Social Cohesion. Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (ACEEPT Pluralism) (2010-2013), 7 Ramowy Projekt UE (wykonawca I koordynator krajowy). Strona projektu 12
 • Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU (REKRY-AMARE) (2010-2013), grant European Social Fund (ESF) (koordynator krajowy). Strona projektu
 • Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (01-06.2010), grant Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (EFI) (kierownik). Strona projektu
 • Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (kierownik). Strona projektu
 • Anthropology of Europe: what is it and how should it be practiced? (2009), grant Funduszu Wyszehradzkiego (grant konferencyjny) (kierownik). Strona projektu
 • Post-Colony and Post-Socialism Context in Social Scientific Writing and Teaching (2003-2006), grant Higher Education Support Program, Open Society Institute, Budapest (główny wykonawca – resource faculty member). Strona projektu
 • Kinship and Social Security (2004-2007), 6 Ramowy Program UE (koordynator krajowy). Strona projektu
 • International Networks and Migration (2004-2006), ‘Interreg’, UE projekt (współkierownik z Wernerem Schiffauerem)
 • Learning Capitalism: Practices and Discourses in Poland, (1995-1996), grant Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research w Nowym Jorku, (współkierownik z Carole Nagengast)
 • Propriété de la terre et devenirs de la paysannerie en Europe Centrale et Orientale (1994-1995), grant Centre Nationale de la Rechreche Scientifique w Paryżu (kierownik i wykonawca)

Profesury wizytujące:

 1. Department of Anthropology, University of Kansas, Lawrence, profesor afiliowany (01-06.1993, semestr letni)
 2. Institut für Europaische Ethnologie, Humboldt Universität zu Berlin, profesor afiliowany (04-09.1997)
 3. Rutgers University, New Brunswick, New Jersey, USA, Visiting Professor (09.2001- 07.2002)
 4. Columbia University, New York, NY, USA, Distinguished Visiting Professor (2003-2004)
 5. Uniwersytet Warszawski, profesor wizytujący [finansowane ze środków UE: “Human Capital”] (02-06.2011, semestr letni)
 6. Narodowe Muzeum Etnologii (Minapaku), Osaka, Japonia (11.2017-09.2017)

Stypendia / Fellowships:

 1. University of Cambridge, Cambridge Colleges Hospitality Scheme, Visiting Associate, Clare Hall (09-10.1985)
 2. University of Cambridge, British Council, Visiting Fellow, Department of Social Anthropology / Kings College (05-06.1987)
 3. University of California at Riverside, Fulbright Senior Research Scholar (09.1990- 07.1991)
 4. University of Virginia, Charlottesville, Commonwealth Center for Literary and Cultural Change Postdoctoral Fellow (09-12.1992)
 5. University of Kansas, Lawrence, Kosciuszko Foundation Fellow (01-06.1993)
 6. Goethe Institut, Berlin, Humboldt Stiftung German Language Course, 02-06.1996
 7. Humboldt Universität zu Berlin, Instiüt für Europaische Ethnologie, Alexander von Humboldt Stiftung Fellow (07.1996-12.1997)
 8. University of Cambridge, Dept. of Social Anthropology, Humboldt Stiftung European Scholarship (10.1997)
 9. Max Planck Institute for Social Anthropology / Max Planck Institute für ethnologische forschung, Halle/Salle, Visiting Scholar (02-03.2006)
 10. Chinese Academy of Social Sciences –  Kunming, Prowincja Yunnan, wymiana badawcza między Polską Akademią Nauk i Chińską Akademią Nauk) 07-08.2009
 11. Collegium Budapest – Institute for Advanced Studies; Senior Research Fellow (01-05.2010)
 12. National Institutes for the Humanities – National Museum of Ethnology, Osaka, Japonia, (12.2016-09.2017) link 1link 2

Członkostwo w radach wydawniczych czasopism i serii wydawniczych:

 • The Journal of Language and Politics (John Benajmins) link
 • Social Anthropology/Anthropologie sociale  (Wiley-Blackwell) (2008-2014)
 • History and Anthropology (Tylor & Francis) link
 • Socialni Studi (Masaryková Univerzita, Brno) link
 • Cargo (Czech Association of Social Anthropologists, Praha) link
 • Issues in Ethnology and Anthropology (Belehrad, Serbia) link
 • Lud (Polskie Towarzystwo Ludoznawcza / Komitet Nauk Etnologicznych PAN) link
 • Sprawy Narodowościowe (Instytut Slawistyki PAN) link
 • Societas / Communitas (Warszawa) link
 • Slovensky narodopis (Slovenska Akademia Ved’, Bratislava) link
 • Aretes Humanae (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) link
 • EASA Series (Berghahn Books) link
 • Seria Cultura (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków) link
 • Seria Poznańskie Studia Etnologiczne (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu – przewodniczący Rady Wydawniczej)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Członek Honorowy Królewskiego Instytutu Antropologicznego / Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute (2016 – dożywotnio) link
 • Intangible Cultural Heritage NGO Forum (afiliowane przy UNESCO) – członek Komitetu Sterującego (2017-2019)
 • European Association of Social Anthropologists (EASA) – członek od 1991; członek Executive Committeee / Komitetu Wykonawczego: 2007-2008; President / Prezydent 2009-2010 link
 • World Council of Anthropological Associations (WCAA) (2008 – )  – przedstawiciel PTL od 2008; Vice-Chair /  Vice-Przewodniczący (2010-2012); Chair/Przewodniczący (2012-2014) link
 • Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – Prezes (2005 – 2019) link 1link 2
 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – członek
 • Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta – członek
 • Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Humboldta – członek

Pełnione funkcje:

W IAiE i na UAM:
 • Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (od 2008)
 • Dyrektor Centrum Badań Migracyjnych na UAM (od 2009) link
 • Kierownik Zakładu Studiów Europejskich i Krytyki Kulturowej (1.10.2000-30.11.2016)
Poza UAM:
 • Profesor i Kierownik Katedry Porównawczych Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Europejski Viadrina, Frankfurt n. Odrą (1998 – ) link
 • Komitet Nauk Etnologicznych – członek (1998 – ) link
 • Schroubek Fonds, Ludwig-Maximilians-Universität, Münich – Partner (2011- ) link
 • Antropologos sem Fronteiras / Anthropologists without Broders – członek Conselho Consultívo / Advisory Council / Rady Doradczej (2013 – ) link
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2005-2020, wybierany trzykrotnie) link
 • European Research Council – 2010 -: ekspert; 2015 i 2017 – SH5 / Nauki Społeczne iHumanistyczne, Panel Chair / przewodniczący panelu link 1link 2
 • Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, Sekcja Nauk Społecznych i Humanistycznych – członek (dyscyplina: religioznawstwo (2013-2016) link; dyscyplina: etnologia (2017-2020) link
 • Rada Doskonałości Naukowej – członek (2019-2022) [link]
 • Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – członek Rady Wydawniczej (2015-2020) link
 • Narodowe Centrum Nauki – ekspert i członek licznych paneli
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – członek Rady do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (2010 – 2017) linklink 2
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (2016-2018) link
 • Polski Instytut Antropologii, członek Rady Naukowej (2007- ) link
 • Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy / Deutsch-Polnische Forsching Institut – członek Rady Instytutu (2013 – )
 • Fundacja Instytut im. Jerzego Kmity – Fundator (2012 – ) link
 • Fundacja Centrum Badań Migracyjnych – Fundator (2015)

Inne projekty:

 • National Museum of Ethnology, An Anthropological Study of Migration in Kansai Region, Japan (2106-2017)

Media:

 • Opinion: Questioning the “xenophobic turn” in Central Europe, “Monitor Racism”, January-February 2018, issue 1. Florencja, Włochy [link]
 • Our coveted Europe. 3.04.2017, FocaalBlog [link]
 • Referendum w sprawie imigrantów, Radio Merkury 31.03.2016 [link]
 • Anthropologies Futures (IUAES) [link]
 • Decyzja o emigracji jest dramatem (rozmawiał Mariusz Kania), Gazeta Wyborcza, 22.04.2015 [link]
 • Profesor Michał Buchowski: Uchodźcy zachwieją „tradycyjną polską tolerancją”, Gazeta Wyborcza Poznań, 22.09.2015 [link]
 • WCAA Tenth Anniversary Symposium, IUAES/JASCA conference, Chiba, Japan [link 51’11’ – 1 05’ 17’’]
 • Plenary roundtable: World anthropologies today: experiences and prospects. IUAES2013 [link 54’-1.09’30’’]
 • Pokutujący stereotyp homo sovieticus, „Kultura Liberalna” nr 250(42/2013) z 22.10.2013 [link]
 • Światowy sport rozrywkowy. Rozmowa z Michałem Buchowskim, Blox nr. 10, 29.11.2013 [link]

Linki:

https://amu.academia.edu/MichalBuchowski

https://www.researchgate.net/profile/Michal_Buchowski

https://scholar.google.pl/citations?user=iguAyYcAAAAJ&hl=pl

https://www.kuwi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/vs/mitteleuropa/lehrstuhlinhaber/index.html