18 sierpnia 2020

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty (zakończony)

18 sierpnia 2020 | Karolina Dziubata

KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA

W RAMACH PROJEKTU IDEALAB PT. „DOŚWIADCZANIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH. TRANSDYSCYPLINARNE BADANIE PRZEGRZEWANIA MIAST”

Instytut Antropologii i Etnologii, na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (stypendium doktoranckie) w ramach polsko-norweskiego projektu przyznanego przez NCN w ramach konkursu IDEALAB (fundusze EOG) pt. „Doświadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast” (decyzja nr DEC-2019/35/J/HS6/03992), którego kierownikiem jest dr Zofia Boni. Projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej, a jego partnerami są Centre for International Climate Research, Norwegian Institute for Air Research oraz Uniwersytet Warszawski.

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk społecznych, nauk o kulturze lub historii.
 2. Doświadczenie w stosowaniu metod jakościowych w badaniach, szczególnie metod etnograficznych (wywiady, obserwacje uczestniczące). Umiejętność samodzielnego planowania badań. Udział w projektach badawczych będzie dodatkowym atutem.
 3. Bardzo dobra znajomość j. polskiego i j. angielskiego w mowie i piśmie.
 4. Silna motywacja do współpracy interdyscyplinarnej, intensywnej pracy badawczej oraz nad publikacjami w ramach projektu.
 5. Gotowość do związania się z projektem na okres trzech lat, do zaangażowania się w prace zespołu, w tym do udziału w regularnych spotkaniach konsorcjum, i organizacji konferencji.
 6. Udokumentowana wiedza z obszaru badań dotyczących zmian klimatu i środowiska lub doświadczenie w badaniach z osobami starszymi będą dodatkowym atutem.

Opis zadań:

 1. Udział w tworzeniu transdyscyplinarnej metodologii dotyczącej doświadczania i ucieleśniania zmian klimatycznych. Współpraca z całym zespołem badawczym, aktywne uczestniczenie w regularnych spotkaniach zespołu oraz w procesie analizy danych (m.in. przy pomocy programu do analizy danych jakościowych, np. MAXQDA).
 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących upałów i przegrzewania wśród starszych osób w Warszawie (wywiady, obserwacje uczestniczące, a także współ-organizacja badań z wykorzystaniem czujników noszonych przez uczestników badania).
 3. Przygotowanie przynajmniej jednej publikacji w języku angielskim we współpracy z kierowniczką projektu, oraz zaprezentowanie wyników badań na przynajmniej dwóch konferencjach międzynarodowych.
 4. Współpraca przy przygotowaniu innych publikacji oraz pozostałych form upowszechniania wyników, w tym spotkań informacyjnych dla uczestników projektu, oraz informacji na stronę internetową projektu.

Możliwości rozwoju osobistego

 1. Praca w międzynarodowym interdyscyplinarnym zespole badawczym.
 2. Duża samodzielność w planowaniu i prowadzeniu badań, przy jednoczesnym wsparciu i konsultacjach ze strony kierowniczki projektu i pozostałych członkiń zespołu.
 3. Udział w międzynarodowych konferencjach i wizytach studyjnych, finansowany w ramach projektu.

Typ konkursu NCN: IDEALAB-1 HS6

Termin zakończenia naboru ofert: 2 października 2020

Warunki zatrudnienia/zaangażowania w projekt:

Okres zaangażowania: 33 miesiące

Planowane rozpoczęcie pracy: listopad-grudzień 2020

Forma wynagrodzenia: stypendium

Wysokość stypendium (miesięczna): 3500 zł

Kandydaci proszeni są o przesłanie ofert składających się z:

 1. CV z informacjami o dotychczasowej edukacji, publikacjach, udziale w projektach badawczych, stażach, stypendiach, osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach itp., w j. polskim

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli RODO: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy (imię/imiona i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; adres do korespondencji; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

 • Podania (listu motywacyjnego) w j. polskim lub angielskim
 • Listu referencyjnego (osoba wystawiająca list referencyjny powinna przesłać go bezpośrednio do kierowniczki projektu)
 • Kopii dyplomu wraz z suplementem zawierającym szczegółową listę ocen uzyskanych w trakcie studiów
 • Tekstu naukowego w wersji elektronicznej (może to być artykuł naukowy, praca roczna, rozdział pracy magisterskiej), najlepiej w języku angielskim

Ofertę należy przesłać do kierowniczki projektu, dr. Zofii Boni na adres: zofia.boni@amu.edu.pl nie później niż do 2-ego października 2020r. Komisja zaprosi nie więcej niż sześcioro kandydatek/kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w październiku 2020r, prawdopodobnie za pośrednictwem platformy internetowej. Konkurs zostanie zakończony po wyłonieniu odpowiedniej osoby.

Spośród 16 kandydatów i kandydatek, komisja rekrutacyjna wyłoniła mgr Zosię Bieńkowską, która rozpocznie pracę w projekcie od stycznia 2021r.