Jakość Kształcenia

W myśl ustaleń międzynarodowych (których serię zainicjowało podpisanie Deklaracji Bolońskiej w 1999 roku) i przepisów krajowych (m.in. wspomniana nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), każda rodzima uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia i w tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości. Od roku akademickiego 2012/13 nie można prowadzić kształcenia na określonym kierunku studiów, jeśli nie został na nim wdrożony wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia. W konsekwencji celem strategicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest zapewnienie studentom wykształcenia na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności i inne kompetencje. Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia mają prowadzić do wzmożenia kultury jakości, a zewnętrzne procedury sprawdzania – nad którymi pieczę sprawuje Polska Komisja Akredytacyjna – dostarczają społeczeństwu informacji o randze jednostki prowadzącej kształcenie.

W Instytucie Antropologii i Etnologii za wysoką jakość kształcenia odpowiadają Rada Programowa oraz Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.  

Rada Programowa

Kompetencje: Przegląd i opiniowanie efektów prac w ramach wszelkich inicjatyw służących utrzymaniu właściwej jakości kształcenia związanych z programem nauczania na kierunku etnologia
w IAiE. Doradzanie i opiniowanie propozycji zmian programowych w ramach studiów I i II stopnia na kierunku etnologia w IAiE. Współpraca z Zespołem Partnerów Strategicznych oraz z Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Regulamin Rady Programowej IAiE

Skład w roku 2018:

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku 2018:

Kompetencje Zespołu określa Zarządzenie nr 321/2011/2012 Rektora

Regulamin Zespołu ds Jakości Kształcenia

Skład:

Efekty kształcenia

Podstawą budowy programu studiów w IAiE są efekty kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku studiów etnologia to opis kwalifikacji zdobywanych w trakcie i po ukończeniu studiów.  Efekty kształcenia stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia, sekwencyjność przedmiotów. Są one określone w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wiedza rozumiana jest tutaj jako zasób  powiązanych ze sobą faktów, zasad, teorii i doświadczeń przyswojonych przez osobę uczącą się. Umiejętności to zdolność wykorzystania wiedzy oraz wyćwiczonych sprawności do wykonywania zadań oraz rozwiązywania problemów. Kompetencje społeczne stanowią zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego  wykonywania powierzonych zadań, gotowość do uczenia się przez całe życie, sprawność komunikowania się, umiejętność współdziałania z innymi w roli zarówno członka jak i lidera zespołu. Odnoszą się one do tego, co student osiągnął, a nie jedynie do treści tego, co było nauczane, bądź tego, w jaki sposób nabył wiedzę i umiejętności.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ETNOLOGIA I STOPNIA (STUDIA LICENCJACKIE)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ETNOLOGIA II STOPNIA (STUDIA MAGISTERSKIE)