prof. UAM dra hab. Natalia Bloch

profesorka uczelni, Zakład Antropologii Społecznej

Pokój: 2.32
Telefon: 61 829 13 84
E-mail: nbloch@amu.edu.pl

Dyżury:

środa 10:45-12:15


 

Antropologia mobilności: heterogeniczne społeczności powstałe w następstwie mobilności, nakładanie się różnych form przestrzennej mobilności ludzi, reżimy mobilności i sposoby ich przezwyciężania, wyzwania metodologiczne w badaniu mobilności oraz umobilnianie samej antropologii (problem terytorializacji kultur i tożsamości, przezwyciężanie metodologicznego nacjonalizmu, odchodzenie od perspektywy sedentarystycznej),

Antropologia uchodźstwa: uchodźstwo jako międzynarodowy reżim, procesy narodotwórcze w diasporze, procesy tożsamościowe w drugim pokoleniu uchodźców (badania w diasporze tybetańskiej w Indiach),wysiedlenia uzasadniane potrzebą ochrony dziedzictwa kulturowego oraz projektami modernizacyjnymi (badania na terenie wpisanym na listę UNESCO oraz nad „czyszczeniem” slumsów w Indiach)

Antropologia migracji: polska pamięć migracyjna (XIX wiek) a współczesne postrzeganie migrantów (badania interwencyjne w Polsce), procesy adaptacyjne oraz wyzwania antropologii stosowanej w zakresie integracji imigrantów (badania wśród imigrantów w Polsce), migranci w sektorze turystycznym (badania w Indiach)

Antropologia turystyki: nieformalny sektor turystyczny w kontekście postkolonialnym, turystyczne spotkania, relacje władzy i potencjał turystyki jako źródła upodmiotowienia i odzyskiwania głosu przez społeczności zmarginalizowane (badania w Indiach)

Krytyka postkolonialna: zastosowanie narzędzi teorii postkolonialnej do analizy współczesnych zjawisk z zakresu migracji, turystyki i dziedzictwa kulturowego (dziedzictwo kulturowe a kolonialna spuścizna)

Antropologia publiczna: sposoby wprowadzania perspektywy antropologicznej do szerszego obiegu (reportaż antropologiczny), udział w debacie publicznej dotyczącej migrantów i uchodźców (migracyjny DKF, wystawy)

Książki autorskie:

Encounters across Difference. Tourism and Overcoming Subalternity in India, seria Anthropology of Tourism. Heritage, Mobility, and Society, Lexington Books 2021, ss. 314 [https://rowman.com/ISBN/9781793624710/Encounters-across-Difference-Tourism-and-Overcoming-Subalternity-in-India]

Bliscy nieznajomi. Turystyka i przezwyciężanie podporządkowania w postkolonialnych Indiach, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018, ss. 380. [http://www.wuwr.com.pl/products/1156.html]

Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach, Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011, ss. 672. [link]

Książki pod redakcją:

Natalia Bloch, Kamila Grześkowiak, Łukasz Kaczmarek, Zielone konferencje. Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie organizacji ekologicznie i społecznie odpowiedzialnych konferencji, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, Instytut Antropologii i Etnologii UAM 2020. ISBN: 978-83-959125-0-4

Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej). Red. N. Bloch, Poznań: Centrum Kultury ZAMEK, 2016, ss. 346. [pdf].

Nie dość użyteczni. Zmagania imigrantów na lokalnym rynku pracy. Red. N. Bloch, I. Main, K. Sydow, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2015, ss. 189. [pdf]

Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem. Red. N. Bloch, A. W. Brzezińska, współpraca: B. Warkocki, M. Wosińska, Warszawa: SCHOLAR, 2013, ss. 179. [link]

Od gości do sąsiadów. Integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Red. N. Bloch, E. M. Goździak, Poznań: Centrum Badań Migracyjnych UAM, 2010, ss. 262. [pdf]

Artykuły i rozdziały:

Beyond a sedentary Other and a mobile tourist. Transgressing mobility categories in the informal tourism sector in India, “Critique of Anthropology” vol. 40, 2020, issue 2, s. 218-237, bibl., abstract, słowa kluczowe: sedentarism, mobility, migration, tourism, host-guest relation, informal sector, India; https://doi.org/10.1177/0308275X20908302

Wszyscy jesteśmy migrantami, “Kurier Okolicznościowy”. Notatki z terenu. Skępe, Łąkie, Lipno, Kowal, Włocławek, 2020, nr 3, s. 3-4; https://issuu.com/ariarifundacja/docs/kurier_okoliczno_sciowy_nr_3__2020?fbclid=IwAR21uQBvq2Bb6DN9piZKxXjNsOcyRiNe9RG71QaCSHAMHtmgMkWVaspumo4

Refugees as Donors: ‘Rich’ Tibetan Refugees, Evicted Indian Slum Dwellers and a Smart City, “Journal of Refugee Studies”, 2019. doi.org/10.1093/jrs/fez106

Making a Community Embedded in Mobility. Refugees, Migrants, and Tourists in Dharamshala (India), “Transfers: Interdisciplinary Journal of Mobility Studies” 2018, vol. 8, issue 3, pp. 36-54. doi.org/10.3167/TRANS.2018.080304

Making Tourists Engaged by Vulnerable Communities in India, [w:]  Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe. Bridging the Worlds. Red. S. Owsianowska, M. Banaszkiewicz, Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2018, s. 181-197. [link: https://rowman.com/isbn/9781498543811/anthropology-of-tourism-in-central-and-eastern-europe-bridging-worlds]

[z I. Main] Antropologia wobec sytuacji kryzysu wartości, „Lud” 2017, t. 101, s. 43-47. [pdf można pobrać tu: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LUD/article/view/lud101.2017.01d/14576]

Projekt “Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 2017, R. 43, z. 1(163), 2017, s. 333-339. [pdf: http://journals.pan.pl/Content/100812/PDF/Studia%20Migracyjne%201-17%2015Bloch.pdf]

We Are No Monks. Narrating the Self through New Tibetan Exile Cinema, “Ethnologia Polona”, vol. 37, Special Issue: Himalayan & Tibetan Identities in Contemporary Pictures, 2016/2017, pp. 101-114. [pdf można pobrać tu: https://www.academia.edu/40913923/We_Are_No_Monks._Narrating_the_Self_through_New_Tibetan_Exile_Cinema]

Taxonomic Panic and the Art of “Making Do” at a Heritage Site. The Case of Hampi UNESCO Site, India, “Anthropological Notebooks” 2017, vol. 23, no. 3, pp. 19-43. [pdf]

Beyond Integration. Tibetan Diaspora’s Separation Strategy in Multicultural India, [w:] The World of Encounters. The Role of Migration and Ethnicity in the Contemporary World. Ed. A. Posern-Zieliński, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2017, pp. 75-96. [pdf]

Barbarians in India. Tourism as Moral Contamination, “Annals of Tourism Research” 2017, vol. 62, pp. 64-77. doi.org/10.1016/j.annals.2016.12.001

Evicting Heritage. Spatial Cleansing and Cultural Legacy at the Hampi UNESCO Site in India, “Critical Asian Studies” 2016, vol. 48, no. 4, pp. 556-578. doi.org/10.1080/14672715.2016.1224129

Overheating with Authenticity. Between Familiarity and Otherness in Multisensory Experiencing of India by Tramping Tourists, “Déjà Lu” 2016, vol. 4. [pdf]

O pożytkach z przypadków, szwendania się i nomadologii. Autorefleksyjny reportaż antropologiczny, [w:] Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Perspektywy Biograficzne, t. 3. Red. M. Kafar, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 63-87. [pdf]

Badacz rozgrywany i wewnętrzne gry interesów w społecznościach narażonych na nadużycia. O problematyczności antropologicznego zaangażowania, [w:] Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”. Red. M. Kafar, A. F. Kola, Toruń, Łódź: Forum Humanistyczne, 2015, s. 53-67. [pdf]

Constructing Borders within Diaspora. „Born Refugees”, Newcomers and Bargaining Tibetan Identity, [w:] Middle Grounds, Ambiguous Frontiers and Intercultural Spaces. Red. A. Posern-Zieliński, L. Mróz, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2014, s. 135-154. [pdf]

Kolonizatorzy, turyści, antropolodzy. Dziedzictwo kolonialne w turystyce i kolonialna nostalgia w antropologii, „Konteksty” 2014, vol. LXVIII, no. 1(304), s. 187-195.

Obóz uchodźców jako atrakcja turystyczna. Kto i po co od(z)wiedza diasporę tybetańską?, „Etnografia Polska”, 2011, t. 55, nr 1-2, s. 51-68. [pdf]

Teren a władza, czyli kto tu rządzi? Moje doświadczenia w badaniu uchodźców tybetańskich, [w:] Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Red. T. Buliński, M. Kairski, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, s. 209-235. [pdf] 

Czy jakożerca może zostać wegetarianinem? Globalny dyskurs praw zwierząt jako „tradycja wynaleziona” w diasporze tybetańskiej, „Lud” 2010, t. 94, s. 121-141. [pdf]

Granty badawcze

Prywatne goszczenie uchodźców z Ukrainy w polskich domach. Codzienny humanitaryzm i spotkania ponad różnicą (2024-2028), grant w konkursie OPUS NCN (kierownik) [link]

Społeczności osadzone w mobilności: uchodźcy, migranci i turyści w Indiach. Ku niesedentarystycznej antropologii (2016-2019), staż podoktorski FUGA NCN (stażystka). [link]

Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku (2016-2018), grant Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny wykonawca: kuratorka wystawy, redaktorka monografii). [link]

Relacje władzy i strategie autentyczności w turystyce. Ujęcie postkolonialne na przykładzie Indii (2012-2016), grant w konkursie OPUS NCN (kierownik).

Aktywni migranci na lokalnym rynku pracy. Projekt współpracy polsko-niemieckiej AMIGA (2013-2015), grant Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki (kierownik zespołu streetworkerów). [link]

Polish Settlements in Europe. Anthropological Visualizations of Cultural Phenomena – Enclaves of Polish Culture in the Region of Bukovina in Romania and in the Czech Republic (2010-2012), projekt Erasmus Intensive Programme (wykładowczyni, opiekunka grupy studenckiej).

Bariery i czynniki sprzyjające integracji obywateli państw trzecich na rynku pracy, w służbie zdrowia oraz edukacji. Antropologiczne studium przypadku miasta Poznania (2010), grant Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (główny wykonawca). [link]

Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania (2009-2012), grant MNiSW (główny wykonawca: koordynatorka zespołu badaczy, autorka rozdziałów w monografii końcowej). [link]

Regionalne ruchy narodowo-religijne w globalizującej się Azji: współczesne pielgrzymowanie do Góry Kailas na pograniczu indyjsko-chińsko-nepalskim (2007-2010), grant MNiSW (wykonawca: badaczka w regionie Dolpo w Nepalu).

Kultura a polityka. Na przykładzie młodego pokolenia uchodźców tybetańskich w Indiach (2007-2009), grant promotorski MNiSW (główny wykonawca). [Rozmowa o projekcie]

Badania terenowe:

(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (2016), projekt badawczy z udziałem studentów sfinansowany ze środków statutowych  Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM oraz Centrum Badań Migracyjnych UAM, badania w wioskach pochodzenia emigrantów, którzy pod koniec XIX wieku wyjechali do Ameryk (kierownik). [fanpejdż]

Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu (2011), interdyscyplinarny projekt badawczy z udziałem studentów sfinansowany ze środków statutowych  Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, badania na poobozowych terenach KL Stutthof na Żuławach (prowadząca warsztat reporterski). [link] [blog]

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

International Union of Anthropological and Ethnological Sciences

European Association of Social Anthropologists

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Pełnione funkcje

IUAES Commission on the Anthropology of Tourism co-deputy chair (od 2018)

Sekretarz komitetu redakcyjnego czasopisma „Lud” (2010-2016)

Członkini Rady Fundacji Centrum Badań Migracyjnych (od 2015)

Sekretarz Centrum Badań Migracyjnych UAM (2013-2014)

Współtwórczyni i członkini Otwartej Koalicji Wspólny Poznań (2016-2017)

Ekspertka Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury przy Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Poznania (2012-2013)

Członkini Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu Absolwentów z okazji 90-lecia Studiów Etnologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2010)

Opiekunka sekcji azjatyckiej Studenckiego Koła Naukowego Etnologów przy IEiAK UAM (2011-2014)

Kuratorka wystawy „Wszyscy jesteśmy migrantami. Listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XIX wieku” – wystawa pokazywana w CK Zamek w Poznaniu, Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie oraz Domu Kultury w Golubiu-Dobrzyniu (2016-2018)

Konsultacje merytoryczne i współpraca przy projektach Centrum Badań Migracyjnych UAM: “Wspólnie tworzymy jeden Poznań”, “Zaadoptuj kamizelkę” oraz „Galeria bez domu” (2015-2018)

Twórczyni i koordynatorka cyklu wydarzeń „Wszyscy jesteśmy migrantami” w ramach Festiwalu Ethno Port w CK Zamek (2015)

Recenzentka “International Migration”, „Annals of Tourism Research”, “Folia Turistica”, „Lud”, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne”, “Ethnologia Polona”

Recenzentka NCN w konkursie PRELUDIUM, DAAD w konkursie PRIME (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience)

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda „Badanie antropologiczne roku 2017” Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za projekt badawczy i redakcję naukową książki Wszyscy jesteśmy migrantami. (Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej (2017). [link]

Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2017).

I miejsce (ex aequo) w kategorii „Inaczej o Innym” w konkursie fotografii etnograficznej ETNO W OKU zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna za cykl zdjęć Nie jesteśmy buddami oraz II miejsce (ex aequo) w kategorii „Przestrzeń jako kontekst” za cykl zdjęć pt. Tak blisko, a tak daleko. Esej migracyjny o tych, którzy zostają (październik 2013). [konkurs 1] [konkurs 2] [wernisaż]

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców (2012-2015).

Nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2012).

Grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na publikację pracy doktorskiej Urodzeni uchodźcy. Tożsamość pokolenia młodych Tybetańczyków w Indiach w ramach serii Monografie FNP (2010).

Pióro Nadziei – Dziennikarska Nagroda Amnesty International za najlepszy tekst prasowy w roku 2004 poświęcony problematyce praw człowieka za reportaż Nie jesteśmy Buddami zamieszczony w „Pulsie Świata”. [o konkursie] [nagrodzony tekst]

Media

Radio Tok FM, rozmówczyni Cezarego Łasiczki w audycji „OFF Czarek” pt. „Uchodźstwo i turystyka”, 4.09.2019. [link: https://audycje.tokfm.pl/podcast/80376,Uchodzstwo-i-turystyka]

Polskie Radio Trójka, rozmówczyni Pawła Drozda o turystyce politycznej w Dharamsali, 13.07.2019. [link: https://www.polskieradio.pl/9/5376/Artykul/2341364,Stacja-meteo-na-Everescie-Montaz-utrudniony-przez-kolejke-ludzi].

Miesięcznik Znak, numer specjalny poświęconym podróżowaniu i turystyce, autorka tekstu „Relacje wzajemności”, nr 746-747, lipiec-sierpień 2017, s. 17-19. [link]

TV UAM, wypowiedzi w materiale „Spóźnieni o 125 lat listonosze” o projekcie „(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej” i książce „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 04.05.2017. [link]

Gazeta Wyborcza. Poznań, wypowiedź w artykule Agnieszki Kwiatkowskiej „Akcja ‘Zaadoptuj kamizelkę’ przypomni o uchodźcach”, 03.02.2017. [link]

Onet.pl, wypowiedzi w artykule Marty Glanc o Nadzwyczajnym Zjeździe Etnologów i Antropologów Polskich „Naukowcy przeciw dyskryminacji. ‘W Niemczech zaczęło się od słów, a skończyło na eksterminacji’”, 18.11.2016. [link]

TV UAM, wypowiedź w materiale Katarzyny Wali z Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich, 23.11.2016. [link]

Gazeta Wyborcza. Magazyn Poznański, Natalia Bloch czyta reportaż o Lampedusie”, 10.11.2016. [link]

Gazeta Wyborcza. Duży Format, wypowiedzi na potrzeby reportażu Violetty Szostak „Ameryka to dla byka”, 06.10.2016, s. 6-8, w wersji internetowej: „Przyszły listy z Ameryki, po 125 latach”. [link]

Telewizja Kablowa Winogrady, wypowiedzi w materiale o wystawie „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 05.10.2016. [link]

Miesięcznik Puls Poznania, wypowiedzi w artykule „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 04.10.2016, s. 24-25. [pdf]

WTK, rozmowa w „Poranku WTK” o wystawie „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 26.09, 27-30.09.2016. [link]

Polskie Radio Trójka, wypowiedź dla Michała Nogasia w „Radiowym Domu Kultury” o wystawie „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 24.09.2016 (od min. 04.33). [link]

Miesięcznik IKS, Anna Solak w rozmowie z Natalią Bloch „Strzelba, obraz i pierzyna. Rozmowa z Natalią Bloch”, 20.09.2016. [link]

Radio Merkury i Polskie Radio Dwójka, wypowiedzi w audycji Agnieszki Maciejewskiej o wystawie „Wszyscy jesteśmy migrantami”, 18.09.2016 i 24.09.2016. [plik MP3]

TV UAM, klip ekspercki „Uchodźcy na świecie”, 02.11.2015. [link]

Radio Merkury, wypowiedzi w reportażu Wandy Wasilewskiej „Dwa protesty. Dyptyk. Cz. 1. Plac Mickiewicza”, 19.09.2015. [link]

WTK, wypowiedź w materiale „Fala uchodźców w Europie. Czy Poznań jest gotowy na ich przyjęcie?”, 03.09.2015. [link]

Polskie Radio Trójka, Paweł Drozd w rozmowie z Natalią Bloch, Anną Wieczorkiewicz i Pawłem Cywińskim, gośćmi Klubu Trójki pt. „Błogosławieństwo i przekleństwo turystyki”, 04.12.2014. [link]

Portal post-turysta.pl, seria esejów poświęconych świadomej i odpowiedzialnej turystyce, 2013-2015:

  • Oglądający i oglądani – czyli postkolonializm potrzebny turystyce [link]
  • Prawdziwy dzikus – czyli zgubna wiara w utopię autentyczności [link]
  • Etniczna turystyka – czyli witamy w teatrze „Kultura” [link]
  • Kłopoty z UNESCO, czyli „martwe” zabytki a „żywe” dziedzictwo [link]

Miesięcznik Znak, Marzena Zdanowska w rozmowie z Natalią Bloch, „Reżim tożsamości”, nr 694, marzec 2013. [link]

Polskie Radio Dwójka, Katarzyna Kobylecka w rozmowie z Natalią Bloch, „Urodzeni uchodźcy – Tybetańczycy w Indiach”, 05.10.2011. [link]

Linki

Researchgate: profil

Academia.edu: profil

Antropofon: rozmowa

(Od)zyskiwanie pamięci migracyjnej: fanpejdż projektu

Centrum Badań Migracyjnych UAM

Projekt Galeria bez Domu

Otwarta Koalicja Wspólny Poznań