18 maja 2021

Projekt prof. Adama Pomiecińskiego uzyskał finansowanie w ramach konkursu NAWA!

18 maja 2021 | Karolina Dziubata

Wielki sukces prof. UAM dr. hab. Adama Pomiecińskiego! Jego projekt pt. „Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia” uzyskał finansowanie w ramach konkursu NAWA Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej „Granty Interwencyjne”.

Opis projektu:

Ludność cywilna wobec wojny w Górskim Karabachu. Antropologia straty i cierpienia

Przedstawiony projekt badawczy dotyczy społecznych, kulturowych i politycznych konsekwencji wojny w Republice Górskiego Karabachu, opisywanych i interpretowanych z perspektywy ludności cywilnej – bezbronnych ofiar tego konfliktu, którzy w większości zmuszeni zostali do nagłego opuszczenia swoich domów i przesiedlenia na obszar Armenii. W wyniku ciężkich walk zbrojnych trwających od 27 września do 10 listopada 2020 roku i w wyniku coraz większych ofiar wśród żołnierzy i cywilów, Rosja wprowadziła na sporny obszar swoje siły pokojowe na okres 5 lat, wymuszając na zwaśnionych stronach (Armenia i Azerbejdżan) podpisanie zawieszenia broni. W konflikcie tym największe koszty ponoszą cywile. Część z nich, mimo realnego zagrożenia ponownymi walkami i eskalacją konfliktu pozostała w Górskim Karabachu, natomiast ponad 70 tysięcy stało się uchodźcami wojennymi, przedostając się do Armenii. Będąc na krawędzi kryzysu humanitarnego zostali oni pozbawieni podstawowych warunków do życia.

Projekt badawczy analizuje sytuację ludności cywilnej dotkniętej konfliktem wojennym przez pryzmat społecznych kategorii cierpienia (m.in. śmierci, traumy wojennej, lęku) i straty (m. in. utrata własnego terytorium, domu, dotychczasowego życia, tożsamości, dziedzictwa kulturowego). Prowadzone badania są osadzone w szerszym paradygmacie antropologii politycznej (anatomia konfliktu o podłożu etniczno-politycznym) oraz tzw. antropologii wojny (badania w strefie konfliktu zbrojnego oraz badania konkretnej grupy etnicznej dotkniętej dramatem wojny). Projekt badawczy będzie realizowany we współpracy z etnologami z Narodowej Akademii Nauk Republiki Armenii (NAS RA). Główna część badań będzie opierała się na etnograficznych badaniach terenowych, m.in. wywiady i obserwacje. Pozwoli to na ukazanie wpływu wojny na postawy i strategie przetrwania ludności cywilnej, jak również na bliższe zrozumienie nagłych i dynamicznych procesów zmieniających krajobraz społeczny i relacje etniczno-narodowe na Kaukazie.

Gratulujemy!