9 października 2020

Konkurs na stanowisko wykonawcy w ramach projektu „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” (zakończony)

9 października 2020 | Karolina Dziubata

Instytut Antropologii i Etnologii, na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w ramach polsko-norweskiego projektu przyznanego przez NCN w ramach konkursu IDEALAB (fundusze EOG) pt. „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” (decyzja nr DEC-2019/35/J/HS6/03992), którego kierownikiem jest dr Zofia Boni. Projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej, a jego partnerami są Centre for International Climate Research, Norwegian Institute for Air Research oraz Uniwersytet Warszawski.

Wymagania:

 1. Tytuł doktora w zakresie nauk społecznych lub nauk o kulturze, bądź przewidywane złożenie pracy doktorskiej w 2021 r.
 2. Udokumentowana wiedza z obszaru antropologii lub socjologii zmian klimatu i środowiska.
 3. Doświadczenie w stosowaniu metod jakościowych w badaniach,  umiejętności analityczne.
 4. Bardzo dobra znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Gotowość do związania się z projektem na okres trzech lat, do zaangażowania się w prace zespołu, w tym do udziału w regularnych spotkaniach konsorcjum.

Opis zadań:

 1. Udział w tworzeniu transdyscyplinarnej metodologii dotyczącej doświadczania i ucieleśniania zmian klimatycznych. Współpraca z całym zespołem badawczym, aktywne uczestniczenie w regularnych spotkaniach zespołu oraz w procesie analizy danych (m.in. przy pomocy programu do analizy danych jakościowych, np. MAXQDA).
 2. Analiza istniejących programów i rozwiązań dotyczących adaptacji miast do zmian klimatycznych, przede wszystkim przegrzewania, na poziomie UE, Polski i Warszawy (desk research i w małym zakresie wywiady eksperckie).
 3. Udział w planowaniu i prowadzeniu badań jakościowych dotyczących doświadczania przegrzewania w mieście (wywiady indywidualne i fokusy).
 4. Przygotowanie przynajmniej jednej publikacji w języku angielskim we współpracy z członkiniami zespołu.
 5. Współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz pozostałych form upowszechniania wyników, w tym spotkań informacyjnych dla uczestników projektu, oraz informacji na stronę internetową projektu.

Typ konkursu NCN: IDEALAB-1 HS6

Termin zakończenia naboru ofert: 15 listopada 2020

Warunki zatrudnienia/zaangażowania w projekt:

Okres zaangażowania: 30 miesiące

Planowane rozpoczęcie pracy: grudzień 2020 – styczeń 2021

Forma wynagrodzenia: etat (50% czasu pracy)

Wysokość wynagrodzenia (miesięczna): 5 000 zł brutto brutto

Kandydaci proszeni są o przesłanie ofert składających się z:

 1. CV z informacjami o dotychczasowej edukacji, publikacjach, udziale w projektach badawczych, stażach, stypendiach, osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach itp., w j. polskim

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli RODO: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię/imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 • Podania (listu motywacyjnego) w j. polskim
 • Tekstu naukowego w wersji elektronicznej, w języku angielskim
 • Rekomendacji (rekomendacje powinny byś przesłane bezpośrednio do dr Zofii Boni)

Ofertę należy przesłać do kierowniczki projektu, dr. Zofii Boni na adres: zofia.boni@amu.edu.pl nie później niż do 15 listopada 2020r. Konkurs zostanie zakończony po wyłonieniu odpowiedniej osoby.

Spośród 8 kandydatów i kandydatek, komisja rekrutacyjna wyłoniła mgr Franciszka Chwałczyka, który rozpocznie pracę w projekcie od stycznia 2021r.