Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM prowadzi studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia (licencjackie) oraz studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie). Studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w zakresie etnologii prowadzone są w ramach Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego.

Studia pierwszego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (licencjatem). W ich trakcie student zapoznaje się z podstawami wiedzy ogólnohumanistycznej oraz nabywa wiedzę specjalistyczną z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. 

Studia drugiego stopnia kończą się magisterium. Ich celem jest poszerzenie wiedzy ogólnohumanistycznej absolwenta oraz nabycie przez niego kompetencji z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki antropologii kulturowej, teorii kultury oraz analizy i interpretacji antropologicznej. Warunkiem uzyskania stopnia magistra jest napisanie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Regulamin studiów