21 kwietnia 2021

Oferta pracy: post-doc w projekcie ITEM (termin 20.05.2021)

21 kwietnia 2021 | Karolina Dziubata

Nazwa stanowiska: stażysta podoktorski (postdoc) – w projekcie ITEM: Inkluzyjne przejście na mobilność elektryczną (Inclusive Transition towards Electric Mobility)

 • Sposób zatrudnienia: umowa o pracę
 • Kwota wynagrodzenia: 10 000 PLN (brutto brutto)
 • Oczekiwana data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2021
 • Okres zatrudnienia: 31 miesięcy (9 miesięcy z możliwością przedłużenia do 31 miesięcy)
 • Instytucja: Instytut Antropologii i Etnologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
 • Imię i nazwisko laureata kierującego projektem: dr hab. Aleksandra Lis, prof. UAM
 • Tytuł projektu: ITEM: Inkluzyjne przejście na mobilność elektryczną (Inclusive Transition towards Electric Mobility)

Opis projektu:

Proponowany projekt badawczy ma na celu to zbadać z perspektywy gospodarstw domowych oraz polityki miejskiej, oraz włączyć różne podmioty w rozwój elektromobilności w czterech miastach: Poznaniu, Utrechcie, Oslo oraz Bristolu. Projekt zbada nierówności występujące na poziomie gospodarstw w odniesieniu do potrzeb, dostępnych środków, możliwości i procesu podejmowania decyzji, oraz dostępu do codziennej mobilności. Ponadto, w projekcie zostaną poddane analizie sposób i zakres, w jakim polityki związane z rozwojem elektromobilności biorą pod uwagę dystrubucję, partycypację oraz uznanie jako trzy wyznaczniki sprawiedliwości społecznej.

Dzięki ścisłej współpracy z twórcami polityk oraz dostarczycielami usług mobilności, proponowany projekt podda analizie różne środki transportu, indywidualne i współdzielone, pod kątem trzech wymiarów sprawiedliwości społecznej: dystrybutywnej, proceduralnej oraz uznania, oraz porówna proces rozwoju elektromobilności w Oslo, Utrechcie, Bristolu i Poznaniu. Celem projektu jest wprowadzenie zmiany w politykach oraz usługach elektromobilności w przestrzeni miejskiej, ich implementacji i realizacji, po to, aby ścieżki rozwoju elektromobilności były nie tylko krótsze, ale też bardziej sprawiedliwe.

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących efektów: ITEM pogłębi wśród twórców polityk oraz dostawców usług zrozumienie powodów i sposobów rozwoju elektromobilności na poziomie gospodarstw domowych w czterech badanych miastach oraz poza nimi, a także pozwoli ustalić wpływ rozwoju elektromobilności na ogólne praktyki mobilności i codzienną aktywność. ITEM stworzy przestrzeń dla przeformułowania pytań dotyczących tworzenia polityki w celu jak najskuteczniejszej adopcji elektromobilności. ITEM chce wnieść wkład do poszerzenia dostępności rozwiązań elektromobilnych dla grup oraz obszarów zaniedbanych. Metodologia tworzenia scenariuszy opracowana dla Oslo i Poznania zostanie udostępniona jako narzędzie w formie raportu roboczego. ITEM wzmocni oraz poszerzy sieci aktorów zaangażowanych w tworzenie polityk rozwoju elektromobilności oraz zarządzanie tym obszarem w badanych miastach.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 1. Stopień naukowy doktora nauk społecznych (socjologia, antropologia, nauki polityczne, geografia) uzyskany w ciągu ostatnich siedmiu lat na innej uczelni niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Zainteresowanie współczesnymi problemami rozwoju transportu.
 3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań społecznych z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 5. Doskonałe umiejętności organizacyjne.

 Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV (maksymalnie 3 strony bez publikacji).
 2. Lista pięciu najważniejszych publikacji.
 3. Najlepsza publikacja naukowa.
 4. Jeden list referencyjny.
 5. List motywacyjny.

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową.

Link do pełnego ogłoszenia:

Link do ogłoszenia w BIP

Adres przesyłania zgłoszeń: https://tinyurl.com/item-amu-postdoc-ssloraz ewentualnych pytań:alis@amu.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.05.2021

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.