Image Agach

prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk

profesorka uczelni, Zakład Etnologii

Pokój: 2.30
Telefon: 61 829 13 82
E-mail: agach@amu.edu.pl

Dyżury:

wtorek 12:30-14:00


 

Filolożka (język francuski i rumuński)  i antropolożka społeczna. Obecne zainteresowania naukowe i badawcze rozwijam w trzech obszarach: studiów nad migracjami i lokalnością, antropologii medycznej (antropologia medyczna/psychiatrii i doświadczenia) oraz technik stosowanych w badaniach jakościowych, zwłaszcza procesualność obserwacji uczestniczącej (w ramach Emic Evaluation Approach) oraz procesy negocjacyjne w sytuacji trudnego dostępu do grup (przestrzenie totalizujące). Najnowsze doświadczenie eksploracyjne dotyczy badań prowadzonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Polsce (2018-2019), w ramach projektu Przestrzenie detencji: aspekty formalno-organizacyjne i społeczno-kulturowe. Ponadto prowadziłam badania terenowe w wielu regionach Europy (min. Francji – w Alzacji i  Rumunii – w Marmaroszu) jak i w Polsce. Jestem autorką dwóch monografii, 42 artykułów i artykułów recenzyjnych oraz uczestniczę w pracach redakcyjnych czasopisma LUD.

Autorstwo i współredakcja monografii naukowych

Chwieduk A. (2018). Rumuński sposób na Europę. Antropologiczne studium społeczności lokalnej z Săpȃnţa, Seria Studia Etnologiczne, t. 22, Poznań: Instytut im. Oskara Kolberga, ss. 310, ISBN 978-83-945557-5-7.

Chwieduk A. (2006). Alzatczycy. Dylematy społeczności pogranicza, UAM Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 24, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 244.

 Chwieduk A., Pomieciński A., (red.). (2008). Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 217.

Ethnologie française (2010), R. XL, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, ss. 379.

Artykuły

Chwieduk A. (2017). Niejeden grób prawdę ci powie… O sprawstwie i pamięci zbiorowej na przykładzie Rumunii, „Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, nr 27(2), s. 93-114.

 Chwieduk A. (2016). Specyficzny Polak w normalnej Francji. O polskiej imigracji w tekstach francuskich badaczy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 42, z. 2(160), s. 23-50.

 Chwieduk A. (2015). Zanurzenie w etyce i kulturze. Antropologiczne projekty zaangażowane społecznie, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, R. 4, z. 2(156), s. 165-179.

 Chwieduk A., Schmidt J. (2012). Metodologia badań. W: M. Buchowski, J. Schmidt (red.), Migracje a heterogeniczność kulturowa. Na podstawie badań antropologicznych w Poznaniu (s. 23-52), Poznańskie Studia Etnologiczne nr 10, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

 Chwieduk A. (2012). Kiedy Francuz pomaga Polakowi. Oblicza polityki lokalnej na przykładzie podkarpackiej Piątkowej Ruskiej. W: W. Dohnal, A. Posern-Zieliński (red.), Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy (s. 154-174), Prace KNE PAN nr 15, Warszawa: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Chwieduk A. (2010). Note de terrain. L’anthropologue et l’agence matrimoniale: une métamorphose, „Ethnologie française”, R. XL, nr 2: Pologne. Polska. Après le communisme, s. 267-272.

 

2018-2019

Tytuł: Organizacja przestrzeni w polskich ośrodkach detencyjnych dla cudzoziemców; dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotacja celowa); rodzaj grantu: zespołowy – pracownicy UJ i UAM; funkcja: główny wykonawca

2013-2016

Tytuł: Społeczno-kulturowa identyfikacja cudzoziemców. Funkcja: wiodący wykonawca; dofinansowanie: NCBR; rodzaj grantu: zespołowy – konsorcjum badawczo-wdrożeniowe.

2009 – 2012

Tytuł: Cudzoziemcy w Polsce. Heterogeniczność kulturowa ośrodków wielkomiejskich na przykładzie Poznania, grant MNiSW (wykonawca).

2010-2012

Stypendium na Uniwersytecie Babeş-Bolyai w Cluj-Napoca, Instytut Socjologii       i Pedagogiki oraz Rumuński Instytut Badań nad Mniejszościami Narodowymi UBB ,w ramach Programu Realizacji umowy między Rządem RP a Rządem Rumunii.

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

CeBaM (Centrum Badań nad Migracjami)

Komisja Bałkanistyki, Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

European Association of Social Anthropologists

Pełnione funkcje:

Obecnie:

Członkini Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WZJK) – Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia

Redaktorka czasopisma LUD. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz  „Prace i Materiały Etnograficzne”

Lata 2012-2016:

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych w IEiAK UAM

Członkini Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Pracowników WH

Przewodnicząca Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IEiAK

Przed rokiem 2016:

Koordynatorka Wydziału Historycznego ds. Informacji i Promocji

Pełnomocnik Dziekanów Wydziału Historycznego ds. Informacji i Promocji

Koordynatorka udziału IEiAK oraz Wydziału Historycznego w edycjach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki (od początku zaistnienia imprezy)

Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, IEiAK

Inne (wybrane) projekty za rok 2017 i 2016:

Warsztaty doskonalące: „Przez obserwację do wiedzy o grupie” w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Metody badań jakościowych w dydaktyce historii, 24-25 XI 2017, Coll. Historicum Novum, UAM Poznań

Warsztaty doskonalące: „Wszyscy jesteśmy badaczami” w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej Metody badań jakościowych w dydaktyce historii, 24-25 XI 2017, Coll. Historicum Novum, UAM Poznań

Koordynacja. I Ogólnouniwersytecka Konferencja Jakościowa (czerwiec) 2016. Zebranie oraz opracowanie materiałów z prac zespołu IEiAK do posteru promującego dobre praktyki w IEiAK WH UAM.

Przygotowanie projektu. Wydziałowa Konferencja Doskonaląca z zakresu jakości kształcenia na WH UAM, 11.X 2016  i 27-28 X 2016 WH UAM. Przygotowanie dotyczyło propozycji organizacji spotkania oraz specyfikacji metod jakościowych przydatnych w badaniu i rozwijaniu określonych kompetencji społecznych i kulturowych.

Porozumienie o współpracy pomiędzy JM Rektorem UAM a Strażą Graniczną. W ramach realizacji tej inicjatywy, pod kierunkiem prof. dr hab. Jacka Schmidta zaproponowałam nowatorskie zajęcia o charakterze praktycznym łączące umiejętności antropologa z pracą wolontariusza w sytuacji „trudnego dostępu”. Studenci etnologii pracowali w Ośrodkach dla uchodźców w Białej Podlaskiej i Krośnie Odrzańskim. Studenci zaangażowali swoje kompetencje antropologiczne w projektowanie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla imigrantów w kontrolowanej przestrzeni społecznej. Efekty tego doświadczenia są wielorakie zarówno naukowe, dydaktyczne, jak i praktyczne. Proponowane praktyki zawodowe wpisują się w rozwijane aktualnie IEiAK WH UAM studia migrantoznawcze.