Kalendarium najważniejszych wydarzeń

1919 W ramach Wydziału Filozoficznego utworzono Katedrę Etnologii i Folkloru na Uniwersytecie Poznańskim. Kierownik: prof. dr Jan Stanislaw Bystroń. Siedziba była w budynku Collegium  Maius w pokoju 27 (z siedzibą w Zamku Cesarskim).
1926 Kierownikiem Instytutu został mianowany prof. dr Eugeniusz Frankowski
1927 Zmieniono nazwę na Instytut Etnologii
1945-1950 Wznowienie działalności naukowej i dydaktycznej przez Instytut Etnologiczny, którego siedziba znajdowała się na III piętrze Collegium Maius przy ul. Fredry
1950-56 Powstało Studium Historii Kultury Materialnej, które zastąpiło oddzielne studia etnologiczne. Katedra Etnografii została włączona w strukturę Zespołu Katedr Historii Kultury Materialnej (razem z archeologią)
1952 Kierownikiem Katedry został prof. dr Józef Gajek. Wraz z nim ulokowana została przy Katedrze Etnografii siedziba Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
1953 Przeniesienie siedziby Katedry na ul. Kantaka 6, gdzie dzisiaj działa Instytut im. Oskara Kolberga. Rezygnacja prof. dr. Józefa Gajka z funkcji kierowniczej, ponowne objęcie kierownictwa przez prof. dr Eugeniusza Frankowskiego.
1956 Powołanie w ramach Katedry Etnografii Zakładu Historii Kultury Materialnej i objęcie kierownictwa przez doc. Józefa Bursztę
1957 Prof. Józef Burszta zostaje kierownikiem Katedry Etnografii
1956-1967 Zespołowe prace pod kierunkiem prof. J. Burszty nad kulturą ludową Wielkopolski i ukazanie się 3 tomów Kultury ludowej Wielkopolski
1958-1964 Prace zespołu pracowników i studentów pod kierunkiem prof. J. Burszty nad procesami adaptacji i integracji społeczno-kulturowej we wsiach osadników

Siedzibę Instytutu przeniesiono do Collegium Novum, organizacja I Zjazdu Absolwentów

1974 Podjęcie pracy przez doc. Zofię Staszczak z Opola i zapoczątkowanie przez nią, wraz z zespołem, prac nad  Słownikiem etnologicznym (1987).
1976-1990 Badania zespołu pracowników i studentów pod kier. Prof. Z. Jasiewicza nad kulturą rodzin, m. in. w ramach europejskiego projektu „Culture”.
1976 Etnologiczna Wyprawa Azjatycka do Afganistanu EWA 76 [posłuchaj na Antropofonie]

Studencka Ekspedycja Etnograficzna „Afryka 76”

1979 Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz
1982 Katedrę przekształcono w Instytut Etnologii
1984 Podjęcie pracy przez doc. Annę Szyfer z Olsztyna
1987 Organizacja II Zjazdu Absolwentów
1990 Siedzibę przeniesiono do Collegium Historicum przy ul. Św. Marcin 78
1992 Poszerzono nazwę placówki do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, zaczęto stosować określenie etnologia na nazwę studiów
1992-1993 Wprowadzenie nazwy studiów etnologia i antropologia kulturowa oraz podział na studia 2-stopniowe
1993 Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

Instytut zyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w ramach uprawnień Rady Wydziału Historycznego

1994 Organizacja III Zjazdu Absolwentów
1995 Nagroda Fundacji Batorego za najlepszy program studiów humanistycznych w Polsce
1997 Wprowadzenie systemu punktowego tzw. ECTS
1999 Uruchomiono studia etnologiczne w trybie niestacjonarnym – wieczorowym
2000 Opublikowanie zbiorowej pracy pod red. prof. A. Posern-Zielińskiego „Świat grup etnicznych”.
2001 Instytut uzyskał 5-letnią akredytację udzieloną przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną
2003 Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Państwową Komisję Akredytacyjną
2007 Wprowadzenie formalnej dwustopniowości studiów – studia licencjackie (I stopień) i magisterskie (II stopień) stały się autonomiczne
2008 Dyrektorem został Prof. dr hab. Michał Buchowski

Powołanie Centrum Badań Migracyjnych

Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną

2009 Instytut uzyskał akredytację udzieloną przez Państwową Komisję Akredytacyjną

Organizacja IV Zjazdu Absolwentów

2010 Podpisanie umowy partnerskiej z Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
2011 Debiut Instytutu w serwisie społecznościowym Facebook
2012 Uruchomienie Antropofonu – Pierwszego Podcastu Antropologicznego
2013 Powołanie Zespołu Partnerów Strategicznych
2014 Uruchomienie Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty oraz wernisaż wystawy Etnografowie w terenie
2015 Przeprowadzka Instytutu do nowo wybudowanego Kampusu Morasko
2016 Organizacja Nadzwyczajnego Zjazdu Etnologów i Antropologów Polskich oraz podpisanie manifestu Antropologia przeciw dyskryminacji.

Przystąpienie Instytutu do ogólnopolskiego projektu #EtnoWiki

Podpisanie umowy  na utworzenie klasy o profilu antropologicznym w II Liceum Ogólnokształcące im K.K. Baczyńskiego w Koninie

Wernisaż wystawy Wszyscy jesteśmy migrantami

2018 Przygotowania do obchodów 100-lecia etnologii poznańskiej oraz organizacji V Zjazdu Absolwentów