prof. UAM dr hab. Anna Weronika Brzezińska

profesorka uczelni, Zakład Etnologii

Pokój: 2.29
Telefon: 61 829 13 81
E-mail: awbrzez@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12:30-14:00
czwartek 14:00-15:00


 

Dziedzictwo kulturowe: społeczny kontekst jego funkcjonowania, ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kontekście postanowień Konwencji UNESCO z 2003 roku

Transformacje kultury ludowej: polska tradycyjna sztuka ludowa i rękodzieło artystyczne, w tym zagadnienia relacji twórca – środowisko, praktyczne umiejętności rękodzielnicze i ich wykorzystywanie (prowadzenie kursów z zakresu koronczarstwa, hafciarstwa i plastyki obrzędowej)

Regionalizm i kultura regionalna: upowszechnianie kultury regionalnej, współczesny ruch regionalny, edukacja regionalna i kulturowa w zakresie nauczania o dziedzictwie kulturowym regionu

Muzealnictwo etnograficzne: społeczne funkcje muzeów w środowiskach lokalnych, projekty partycypacyjne ze środowiskami lokalnymi, historia muzealnictwa regionalnego i etnograficznego

Zagadnienia pamięci i niepamięci w krajobrazie wiejskim i miejskim: stosunek do dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości kulturowej, społeczny kontekst funkcjonowania miejsc martyrologii i miejsc związanych z II wojną światową, przestrzeń kulturowa cmentarzy

Badania terenowe realizowane na obszarze: Wielkopolski, Pomorza (Kociewie i Żuławy), Podlasia, Podkarpacia, Kurpiowskiej Puszczy Białej, Radomszczyzny, Łódzkiego

Współpraca z instytucjami kultury: Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

Monografie

Fabiszak, M., Brzezińska, A. W. (2018), Cmentarz, park, podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar [recenzja 1, recenzja 2].

Brzezińska, A. W., Czachowski, H. (2016). Wielkopolanin we Lwowie. Antoni Kalina (1846-1906) – slawista i etnograf, Wrocław-Ostrów Wielkopolski: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Brzezińska, A. W., Paprot, A., Tymochowicz, M. (2015), Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 44, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Brzezińska, A. W., Jełowicki, A., Mielewczyk, W. (2015), Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi wielkopolskiej. Założenia, metodyka, cele, seria: „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”, tom 1, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego.

Redakcja monografii (wybór)

Anna Weronika Brzezińska, Wojciech Dohnal (red.), Myśli – pasje – działania. 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga 2020, ISBN: 978-83-959125-3-5, ss. 389.

Anna Weronika Brzezińska, Katarzyna Majbroda (red. tematyczne), Etnografia, edukacja, animacja, „Łódzkie Studia Etnograficzne” t. 59/2020, Wrocław-Łódź: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ISSN: 2450-5544, ss. 239, http://lse.ptl.info.pl/wp-content/uploads/2020/11/%C5%81SE_59_2020.pdf

Katalog wzorów haftów występujących na terenie Hazów. Wstęp i nadzór merytoryczny: A.W. Brzezińska, Rawicz: Muzeum Ziemi Rawickiej, 2019.

Melodie ludowe od Ostrowa. Kwerenda i komentarz etnograficzny A.W. Brzezińska, red. S. Kucharska, Kalisz: Muzeum Ziemi Okręgowej w Kaliszu, 2019, ss. 128.

Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego/Festivals, Competitions, Presentations and the Safeguarding of  Intangible Cultural Heritage. Red. A.W. Brzezińska, K. Smyk, Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona/Intangible Cultural Heritage in Poland and its Protection t. IV, Lublin-Wrocław-Warszawa: Wydawnictwo UMCS, PTL, Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2019, ss. 354.

Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona. Intangible Cultural Heritage in Poland and Its Protection. Czł. Kom. Nauk. serii: A.W. Brzezińska [i in.], tom IV, Lublin-Wrocław-Warszawa, 2019.

300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Red. A.W. Brzezińska, A. Szczepaniak-Kroll, A. Szymoszyn, Poznań: Wydawnictwo Miejskie Posnania, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2019, ss. 235.

B. Stańda, Na tropie lokalnych historii. Red. nauk.: A.W. Brzezińska [i in.], Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, 2019.

Brzezińska, A. W., Paprot-Wielopolska A., Tymochowicz M. (2018), Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 48, zeszyt specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.

Brzezińska, A. W., Kucharska, S. (2018), Twórcy / wytwórcy / przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego, Kalisz: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ss. 336, ISBN: 978-83-88042-46-1

Brzezińska, A. W. (red.) (2014), Józef Majchrzak „Folklor ziemi kępińskiej. Kępno: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego w Kępnie (ss. 167).

Brzezińska, A. W., Baraniak K., Wiśniewski B. (red.). (2013). Etnolog na rynku pracy. Wielichowo: Wydawnictwo (ss. 127).

Brzezińska, A. W., Bloch N. (red.). (2013). Sztutowo/Stutthof. Gdzieś pomiędzy plażą a obozem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR (ss.179).

Brzezińska, A. W., Tymochowicz M. (red.) (2013). Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, seria Atlas Polskich Strojów Ludowych: Zeszyt Specjalny, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (ss. 267).

Brzezińska, A. W.,  A. Chwieduk (red.). (2012). Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Wielichowo: Wydawnictwo TIPI (ss. 234).

Artykuły w czasopismach naukowych (wybór)

Brzezińska, Anna W., Małgorzata Fabiszak, Isabelle Buchstaller, Seraphim Alvanides, Frauke Griese, Carolin Schneider, Ideology in the linguistic landscape: Towards a quantitative approach, „Discourse & Society” 2021, Vol. 32(4) s. 405–425, https://doi.org/10.1177/0957926521992149

Brzezińska, Anna W., Mariola Tymochowicz, Atlas Polskich Strojów Ludowych 1949-2019. Kierunki badań nad strojami ludowymi w Polsce po 1945 roku, „Nauka” 2019, nr 1, s. 93-120

Fabiszak, M., Gruszecka, M., Brzezińska, A. W. (2019). Historical politics in newspaper reporting. Media representations of football supporters’ commemoration activism, „Journal of Language and Politics”, Published online: 28 Jan 2019), 1–22. http://doi.org/10.1075/jlp.17036.fab, issn 1569–2159 / e-issn 1569–9862 © John Benjamins Publishing Company, Lista A, 20 pkt.

Brzezińska, A. W., Fabiszak, M., Gruszecka, M. (2017). Kibice Lecha Poznań a władze miasta – rekontekstualizacja toposów populistycznych w nowych i starych mediach, „Kultura i Społeczeństwo”,  t. 61, nr 2, Światy społeczne sportu, s. 63-84. Lista B/C, 14 pkt.

Brzezińska, A. W., Fabiszak, M., Jelec, A.. (2017). Individual variation in gestural markers of uncertainty, „Journal of Multimodal Communication Studies” t. 4: Special issue: Gesture and Speech in Interaction,  z. 1-2, s. 36-42, DOI 10.14746/jmcs; home.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/09/JMCS-2017-GESPIN.pdf

Brzezińska A. W. (2015), Wielkopolscy twórcy ludowi, Twórczość Ludowa. Kwartalnik Stowarzyszenia Twórców Ludowych, 1-2 (78), 28-29. Lista B MNiSW

Brzezińska, A. W. (2014), Recepcja spuścizny Kolbergowskiej i kierunki jej upowszechniania, Lud, t. 98, 81-101. Lista C MNiSW

Brzezińska, A. W. (2013). Reifikacja dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku. Nauka,  1, 109-128. Lista B MNiSW

Brzezińska, A. W. (2013). Walka o kosz. Miasta i region wobec środowisk rzemieślniczych, Czas Kultury, 4(175), 40-47. Lista B MNiSW

Brzezińska, A. W. (2011). Samoaktywizacja jako czynnik kształtujący społeczność regionalną. Przypadek regionu Żuław. Polityka Społeczna, numer specjalny pt.: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności: Zasoby, kompetencje, partnerstwo, 34-38. Lista B MNiSW

Granty badawcze:

Pamięć i ideologia w krajobrazie językowym. Zmiany w nazewnictwie ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce w latach 1916-2016 (2018-2020), grant NCN BEETHOVEEN (główna wykonawczyni)

Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania (2013-2018), grant NCN OPUS (główna wykonawczyni), Strona projektu

Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie (2013-2016), grant NPRH (kierownik projektu), Strona projektu1 Strona projektu2

Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi Wielkopolskiej (2012-2015), grant NPRH (główna wykonawczyni). Strona projektu

Oswajanie wielokulturowego krajobrazu Żuław – strategie adaptacyjne, organizacja i kreowanie współczesnej kultury regionalnej (2009-2011), grant MNiSW (kierownik projektu)

Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury  (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej) (2004-2006), grant KBN promotorski (główna wykonawczyni)

Badania terenowe:

Dziedzictwo kaliskiej Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego w 70-lecie jej powstania (2019), projekt realizowany przy pomocy środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Współczesny krajobraz kulturowy Biskupizny (2016), projekt na zlecenie Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Burmistrza Miasta i Gminy Krobia. Strona projektu. Publikacja.

Portret własny wielkopolskich twórców ludowych (2014), projekt realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w dziedzinie „animacja i edukacja kulturalna”. Strona projektu

Sztutowo czy Stutthof? Reportaże z terenu (2011), projekt we współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz z zakładem Antropologii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UAM. Strona projektu

Sztutowo czy Stutthof? Oswajanie krajobrazu kulturowego (2010), projekt we współpracy z Muzeum Stutthof w Sztutowie i Instytutem Prahistorii UAM. Strona projektu

Dziedzictwo kulturowe Pleszewa i okolic (2009), badania na zlecenie Urzędu Miasta w Pleszewie

Zachować podcień. I Interdyscyplinarne warsztaty Etnologiczno-Architektoniczne (2009), projekt we współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej, Konsulatem Honorowym Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Wydziałem Promocji Starostwa Powiatowego w Malborku. Publikacja

Dziedzictwo kulturowe Żuław (2008), projekt we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie, Oddziałem Etnografii MNG, Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski. Publikacja

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne

Stowarzyszenie Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej

Stowarzyszenie Rewitalizacji Zabytkowych Cmentarzy Koimeterion

Pełnione funkcje

Na UAM

Członkini Rady Programowej IEiAK UAM w Poznaniu (2018)

Członkini Rady Wydziału Historycznego UAM (od 2017)

Członkini Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia (2016-2020)

Opiekunka I roku studiów stacjonarnych I stopnia (roczniki 2010, 2013, 2017)

Redaktorka Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty (od 2014)

Przedstawicielka adiunktów w Radzie Instytutu (2012-2016)

Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Etnologów (od 2010-2015)

Koordynatorka systemu ECTS (st. mgr) z ramienia IEiAK (2009-2012)

Członkini Komitetu Organizacyjnego IV Zjazd Absolwentów Studiów Etnologicznych (2009)

Członkini Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne I stopnia (2007, 2011)

 

Poza UAM

Członkini zespołu ekspertów programu Etno Polska powołanego przez Narodowe Centrum Kultury (2019)

Członkini zespołu ekspertów programu Razem dla dziedzictwa powołanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (2019)

Członkini jury Nagrody im. Oskara Kolberga (2018)

Zastępczyni redaktora naczelnego czasopisma Dziedzictwo kulturowe Wsi (2017)

Członkini Komitetu Nauk Etnologicznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk jako specjalista (od 2016)

Członkini Rady Programowej Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 2014)

Członkini redakcji Łódzkich Studiów Etnograficznych (2014)

Członkini Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2013)

Członkini roboczego zespołu ds. Roku Oskara Kolberga przy Instytucie Muzyki i Tańca (2013-14)

Autorka programu Promesa – Kolberg 2014 na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013)

Członkini zespołu ekspertów programu Obserwatorium kultury powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013-14)

Członkini zespołu ekspertów programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet 3. Kultura Ludowa powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012-13)

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze – prezeska PTL O / Poznań od 2007; skarbniczka przy Zarządzie Głównym od 2008; zastępca przewodniczącej Sekcji Stroju Ludowego przy ZG PTL (od 2012)

Przedstawicielka Zarządu Głównego PTL społecznej Rady Naukowej Ośrodka Dokumentacji i Informacji Etnograficznej (od 2012)

Członkini redakcji Przeglądu Wielkopolskiego (2011)

Redaktorka naczelna Atlasu Polskich Strojów Ludowych (2011)

Inne projekty

Muradyny, Żandary, Śiwki, Podkoziołek, Bery, Cymper – żywa tradycja w Wielkopolsce – wydanie dwóch publikacji (2018-2019), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa i Tradycyjna) (główna wykonawczyni). Strona projektu

Atlas Polskich Strojów Ludowych t. 48, wydanie zeszytu specjalnego (2018), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa i Tradycyjna) (kierowniczka projektu). Strona projektu

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Twórcy – wytwórcy – przetwórcy. Wokół problematyki wzornictwa regionalnego” (2018), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa i Tradycyjna) (główna wykonawczyni). Strona projektu

Pulteram – żywa tradycja w Wielkopolsce (2017), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa) (główna wykonawczyni). Strona projektu

Materiały etnograficzne z archiwum Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (2017-2019), grant MKiDN (Kultura Cyfrowa) (główna wykonawczyni). Strona projektu

Skarby z archiwum Instytutu im. Oskara Kolberga. Program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli (2015-2016), grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa) (główna wykonawczyni). Strona projektu

100 fotografii w setną rocznicę urodzin prof. Józefa Burszty (2014),  grant MKiDN (Dziedzictwo Kulturowe – Kultura Ludowa) (główna wykonawczyni). Strona projektu

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty – digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie (2014), grant MKiDN (Promesa Kolberg 2014) (kierowniczka). Strona projektu

Media

„Tradycje wielkanocne”, wypowiedź dotycząca żandarmów na poznańskiej Ławicy, „Wiadomości”, TVP 1, 02.04.2018. [link]

Dariusz Milejczak w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińska „Wiosenni kolędnicy odwiedzą mieszkańców Wielkopolski”, audycja „Wieczór WTK”, WTK, 27.03.2016. [link]

Kinga Grabowska w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „W Pile już myślą o Świętach”, Radio Merkury Poznań, 28.08.2016 [link]

Agata Łysakowska w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „Żandary i pisanki. O świętowaniu Wielkanocy”, Histmag.org, 26.03.2016. [link]

Rafał Regulski w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „Jak i dlaczego obchodzimy święta?”, audycja „Rozmowy po zachodzie”, Radio Merkury Poznań, 24.03.2016 [link]

Rafał Regulski w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „Chleb nasz powszedni: czy go szanujemy? Czy jest dla nas świętością taką, jaką był dla naszych przodków?, audycja „Rozmowy po zachodzie”, Radio Merkury Poznań, 24.03.2016 [link]

Adam Suprynowicz w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „Światem rządzą miejskie plemiona”, 2 Program Polskiego Radia, 14.12.2012 [link]

Agnieszka Jastrzębska w rozmowie z Anną Weroniką Brzezińską „Żuławy – mozaika kultur”, E-światowid 6.10.2012 [link]

Linki

Nauka-polska.pl

Antropofon: pierwszy polski podcast antropologiczny

Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty

Portret własny wielkopolskich twórców ludowych

Atlas Polskich Strojów Ludowych

Stroje ludowe. Archiwalia, muzealia, badania terenowe